นักธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี

คู่มือแนวข้อสอบนักธรรมตรี ปี 2560 ครบทุกวิชา

คู่มือแนวข้อสอบนักธรรมตรี ปี ๒๕๖๐ ครบทุกวิชา สำหรับพระภิกษุ-สามเณรได้ฝึกทำข้อสอบเก่า (ปี๒๕๕๑-๒๕๕๙).

๑.วิชาธรรมวิภาค

๒.วิชาพุทธประวัติ

๓.วิชาศาสนพิธี

๔.วิชาวินัยมุข

๕.วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

 


จัดทำโดย กองธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

ธรรมวิภาค คิหิปฏิบัติ หมวด ๔-๖ (จบ)

คิหิปฏิบัติ จตุกกะ คือหมวด ๔

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน ๔ อย่าง

ธรรมวิภาค หมวด ๒-๔

ทุกะ คือ หมวด ๒

ธรรมมีอุปการะมากมี ๒ อย่าง

            ๑. สติ                     ความระลึกได้
            ๒. สัมปชัญญะ           ความรู้ตัว

ธรรมวิภาค หมวด ๕-๑๐

ปัญจกะ คือ หมวด ๕

อนันตริยกรรม  คือ  กรรมหนักฝ่ายบาป  ห้ามสวรรค์  ห้ามนิพพาน  มี ๕ อย่าง

พุทธประวัติ ปริเฉทที่ 1-4

พุทธประวัติ  คือ  ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคติการศึกษา ๓  ทาง

        ๑. ทางตำนาน  ทำให้ทราบเรื่องของพระพุทธเจ้าว่าเป็นมาอย่างไร  พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ที่เราควรรู้    
        ๒. ทางอภินิหาร ทำให้ทราบวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ที่พระองค์ทรงกระทำสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์  ผู้ที่หนักไปในทาง อภินิหารก็จะได้ศรัทธาในพุทธานุภาพยิ่งขึ้นไป    
        ๓. ทางธรรมปฏิบัติ  ทำให้ทราบข้อปฏิบัติและเหตุผลที่เป็นจริงอย่างละเอียดแล้วปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

พุทธประวัติ ปริเฉทที่ 5-8

ปริเฉทที่  ๕  ตรัสรู้

พระเจ้าพิมพิสารเข้าเฝ้า

        พระมหาบุรุษทรงบรรพชาแล้ว  ประทับอยู่ที่อนุปิยอัมพวันแคว้นมัลละ  เป็นเวลา ๗ วัน เสวยความสุขที่เกิดจากบรรพชา  ต่อจากนั้นเสด็จไปบิณฑบาตที่เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาเข้าเฝ้า  ทูลถามถึงพระชาติตระกูล  จะถวายราช-สมบัติให้กึ่งหนึ่ง พระองค์ทรงปฏิเสธ และทรงแสดงวัตถุประสงค์ของการเสด็จออกบรรพชา  เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณให้ทราบ  พระเจ้าพิมพิสารทูลขอปฏิญญาว่า หากได้ตรัสรู้แล้วขอให้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดด้วย  ทรงรับปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสาร

พุทธประวัติ ปริเฉทที่ 9-13 (จบ)

ปริเฉทที่  ๙  ทรงบำเพ็ญพุทธกิจในแคว้นมคธ                

พระมหากัสสปะ    

        ก่อนบวชมีชื่อว่า ปิปผลิ เป็นบุตรชายของกบิลพราหมณ์ในหมู่บ้านมหาติตถะ แคว้นมคธ แต่งงานเมื่ออายุ ๒๐ ปี กับนางภัททกาปิลานีผู้มีอายุ ๑๖ ปี เบื่อหน่ายในการครองเรือน  ถือเพศบรรพชิตบวชอุทิศพระอรหันต์ในโลก ได้พบพระพุทธองค์ที่ใต้ต้นไทรชื่อว่าพหุปุตตนิโครธ  ระหว่างเมืองราชคฤห์กับเมืองนาลันทา  อุปสมบทด้วยวิธีรับโอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา(เอหิภิกขุ)

พุทธศาสนสุภาษิต ธรรมศึกษาชั้นตรี

สุภาษิตที่มาจาก  ขุททกนิกาย  ชาดก

            ๑. อตฺตานํ  นาติวตฺเตยฺย.
                บุคคลไม่ควรลืมตน

ศาสนพิธี

            ระเบียบแบบอย่างหรือแบบแผนต่างๆ ที่พึงปฏิบัติทาง ศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เรียกว่า ศาสนพิธี ศาสนาเกิด ขึ้นก่อนแล้วจึงมีพิธีกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมาในภายหลัง

เก็บตกข้อสอบสนามหลวง ธรรมวิภาค นักธรรมตรี

ทุกะ คือ หมวด ๒

๑. หิริ และ โอตตัปปะ ได้ชื่อว่า ธรรมเป็นโลกบาล เพราะเหตุไร ? (๒๕๕๖)
     ตอบ
: เพราะเป็นคุณธรรมที่ทำให้บุคคลรังเกียจและเกรงกลัวต่อบาปทุจริต ไม่กล้าทำความชั่วทั้งในที่ลับ และที่แจ้ง

เก็บตกข้อสอบสนามหลวง วินัยมุข นักธรรมตรี

กัณฑ์ที่ ๑  อนุศาสน์

๑. ภิกษุผู้ปฏิบัติอย่างไร จึงชื่อว่ามีศีล? (๒๕๕๕)
     ตอบ
: ภิกษุสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เว้นข้อที่ทรงห้าม ทำตามข้อที่ทรงอนุญาต จึงชื่อว่ามีศีล

เบญจศีล - เบญจธรรม

บทนำ

            บรรดามนุษย์ผู้เกิดมาในโลกนี้  ย่อมมีรูปร่างความประพฤติ แตกต่างกันไปต่างๆนานา  เช่น  รูปร่างงามบ้าง  รูปร่างทรามบ้าง ความประพฤติดีบ้าง ความประพฤติเลวบ้าง เป็นต้น นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้า เป็นต้น จึงได้กำหนดแบบแผน สำหรับเป็นหลักในการปรับปรุงความประพฤติของมนุษย์ เรียกว่า ศีล  เพื่อให้มนุษย์ได้ประพฤติตนเป็นคนดีอย่างสม่ำเสมอเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ข้อที่ท่านได้บัญญัติเป็นเบื้องต้นมีองค์ ๕  คือ

แนวข้อสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี ทุกวิชา

วิชาธรรมวิภาค

วิชาพุทธประวัติ

วิชาศาสนพิธี

วิชาเบญจศีลเบญจธรรม

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม

 

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search