เกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
(หลวงพ่อธัมมชโย, ครูไม่ใหญ่)
ผู้มีบุญเท่านั้น                ได้เรียน
ใช่หมดโลกหรือเซียน   ศึกษ์ได้
ล้ำค่ากว่าวิเชียร              หมื่นโลก
เรียนเถิดเพียรไว้ไซร์     สุดท้าย อรหันต์

       "ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม ถือว่าเป็น วีรบุรุษกองทัพธรรม เป็นผู้นำความภาคภูมิใจมาสู่การคณะสงฆ์ หลวงพ่อรู้สึกชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งและปรารถนาจะให้กำลังใจแก่ผู้ที่สอบได้และผู้ที่กำลังจะสอบได้ตามมาให้เห็นความสำคัญและรับรู้ว่า สิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังมุ่งพากเพียรศึกษาอยู่นี้มีความสำคัญมาก และยังมีผู้คนทั้งหลายรอคอยและปรารถนาจะเห็นความสำเร็จของทุกท่านผู้จะเป็นกำลังสำคัญในการทำงานพระศาสนาเพื่อความเจริญยิ่งยืนนานของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปในอนาคต"
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
(หลวงพ่อทัตตชีโว, ครูไม่เล็ก)
"ขอให้ลูกๆ ตั้งความสำคัญอยู่ที่ว่า
    ๑.ตัวเราตั้งใจเรียนไหม?
    ๒.มีตำรับตำราที่ดีไหม?
    ๓.ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือเปล่า?
ถ้าตัวของเราตั้งใจเรียนดี ตำรับตำราดี และอาจารย์เคี่ยวเข็ญให้อย่างดี ถ้ามีครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ ก็สามารถจะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอน"

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนพระปริยัติธรรม

          ด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่ของพระไชยบูลย์ ธมฺมชโย(หลวงพ่อธัมมชโย) ที่จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี และเจตจำนงมั่นในการอุทิศชีวิตเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา อันจะน้อมนำพระธรรมไปสู่มวลมนุษยชาติ ดังนั้น นองเหนือจากการเน้นในการเจริญสมาธิภาวนาวิชชาธรรมกายแล้ว หลวงพ่อยังได้ตระหนักในคุณค่าของการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่ได้เริ่มเข้ามาอุปสมบทในปี พ.ศ.๒๕๑๒

           ในจุดเริ่มต้นได้ศึกษาปริยัติธรรม ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ปีต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมที่จังหวัดปทุมธานี คณะผู้บุกเบิกในการสร้างวัดก็ได้ทยอยอุปสมบทมาเป็นลำดับๆ อาทิเช่น พระพิพัฒน์ ฐิตสุทฺโธ พระเผด็จ ทตฺตชีโว(อดีตดำรงสมณศักด์เป็นพระราชภาวนาจารย์) ในยุคแรกๆ ของการศึกษาพระปริยัติธรรมนั้น ยังคงเดินทางไปเรียนกันที่วัดปากน้ำเจริญ

           จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๒๘ ในช่วงก่อนเข้าพรรษา ได้เริ่มมีการบวชพระบัณฑิตอาสาพัฒนาหรือเรียกว่า "พระธรรมทายาทภาค-พรรษา"โดยทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ได้มอบหมายให้ พระมหาดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ เป็นพระพี่เลี้ยงดูแลความเป็นอยู่ของพระบวชใหม่ และมอบหมายให้ พระดิลก กิตฺติลโก ขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้เป็นผู้ดำเนินการทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม

           ปลายปี พ.ศ.๒๕๒๘ มีการเปิดรับสามเณรเข้ามาอยู่ในวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรก จำนวน ๕ รูป และให้เรียนบาลีไวยากรณ์ควบคู่ไปด้วยโดยเปิดชั้นเรียนที่อาคารปุโรหิต นัดเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาพระปริยัติธรรมของวัดพระธรรมกายอย่างจิงจัง.

          ในปีการศึกษา ๒๕๓๔ คณะนักเรียนทั้งพระภิกษุและสามเณร เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารเรียนพระปริยัติธรรมแห่งใหม่ โดยจัดสร้างเป็นอาคารชั่วคราวชั้นเดียว หลังคาและผนังกั้นด้วยใบจาก จำนวน ๑๒ หลัง หลังจากที่สามเณรสอบบาลีสนามหลวงเสร็จแล้ว ก็ทุ่มเทกำลังการ กำลังใจสร้างอาคารเรียนของตนเอง ออกแบบเอง ถางหญ้า ขุดดิน ทำถนน ฯลฯ ด้วยความมุมานะบากบั่นทำงานก่อนสร้างเท่าที่จะทำได้ ทั้งกลางวันและกลางคืนจนแล้วเสร็จทันในวันอันเป็นมหามงคล คือวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔ อันเป็นวาระคล้ายวันเกิดของ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย จึงทำพิธีโรงเรียนเพื่อบูชาคุณ บูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ผู้วางรากฐานความรู้คู่คุณธรรม

           จากนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ปฏิบัติหน้าที่แทนหลวงพ่อธัมมชโยมาเป็นประธาน ในพิธีเปิด และได้ให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสามเณร มีใจความเป็นที่ประทับใจว่า... "อาคารเรียนของเราแม้เป็นหลังคามุงจาก แต่ขอให้ลูกๆ ตั้งความสำคัญอยู่ที่ว่า ๑.ตัวเราตั้งใจเรียนไหม? ๒.มีตำรับตำราที่ดีไหม? ๓.ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีหรือเปล่า? ถ้าได้ครบอย่างนี้โบราณเข้าเรียกว่า กระทะ ๓ หู ตัวของเราตั้งใจเรียนดี ตำรับตำราดี และอาจารย์เคี่ยวเข็ญให้อย่างดี ถ้ามีครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้ ก็สามารถจะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาได้อย่างแน่นอน"

           จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ จึงเริ่มสร้างอาคารถาวร ๖ หลัง เป็นอาคารคอนกรีต และเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ซึ่งใช้ศึกษาเล่าเรียน จัดกิจกรรมต่างๆ จนถึงปี ๒๕๕๙

           ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวาระครบ ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ หลวงพ่อธัมมชโย
จึงมีดำริให้ก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลก และใช้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๙ มาจนถึงปัจจุบันนี้
.

pariyatschool1.jpg

โครงสร้างองค์กร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ แบ่งออกเป็นฝ่ายโรงเรียนฯ และฝ่ายหมู่กุฏิสามเณร

คำขวัญ

คำขวัญ และคติพจน์ ประจำโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

สามเณรดี (สมณะดี) มีวินัย ใฝ่ศึกษา

เทศนาแกล้วกล้า ค้นคว้าวิชชาธรรมกาย
มุ่งไปสู่เป้าหมาย ถึงทีสุดแห่งธรรม.

คำขวัญประจำใจ

สิ่งที่ต้องมีในใจ

มีพระ มีพ่อ มีภารกิจ

มีพระธรรมกายใสๆภายใน มีหลวงพ่อผู้นำในการสร้างบารมี มีภารกิจของพระศาสนาและหมู่คณะตลอดเวลา

5 - 3 - 2 = 10

แต่ละชั้นปีให้ ให้ดูหนังสือดังนี้ คือ
ดูเล่น 5 ดูจริง 3 ดูทบทวนอีก 2 = ดู 10 รอบ

แนวทางการศึกษาบาลี

คติพจน์

เราจะอยู่ ร่วมกัน ฉันพี่น้อง

จะประคอง    กันไป       ให้ถึงฝัน
เปิดใจกว้าง  ว่าอย่างไร  ว่าตามกัน
สำนึกมั่น      มุ่งเน้น      ความเป็นทีม

หลักสูตรที่เปิดสอน

1
ภาษาบาลี, บาลีศึกษา และบาลีสาธิต
2
นักธรรม, ธรรมศึกษา
3
อภิธรรมบัณฑิต, อภิธรรมศึกษา
4
ภาษาต่างประเทศได้แก่ ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, และภาษาฝรั่งเศส

งานผลิตสื่อธรรมะ และผลงานทางด้านวิชาการ

pariyatschool-0019.jpg
  1. หนังสือเรียนนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท ฉบับรวมเล่ม
  2. หนังสือเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ฉบับรวมเล่ม
  3. หนังสือบาลีฉบับสองภาษา (ไทย-บาลี) สำหรับนักเรียนบาลีแต่ละประโยค
  4. สื่อซีดีและดีวีดี (CD&DVD) สำหรับนักเรียนบาลี ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๙ มีทั้งวิชาไวยากรณ์, หลักการแปล, หลักสัมพันธ์ ฯลฯ
  5. ตำราและสื่ออื่นๆ ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกจำนวนมาก

ผลงานและความภาคภูมใจ

  1. สอบบาลีได้มากที่ สุดเป็นอันดับ ๑ ของประเทศมาแล้ว ๑๑ ครั้ง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ทำลายสถิติของประเทศไทยโดยการสอบได้ ๑๕๕ รูป และสถิติสูงสุดในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยจำนวน ๒๑๓ รูป
  2. สอบบาลีเปรียญเอก (ป.ธ.๗-ป.ธ.๙)ได้มากที่สุดของประเทศ ๑๑ ปี และติดต่อกัน ๖ ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๔๕ (๒๕๔๖ อันดับ๒),๒๕๔๗,๒๕๔๘,๒๕๔๙,๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๕
  3. สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้มากที่สุดของประเทศ ๕ ปี คือ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑, พ.ศ. ๒๕๔๓, พ.ศ. ๒๕๔๔, พ.ศ. ๒๕๔๗, และ พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีสถิติพระภิกษุสามเณรสอบบาลีสนามหลวงเปรียญธรรม ๙ ประโยคสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ คือ ๙ รูป
pariyatschool-0020.jpg
pariyatschool-0021.jpg
pariyatschool-0022.jpg

สรุปผลสอบบาลี ระหว่างปีพุทธศักราช 2527 - ปัจจุบัน

ชั้น ป.ย. ๑-๒ ป.ธ. ๓ ป.ธ. ๔ ป.ธ. ๕ ป.ธ. ๖ ป.ธ. ๗ ป.ธ. ๘ ป.ธ. ๙ รวม อันดับ
ปีพ.ศ. สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ สอบได้ ประเทศ
ปี 2527 2 - - - - - - - 2 -
ปี 2528 - - - - - - - - - -
ปี 2529 2 1 - - - - - - 3 -
ปี 2530 1 1 1 - - - - - 3 -
ปี 2531 5 1 - 1 - - - - 7 -
ปี 2532 5 7 - - 1 - - - 13 -
ปี 2533 31 3 2 - - 1 - - 37 -
ปี 2534 40 19 1 2 - - 1 - 63 -
ปี 2535 76 27 13 1 2 - - 1 120 1
ปี 2536 14 28 25 14 - 1 - - 82 3
ปี 2537 12 14 17 21 9 1 - - 74 3
ปี 2538 23 26 16 14 14 8 1 - 102 1
ปี 2539 13 7 17 8 24 8 2 - 79 5
ปี 2540 31 7 7 5 7 9 4 2 72 3
ปี 2541 35 8 4 12 2 18 1 4 84 1
ปี 2542 25 21 9 8 11 4 13 1 92 1
ปี 2543 54 15 17 8 6 5 5 6 116 1
ปี 2544 49 52 14 14 6 7 7 6 155 1
ปี 2545 33 30 14 6 10 3 1 0 97 2
ปี 2546 94 33 42 13 8 9 10 1 210 1
ปี 2547 87 52 20 26 10 5 4 9 213 1
ปี 2548 60 53 31 16 21 12 6 8 207 1
ปี 2549 60 41 25 24 7 9 6 2 174 2
ปี 2550 40 37 30 16 17 9 9 4 162 2
ปี 2551 56 43 15 25 12 10 8 5 174 2
ปี 2552 42 30 28 11 14 8 6 2 141 3
ปี 2553 52 18 5 10 9 10 2 4 110 2
ปี 2554 45 40 22 8 7 4 3 2 131 1
ปี 2555 70 36 26 13 7 11 5 6 174 1
ปี 2556 91 32 32 18 5 4 4 2 188 1
ปี 2557 89 93 23 19 16 3 4 1 248 1
ปี 2558 54 72 50 15 20 7 3 3 224 1
ปี 2559 55 16 46 26 10 8 0 1 162 2
ปี 2560 4 31 6 1 5 5 6 1 59 5
ปี 2561 54 38 44 35 9 13 6 6 205 2
ปี 2562 37 44 14 29 26 6 7 5 168 2
ปี 2563 47 32 14 13 20 6 3 5 140 2
 ปี 2564 78  43   31 17   11  9  5 201  2
 ปี 2565 38 57 26 17 11 9 9 5 172 2
ปี 2566 35 40 37 23 19 11 4 3 172 2
รวม 1639 1148  724 489  356 233  145  102  4836   

สรุปผลสอบธรรม ระหว่างปีพุทธศักราช 2528 - ปัจจุบัน

  นธ.ตรี นธ.โท นธ.เอก รวม ธศ.ตรี ธศ.โท ธศ.เอก รวม รวมนธ./ธศ.
2528 45   2 47 26       73
2529 53 27 2 32 43 11   54 136
2530 50 44 25 119 38 19 5 62 181
2531 87 58 36 181 7 10 11 28 209
2532 113 77 41 231 30 9 7 46 277
2533 79 76 74 229 33 11 6 50 279
2534 38 66 65 169 80 34 13 127 296
2535 19 32 26 77 45 35 21 101 178
2536   12 43 55 33 38 34 105 160
2537 86 1 14 111 46 13 28 87 198
2538 185 94 14 293 109 53 18 180 473
2539 166 109 59 334 63 109 47 219 553
2540 154 93 87 334 189 64 104 357 691
2541 208 92 76 376 250 130 48 428 804
2542                  
2543 138 62 115 315 498 287 144 929 1,244
2544 164 117 66 347 371 376 232 979 1,326
2545 123 68 113 304 144 234 294 672 976
2546 94 125 35 254 138 102 229 469 723
2547 142 38 84 264 89 67 84 240 504
2548 130 88 63 281 2844 75 48 2967 3,242
2549 221 107 50 378 581 239 60 880 1,258
2550 198 82 88 368 633 382 205 1220 1,588
2551 309 99 97 505 860 351 75 1286 1,791
2552 639 153 96 888 669 274 243 1186 2,074
2553 855 162 92 1109 665 412 146 1223 2,332
2554 417 345 143 905 783 738 292 1813 2,718
2555 360 117 199 676 618 517 337 1472 2,148
2556 302 254 122 678 619 366 269 1254 1,932
2557 256 179 234 669 798 462 251 1511 2,180
2558 242 99 130 471 582 628 271 1481 654
2559 143 174 121 438 622 394 335 1351 623
2560 99 106 163 368 462 310 240 1012 496
2561 154 99 87 340 781 255 205 1241 1581
2562 555 96 71 722 780 236 105 1121 1843
2563 106 193 73 372 313 145 52 510 882
2564 67 43 56 166 - - - - 166
2565 195 145 92 432 211 91 26 328 760
รวม 7192 3732 2954 13838 15053 7477 4485 26989 40897

สรุปผลสอบอภิธรรมบัณฑิต ระหว่างปีพุทธศักราช 2542 - ปัจจุบัน

 
ปี / ภาค 1 จูฬตรี จูฬโท จูฬเอก กถิกะตรี กถิกะโท กถิกะเอก จริยะตรี จริยะโท จริยะเอก รวม
ภาคเรียน
รวม
ทั้งปี
ภาค 2 จูฬตรี จูฬโท จูฬเอก มัชฌิมตรี มัชฌิมโท มัชฌิมเอก มหาตรี มหาโท มหาเอก
2542/1                     47
2542/2 47                 47
2543/1 18 7               25 62
2543/2 19 16 2             37
2544/1 17 19 10 2           48 104
2544/2 18 14 14 10           56
2545/1 9 11 7 17 1         45 88
2545/2 6 5 11 14 7         43
2546/1 26 4 8 13 14 1       66 111
2546/2 7 6 4 11 10 7       45
2547/1 25 6 4 5 12 12 1     65 132
2547/2 46 1   1 7 6 6     67
2548/1       2 5 6 7 1   21 46
2548/2 12 1 1 2 1 4 1 3   25
2549/1 7 4 1 2 1 3 4 5 1 28 55
2549/2 9 6 2 2 2   1 1 4 27
2550/1 10 7 6 2 1 1 3 2 5 37 88
2550/2 34 4 6 2 1 2   1 1 51
2551/1 5 7 2 7 2 1   4 2 30 90
2551/2 40 5 5 6 2 1 1     60
2552/1 5 3 4 7 6 1     1 27 62
2552/2 14   4 8 5 1 1 2   35
2553/1 3     4 4 3 2     16 37
2553/2 5 2     7 4   1 2 21
2554/1 34 6 1 3 4 6 3 1   58 87
2554/2 10 6 4 2 2 3 1   1 29
2555/1 33 12 3 2 3 5 5 3 1 67 168
2555/2 63 14 11 4 2 1 6     101
2556/1 20 10 4 4 1 1 3 5 2 50 137
2556/2 48 14 7 9 1 1 2 5   87
2557/1 1 10 3 2 1   2 2 2 23 61
2557/2 22 4 4   2     1 5 38
2558/1   1 2 4 1 1   1 2 12 58
2558/2 38 3 1 4           46
2559/1 3 5 2 1 3 1       15 60
2559/2 34 4 4 1 2         45
2560/1 23 8   3   3 1     38 107
2560/2 39 15 8 4 1 1   1   69
2561/1 18 28 3 8     3 1   61 77
2561/2 3         16 
2562/1   1 4 3 3     2 2 15 41
2562/2 18         26
2563/1 4 2 4 3 5 3     3 24 72
2563/2 27 5 1 5 4 3   1 2 48
2564/1 21 2 3 2 3 4 2     37 65
2564/2 5 7 3 1 5 5 1   1 28
2565/1 2 3 7 1 2 3 5     23 64
2565/2 24 3 2 3   5 3 1   41
2566/1     1 2   1   4   8  
รวม  872 298  176  192  136  100  65  45  38  1919
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search