ปล่อยปลา 300 กิโล น้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

สหพันธ์มหาเปรียญฯ ได้จัดพิธีปล่อยปลา 300 กิโลกรัม  น้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ วันที่ 3 เดือนมิถุนายน 2560 เอาบุญมาฝาก และขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพทุกๆรูป/ท่าน

ที่ร่วมบุญปล่อยปลา " ประจำเดือนมิถุนายน "
( ปีที่ 7 ครั้งที่ 83 จำนวนปลาที่ปล่อยแล้วทั้งสิ้น 24,600 กิโล)
วันเสาร์ที่ 3 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2560
ณ วัดมะขาม จังหวัดปทุมธานี

รายนามเจ้าภาพ

1.พม.จีระพงษ์ ทยาชโย 10 กิโล
2.พม.วัฒนา วฑฺฒชโย 10 กิโล
3.พม.สุธรรม สุรตโน 10 กิโล
4.พม.ณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย 10 กิโล
5.พม.สมบัติ อินฺทปญฺโญ 10 กิโล
6.พม.สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน 45 กิโล
7.พม.สุราช ชาติชญฺโญ 10กิโล
8.พม.คมศักดิ์ สามตฺถิยชโย 20
9.พม.สมบัติ ธมฺมทีโป 10 กิโล
10.พระมหาธีรธรรม 10 กิโล
11.พม.ศราวุฒิ ปริสุทฺธิชโย 23
12.พม.บุญช่วย ปุญสุโภ 10กิโล
13.พม.หล้า วิชิตชโย  10กิโล
14.พม.ชินภัทร โสตฺถิชโย  35กิโล
15.พม.สุริยันต์ วิสุทฺธิชโย  10กิโล
16.พม.วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก  10กิโล
17.พม.อนิรุจน์ รุจนชโย 20 กิโล
18.พม.เรวัฒ อคฺคาทโร  10กิโล
1.กัลฯ วิชญาดา ลี้พล 5 กิโล
2.กัลฯชัยสิทธิ์ ผกามาศ และกัลฯรัชนีกร ทับไทร  10กิโล
3.กัลฯพิมพา บุญสอน 20กิโล


cafe 24
cafe 25
cafe 26
cafe 27
cafe 28
cafe 29
cafe 30
cafe 31
cafe 32
cafe 33
cafe 35

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search