มุทิตากับสามเณรทรงบาลีไวยากรณ์

พิธีมอบผ้าไตร และพระของขวัญ เพื่อแสดงมุทิตาจิต กับสามเณรผู้ทรงบาลีไวยากรณ์ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยประธานสงฆ์ คือ พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ปธ.๙ (นาคหลวง) หัวหน้าหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

สามเณร 2 รูป คือ สามเณรธนวัฒน์ แสงดาว
สามเณรดนุสรณ์ จิ๋วปัญญา

ขอแสดงมุทิตายินดีกับสามเณรผู้พากเพียรทรงจำและท่องบาลีไวยากรณ์ปากเปล่าได้สำเร็จ ความเพียรในครั้งนี้ จะกลายเป็นแสงธรรมนำไปสู่ชาวโลกในอนาคต

#หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม


203240
203245
203249
203251
203253
203255
203300

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search