พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนนักธรรมตรี โท เอก

พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนนักธรรมตรี โท เอก และวิชาพื้นฐาน ของสามเณร นวกะ ๑-๓ โดยได้รับความเมตตา จากพระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน เปรียญธรรม ๙ ประโยค ผู้อำนวยการสำนักพระปริยัติธรรม เมตตาเป็นประธานสงฆ์ และกล่าวปฐมนิเทศเปิดเรียน ให้หลักวิชา และกำลังใจ ในการเขียนอ่าน ให้จำได้อย่างขึ้นใจ และสอบได้ยกชั้น เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อทั้งสอง

cafe 18
cafe 19
cafe 20
cafe 21
cafe 22
cafe 23

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search