พจนานุกรม ไทย-บาลี

จากหนังสือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

TermDefinitionTags
กระดอนก. ปจฺจาวตฺตติ ปฏินิวตฺตติ ...
กระดอมน. ปโฏล. ปโทล. ติตฺตก. ...
กระดักกระเดี้ยค. ทุพฺพล อวิเธยฺย ...
กระดากน. ลชฺชน., ลชฺชา, วินีตตา, กุกฺกุจฺจ., ค. ...
กระดากอายน. วิพฺภม. ลชฺชน., ลชฺชา, ค. ลชฺช-มาน สลชฺ ...
กระดากใจน. กุกฺกุจฺจ., หิริ, สํสย. ...
กระดางลางค. หีนาจาร ...
กระดานน. ผลก.., ทารุผลก., ปทร., ผกาธาร. ...
กระดานชนวนน. สิลาปตฺถร. สิลา-ปฏฺฏ. เลขผลก., ...
กระดานดำน. กาฬผลก., อกฺขรผลก., ...
กระดานป้ายน. ปฏฺฏ..,ผล ก., องฺกปณฺณ., ลคฺคิตลญฺฉน., ...
กระดานพิงน. อปสฺเสนผลก., ...
กระดานยนต์น.ยนฺตผลก., ...
กระดานรองเท้าน. ปทิกผลก., ...
กระดานสกาน. ขลิก. ขลิกา, สาริผลก., ชูตมณฺฑล., ...
กระดานหกน. อปสฺเสนผลก., ...
กระดานเช็ดเท้าน. ปาทผลก., ...
กระดานไฟน. วิชาต-ผลก., ...
กระดาษน. ปณฺณ., ปตฺต., กากจปณฺณ., โปตฺถกปตฺต., ...
กระดาษกอบปี้น. อนุ-กรณปณฺณ., อนุกรณปตฺต., ...

การใช้พจนานุกรม ไทย-บาลี

น. เป็น นาม
ค. เป็น คุณนาม
ก. เป็น กิริยา
กกิ. เป็น กิริยากิตก์
กวิ. เป็น กริยาวิเสสนะ
นิ. เป็น นิบาต
อุ. เป็น อุทาหรณ์
สำ. เป็น สำนวน
สพ. เป็น สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ. ตาลมูล., = นปุํ.)

. เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
, เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
., เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
.., เป็น ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
,. เป็น อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
,., เป็น อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

42777571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11226
20020
31246
42554292
440541
723662
42777571

Your IP: 85.208.96.196
2024-07-15 12:24
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search