พจนานุกรม ไทย-บาลี

จากหนังสือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

TermDefinitionTags
กระจุกน. ถพก. ปิณฺฑิ, โคจฺฉก. ...
กระจุกกระจิกดู เบ็ดเตล็ด ...
กระจุกผมน. สิขา, สิขณฺฑ. กจกลาป. เกสวฏฺฏิ, ...
กระจุกหญ้าน. ติณกรล., ...
กระจุบกระจิบสำ. ปุนปฺปุนํ ภุญฺชติ ...
กระจุยกระจายค. อากุลวฺยากุล ...
กระจุ๋งกระจิ๋งสำ. มนฺทสทฺเทน สลฺลปนฺติ ...
กระจุ๋มกระจิ๋มค. ปณีต สุขุม โกมล ...
กระจู๋กระจี๋ดู กระจุ๋งกระจิ๋ง ...
กระจ่าน. ทพฺพิ, ทพฺพี, กฏจฺฉุ. อุฬุงฺก. ...
กระจ่างค. ปสนฺน วิมล วิสท ปากฏ รํสิก ปชฺชลิต ...
กระจ้อนค. อณุ อนุ ขุทฺทก จุล จุลฺล จุฬจูฬ ขุช ...
กระจ้อยค. อณุ อนุ ขุทฺทก (ดู กระจ้อน) ...
กระจ้อยร่อยค. อติขุทฺทก ...
กระจ๋องหง่องสำ. อุกฺกุฏิกํ นิสีทิตฺวา โอโลเกติ ...
กระจ๋อหวอค. สุปากฏํ วิวฏ ...
กระฉอกก. พหิ ปคฺฆรติ, พหิ ปตติ ...
กระฉับกระเฉงน. วิริย., อุสฺสาห. ธิติ, ค. อปฺปมิทฺธ อต ...
กระฉูดดู พุ่ง ...
กระฉ่อนค. ฆุฏฺฐ อพฺภุคฺคต ก. อพฺภุคฺ-คจฺฉติ อ ...

การใช้พจนานุกรม ไทย-บาลี

น. เป็น นาม
ค. เป็น คุณนาม
ก. เป็น กิริยา
กกิ. เป็น กิริยากิตก์
กวิ. เป็น กริยาวิเสสนะ
นิ. เป็น นิบาต
อุ. เป็น อุทาหรณ์
สำ. เป็น สำนวน
สพ. เป็น สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ. ตาลมูล., = นปุํ.)

. เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
, เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
., เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
.., เป็น ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
,. เป็น อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
,., เป็น อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

42776207
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9862
20020
29882
42554292
439177
723662
42776207

Your IP: 185.191.171.15
2024-07-15 11:22
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search