ตารางเรียนบาลี

รายชื่ออาจารย์สอนประจำวิชา ตารางเรียนทุกชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชั้นเรียน อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
๑-๒ ก. อาจารย์สุเทพ นากุดนอก ป.ธ.๔ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๔
๑-๒ ข. พม.จิรายุ โพธิชโย ป.ธ.๙ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๓
พม.บรรพิชิต ปสิทฺธชโย ป.ธ.๙
๑-๒ ค. พม.สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ ป.ธ.๙ แปล, ไวย. จ. - ส. ๕๑๗
พม.นฤเบศ นเรโส ป.ธ.๙
๑-๒ ง. พม.ณัฎฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ป.ธ.๕ จ. - ส. จ. - ส. ๕๑๓
๓ ก. พม.ทองสุข ปญฺญาวณฺโณ ป.ธ.๙ แปล, สัม.,ไวย. จ., พ., ศ. ๔๑๙
อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙ อ., พฤ., ส.
๓ ข. พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโล ป.ธ.๘ แปล, สัม.,ไวย. จ. - ส. ๔๒๐
๓ ค. พม.ไพบูณ โสภณชโย ป.ธ.๘ แปล, สัม.,ไวย. จ. - ส. ๔๑๗
พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙) แปล, กลับ จ., อ., พฤ. ๔๑๘
พม.เฉลิม ปญฺญาภรโณ ป.ธ.๙ ผู้ช่วยสอน พ., ศ., ส.
พม.คำนึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปล จ., พ., ศ. ๔๒๑
พม.ธงชัย สารชโย ป.ธ.๙ กลับ อ., พฤ., ส.
พม.คํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปล อ., พฤ., ส. คอมฯ๑
พม.อนุชิต ชิตชโย ป.ธ.๙ กลับ จ., พ., ศ.
ป.ธ.๗ พม.เสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ กลับ อ., พฤ., ส. คอมฯ๔
๕๑๕
พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปล จ., พ., ศ.
ป.ธ.๘ พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปล อ., พฤ. คอมฯ๓
พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) กลับ ศ., ส.
** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งฉันท์ จ., พ.
ป.ธ.๙ ** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งไทย จ., พ.
พม.เสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ กลับ อ., พฤ.

หมายเหตุ :  ** พระราชปัญญาสุธี สอนวิชาแต่งฉันท์ ป.ธ.๘, วิชาแต่งไทย ป.ธ.๙ (จ., พ.) เรียนพร้อมกัน

 

ภาคพิเศษ

ชั้นเรียน อาจารย์ วิชา วัน/เวลา ห้องเรียน
๑-๒ ก. พม.นิติวิทย์ วฑฺฒชโย ป.ธ.๙ ไวย., แปล. จ. ศ. ภาคค่ำ คอมฯ ๔
๑-๒ ข. อาจารย์นภาพร วรสายัณห์ บ.ศ.๙ ไวย., แปล. จ. ศ. ภาคค่ำ ๔๑๔
๑-๒ พม.นิติวิทย์ วฑฺฒชโย ป.ธ.๙ ไวย., แปล. อา. SPD ๑๕
พม.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ แปล., สัม., ไวย. จ. ศ. ภาคค่ำ คอมฯ ๑
อ.วรนุช เจริญพันธ์ บ.ศ.๖
อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙
พม.วิทยา จิตฺตชโย ป.ธ.๙ แปล., กลับ จ. ศ. ภาคค่ำ ๔๑๙
พม.วัชระ วิทูรชโย ป.ธ.๙
นวกะ ๑ พม.ดำรงค์ ปชฺโชตชโย ป.ธ.๙ บาลีไวยากรณ์ จ. ศ. ๔๒๒
นวกะ ๒ พม.พิเชษฐ์ โยคชโย ป.ธ.๖ บาลีไวยากรณ์ จ.​ ศ. ๔๒๔
พม.อาริศร สาสนชโย ป.ธ.๘
นวกะ ๓ พม.ณัฏฐสิทธิ์ เสฏฐชโย ป.ธ.๕ บาลีไวยากรณ์ จ. ศ. ๔๒๗

หมายเหตุ : -

 

 


42124461
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8177
23066
152449
41830152
511093
831671
42124461

Your IP: 100.28.132.102
2024-06-21 10:58
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search