สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 มคธเป็นไทย

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 1 สีล 41-42 เสนาสนนฺติ สยนญฺจ ปฏิเสวตีติ เวทิตพฺโพ.  
  2 2 อนุสสติ 41-41 อุทรํ นาม อุภโต โลหิตมํสาทีนิ อุปพฺรูหยติ.  
2539 1 1 ปฐวีกสิณ 203-204 เอตฺตาวตา ปเนส วิตกฺกวิจารานญฺจ วูปสมาติ.  
  2 2 สมาธิ 158 กถํ ปริโภคโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.  
2540 1 1 สีล 67-68 ตตฺถ ปจฺฉิเม ภิกฺขเว สมฺปชฺชลิตํ สโชติภูตนฺติ.  
  2 2 สมาธิ 158-160 กถํ อาสยโต ปริปกฺกโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.  
2541 1 1 ปฐวีกสิณ 214-215 อทุกฺขมสุขนฺติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ.  
  2 2 อนุสสติ 31-32 ตโจติ สกลสรีรํ สีสจมฺมํ ววฏฺฐเปตพฺพํ.  
2542 1 1 สีล 26-27 เอวํ ปฏิปชฺชนฺโตเยว จ รกฺขติ อาวชฺชนาทีนิปิ วิถีจิตฺตานิ.  
  2 1 อนุสสติ 89-90 โย โส มทนิมฺมทโนติอาทีนิ วเสน อนุสฺสริตพฺโพเยว.  
2543 1 1 ปฐวีกสิณ 154-155 อิเมสํ อฏฺฐารสนฺนํ วิหรนฺเตนาติ เอตฺถ วิตฺถาโร.  
  2 2 สมาธิ 155-156 ตตฺถ คมนโตติ อุทกเวคภินฺนวิสมมคฺโคปิ ทฏฺฐพฺโพ โหติ.  
2544 1 1 กัมมัฏฐาน 108-109 จตุกฺเกสุ ปฐมจตุกฺเก. โหติ กตาธิการสฺส ขิปฺปา.  
  2 2 สมาธิ 157-158 กถํ ปริเยสนโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.  
2545 1 1 ฉอนุสสติ 270 ภาคฺยวตาย จสฺส ภควาติ วุจฺจติ.  
  2 2 อนุสสติ 89-90 เอวเมเตสํ มทนิมฺมทนตาทีนํ อริเย อุปสเม สตินฺติ.  
2546 1 1 ปฐวีกสิณ 204 อุเปกฺขโก จ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา.  
  2 2 อนุสสติ 80 เอวํ นิพฺพตฺตจตุกฺกปญฺจกชฺฌาโน อคฺคทกฺขิเนยฺโย โหติ.  
2547 1 1 กัมมัฏฐาน 129-130 ตา ปเนตาจริยา มตานุสาเรน วินิจฺฉโย.  
  2 2 สมาธิ 188-189 จุณฺณโตติ อิมสฺมึ หิ จุณฺณโต มนสิกาตพฺพา.  
2548 1 1 ปฐวีกสิณ 200-201 อวิตกฺกํ อวิจารนฺติ วตฺตพฺพเมวาติ.  
  2 2 อิทธิ 201-202 อิธ ภิกฺขุ ปฐวีกสิเณ องฺคารมฺมณสงฺกนฺติกํ นาม.  
2549 1 1 เสสกสิณ 216-217 ปญฺจกชฺฌานํ ปน นิพฺพตฺตนฺเตน ปฐมํ ปฐมเมวาติ  
  2 2 อนุสสติ 53-54 อิทานิ ยนฺตํ ปุพฺพงฺคโม นิทฺเทโส.  
2550 1 1 สีล 23-24 ปฏิปกฺขวเสน ปนสฺส อาจารโคจรสมฺปนฺโน.  
  2 2 พรหมวิหาร 97-98 ตสฺเสวํ ฆฏยโต อนุสฺสริตพฺโพ.  
2551 1 1 ปฐวีกสิณ 184-185 ผรณาปีติยา ปน เอวเมตฺถ ทฏฺฐพฺโพ.  
  2 1 ปฐวีกสิณ 196-197 ตตฺริมา ปญฺจ อุฏฺฐานวสี นาม.  
2552 1 2 วิสุทธิมรรค 120-121 มุทิตาภาวนํ อารภนฺเตนาปิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาติ.  
  2 2 วิสุทธิมรรค 124 เอเกกสฺส เจตฺถ วิเหเสสฺสตีติ อฏฺฐานเมตํ.  
2553 1 1 ธุดงค์ 79-80 อยํ ปน ปเภโท ปํสุกูเล รโต สิยาติ.  
  2 1 ธุดงค์ 90-91 สเจ ปน วิหาโร ภิชฺชตีติ อยเมตฺถ เภโท.  
2554 1 1 ธุดงค์ 86 ปเภทโต ปน อยมฺปิ รติเมกาสนโภชเน ยตีติ.  
  2 1 ปฐวีกสิณ 193-194 นิมิตฺตคฺคหเณน จสฺส ปุน ปฏิภาคนิมิตฺตํ วฑฺเฒตพฺพนฺติ.  
2555 1 2 อิทธิ 218-220 กามญฺจ เอส อตฺโถ ตํ ปน วตฺถุนา ทีเปตพฺพํ. อ่าน
  2 2 อิทธิ 222-224 ตตฺร เย เต พหู นิมฺมิตา สยมฺปิ ปสฺสิตุกาโม ปสฺสติ.
2556 1 2 อนุสสติ 44-45 เสมฺหนฺติ สรีรพฺภนฺตเร วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว. อ่าน
  2 2 อนุสสติ 54-55 อานาปานสฺสติสมาธีติ เจว ฯเปฯ วูปสเมตีติ.
2557 1 1 เสสกสิณ 225-226 สพฺพาเนว อุทฺธํ อโธ ภาวนา น อิชฺฌติ. อ่าน
  2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 237-239 เอวํ อาคมนมคฺคํ ววฏฺฐเปตฺวา นิมิตฺตุปลกฺขณา อสมฺโมหตฺถาติ.
2558 1 2 อภิญญา 277-278 ตตฺถ สุคติคฺคหเณน มนุสฺสคติปิ เจตฺถ ปุริโส โอปมฺมํ ฯ อ่าน
  2 2 อภิญญา 278-279 เอโก กิร รตฺตึ รูปทสฺสเนน อปฺปมตฺเตน ภวิตพฺพํ ฯ
2559 1 2 สมาธิ 197-198 เอตฺตาวตา จ ยํ สมาธิสฺส ภววิเสสานิสํสา โหติ ฯ อ่าน
  2 2 อิทธิวิธี 247-248 มโนมยํ กาตุกาโม ปน อยํ มโนมยา อิทฺธิ ฯ
2560 1 1 ฉอนุสสติ 289-290 ยํ ปน เอตาสํ ปรมตฺถวิสุทฺธิอธิคมตฺถาย กถิตา ฯ อ่าน
  2 1 ฉอนุสสติ 290-291 อุโปสถสุตฺเตปิ กถญฺจ กฏฺฐอนฺธการวาสิปุสฺสเทวตฺเถโร วิย ฯ
2561 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 245-246 อฏฺฐิกํ โส ปสฺเสยฺย ยุชฺชมานวเสน สลฺลกฺเขตพฺพํ ฯ อ่าน
  2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 246-247 อิทญฺจ ปน กมฺมฏฺฐานํ เจตฺถ นิทสฺสนานีติ ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search