สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 มคธเป็นไทย

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ วิสุทฺธิมคฺค

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 1 สีล 41-42 เสนาสนนฺติ สยนญฺจ ปฏิเสวตีติ เวทิตพฺโพ. คลิก
  2 2 อนุสสติ 41-41 อุทรํ นาม อุภโต โลหิตมํสาทีนิ อุปพฺรูหยติ.
2539 1 1 ปฐวีกสิณ 203-204 เอตฺตาวตา ปเนส วิตกฺกวิจารานญฺจ วูปสมาติ. คลิก
  2 2 สมาธิ 158 กถํ ปริโภคโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2540 1 1 สีล 67-68 ตตฺถ ปจฺฉิเม ภิกฺขเว สมฺปชฺชลิตํ สโชติภูตนฺติ. คลิก
  2 2 สมาธิ 158-160 กถํ อาสยโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2541 1 1 ปฐวีกสิณ 214-215 อทุกฺขมสุขนฺติ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ. คลิก
  2 2 อนุสสติ 31-32 ตโจติ สกลสรีรํ สีสจมฺมํ ววฏฺฐเปตพฺพํ.
2542 1 1 สีล 26-27 เอวํ ปฏิปชฺชนฺโตเยว จ รกฺขติ อาวชฺชนาทีนิปิ วิถีจิตฺตานิ. คลิก
  2 1 อนุสสติ 89-90 โย โส มทนิมฺมทโนติอาทีนิ วเสน อนุสฺสริตพฺโพเยว.
2543 1 1 ปฐวีกสิณ 154-155 อิเมสํ อฏฺฐารสนฺนํ วิหรนฺเตนาติ เอตฺถ วิตฺถาโร. คลิก
  2 2 สมาธิ 155-156 ตตฺถ คมนโตติ ทฏฺฐพฺโพ โหติ.
2544 1 1 กัมมัฏฐาน 108-109 จตุกฺเกสุ ปฐมจตุกฺเก. โหติ กตาธิการสฺส ขิปฺปา. คลิก
  2 2 สมาธิ 157-158 กถํ ปริเยสนโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.
2545 1 1 ฉอนุสสติ 270 ภาคฺยวตาย จสฺส ภควาติ วุจฺจติ. คลิก
  2 2 อนุสสติ 89-90 เอวเมเตสํ มทนิมฺมทนตาทีนํ อริเย อุปสเม สตินฺติ.
2546 1 1 ปฐวีกสิณ 204 อุเปกฺขโก จ ตตฺรมชฺฌตฺตุเปกฺขา นาม. คลิก
  2 2 อนุสสติ 80 เอวํ นิพฺพตฺตจตุกฺกปญฺจกชฺฌาโน อคฺคทกฺขิเนยฺโย โหติ.
2547 1 1 กัมมัฏฐาน 129-130 ตา ปเนตา จริยา มตานุสาเรน วินิจฺฉโย. คลิก
  2 2 สมาธิ 188-189 จุณฺณโตติ อิมสฺมึ หิ ลกฺขณาทิโต มนสิกาตพฺพา.
2548 1 1 ปฐวีกสิณ 200-201 อวิตกฺกํ อวิจารนฺติ วตฺตพฺพเมวาติ. คลิก
  2 2 อิทธิ 201-202 อิธ ภิกฺขุ ปฐวีกสิเณ อคฺคสงฺกนฺติกํ นาม.
2549 1 1 เสสกสิณ 216-217 ปญฺจกชฺฌานํ ปน นิพฺพตฺตนฺเตน ปฐมํ ปฐมเมวาติ คลิก
  2 2 อนุสสติ 53-54 อิทานิ ยนฺตํ ปุพฺพงฺคโม นิทฺเทโส.
2550 1 1 สีล 23-24 ปฏิปกฺขวเสน ปนสฺส อาจารโคจรสมฺปนฺโนติ. คลิก
  2 2 พรหมวิหาร 97-98 ตสฺเสวํ ฆฏยโต อนุสฺสริตพฺโพ.
2551 1 1 ปฐวีกสิณ 184-185 ผรณาปีติยา ปน เอวเมตฺถ ทฏฺฐพฺโพ. คลิก
  2 1 ปฐวีกสิณ 196-197 ตตฺริมา ปญฺจ วุฏฺฐานวสี นาม.
2552 1 2 วิสุทธิมรรค 120-121 มุทิตาภาวนํ อารภนฺเตนาปิ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพาติ. คลิก
  2 2 วิสุทธิมรรค 124 เอเกกสฺส เจตฺถ วิเหเสสฺสตีติ อฏฺฐานเมตํ.
2553 1 1 ธุดงค์ 79-80 อยํ ปน ปเภโท ปํสุกูเล รโต สิยาติ. คลิก
  2 1 ธุดงค์ 90-91 สเจ ปน วิหาโร ภิชฺชตีติ อยเมตฺถ เภโท.
2554 1 1 ธุดงค์ 86 ปเภทโต ปน อยมฺปิ รติเมกาสนโภชเน ยตีติ. คลิก
  2 1 ปฐวีกสิณ 193-194 นิมิตฺตคฺคหเณน จสฺส ปุน ปฏิภาคนิมิตฺตํ วฑฺเฒตพฺพนฺติ.
2555 1 2 อิทธิ 218-220 กามญฺจ เอส อตฺโถ ตํ ปน วตฺถุนา ทีเปตพฺพํ. คลิก
  2 2 อิทธิ 222-224 ตตฺร เย เต พหู นิมฺมิตา สยมฺปิ ปสฺสิตุกาโม ปสฺสติ.
2556 1 2 อนุสสติ 44-45 เสมฺหนฺติ สรีรพฺภนฺตเร วิสภาคปริจฺเฉโท ปน เกสสทิโสเยว. คลิก
  2 2 อนุสสติ 54-55 อานาปานสฺสติสมาธีติ เจว ฯเปฯ วูปสเมตีติ.
2557 1 1 เสสกสิณ 225-226 สพฺพาเนว อุทฺธํ อโธ ภาวนา น อิชฺฌติ. คลิก
  2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 237-239 เอวํ อาคมนมคฺคํ ววฏฺฐเปตฺวา นิมิตฺตุปลกฺขณา อสมฺโมหตฺถาติ.
2558 1 2 อภิญญา 277-278 ตตฺถ สุคติคฺคหเณน มนุสฺสคติปิ เจตฺถ ปุริโส โอปมฺมํ ฯ คลิก
  2 2 อภิญญา 278-279 เอโก กิร รตฺตึ รูปทสฺสเนน อปฺปมตฺเตน ภวิตพฺพํ ฯ
2559 1 2 สมาธิ 197-198 เอตฺตาวตา จ ยํ สมาธิสฺส ภววิเสสานิสํสา โหติ ฯ คลิก
  2 2 อิทธิวิธี 247-248 มโนมยํ กาตุกาโม ปน อยํ มโนมยา อิทฺธิ ฯ
2560 1 1 ฉอนุสสติ 289-290 ยํ ปน เอตาสํ ปรมตฺถวิสุทฺธิอธิคมตฺถาย กถิตา ฯ คลิก
  2 1 ฉอนุสสติ 290-291 อุโปสถสุตฺเตปิ กถญฺจ กฏฺฐอนฺธการวาสิปุสฺสเทวตฺเถโร วิย ฯ
2561 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 245-246 อฏฺฐิกํ โส ปสฺเสยฺย ยุชฺชมานวเสน สลฺลกฺเขตพฺพํ ฯ คลิก
  2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 246-247 อิทญฺจ ปน กมฺมฏฺฐานํ เจตฺถ นิทสฺสนานีติ ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search