ตารางเรียนบาลี

รายชื่ออาจารย์สอนประจำวิชา ตารางเรียนทุกชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ ก. พระมหาจิรายุ โพธิชโย ป.ธ.๙ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๓
ป. ๑-๒ ข. อาจารย์สุเทพ นากุดนอก ป.ธ.๔ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๔
ป. ๑-๒ ค. พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย ป.ธ.๘ แปล, ไวย. จ. - ส. ๔๑๗
พระมหาณัฎฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย ป.ธ.๕
ป.ธ.๓ ก. พระสุธีรัตนาภรณ์ (สมเจตน์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๙) แปล, สัม.,ไวย. จ., อ., พฤ. ๔๑๘
พระมหาวิทยา จิตฺตชโย พ., ศ., ส.
ป.ธ.๓ ข. พม.ศิริศักดิ์ เหมมูโล ป.ธ.๘ แปล, สัม.,ไวย. จ. - ส. ๔๒๑
ป.ธ.๔ ก. อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. ๔๒๐
พระมหาวัชระ วิทูรชโย ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๕ ก. พระมหาทองสุข ปญฺญาวณฺโณ ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ. ๕๑๔
พระมหาธงชัย สารชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๕ ข. พระมหานฤเบศ นเรโส ป.ธ.๙ (นาคหลวง) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) จ., พ., ศ. ๕๑๓
พระมหาคํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ., ส.
ป.ธ.๖ พระมหาคํานึง ชินวํโส ป.ธ.๙ แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ. คอมฯ๑
พระมหาอนุชิต ชิตชโย ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ.
ป.ธ.๗ พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ., ส. ๕๑๗
พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) จ., พ., ศ.
ป.ธ.๘ พระเมธีธรรมาภรณ์ (สวอง ปญฺญาธโร ป.ธ.๙) แปลมคธเป็นไทย (แปล) อ., พฤ. คอมฯ๓
พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) ศ., ส.
** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งฉันท์ภาษามคธ จ., พ.
ป.ธ.๙ ** พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย ป.ธ.๙) แต่งไทยเป็นมคธ จ., พ.
พระมหาเสนิญุสม์ สมทสฺสี ป.ธ.๙ แปลไทยเป็นมคธ (กลับ) อ., พฤ.

หมายเหตุ : - ** พระราชปัญญาสุธี สอนวิชาแต่งฉันท์ ป.ธ.๘, วิชาแต่งไทย ป.ธ.๙ (จ., พ.) เรียนพร้อมกัน
                - นักเรียนชั้นประโยค ป.ธ.๙ ที่ต้องการเข้าเรียนกับสำนักเรียนส่วนกลาง ให้ติดต่อ พม.วิทยา จิตฺตชโย (หัวหน้ากองพระบาลี)
                - ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ และช่วงค่ำ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ ของทุกวัน พอจ., พพล. ดูแลการอ่านหนังสือที่หมู่กุฏิฯ
                - เฉพาะห้องที่ต้องสอบวันเสาร์ ให้สอบเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

 

ภาคพิเศษ

ชั้น/ห้อง อาจารย์ วิชา วัน ห้องเรียน
ป. ๑-๒ ก. อาจารย์นภาพร วรสายัณห์ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง ๔๑๓
ป. ๑-๒ ข. พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย ป.ธ.๙ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง ๔๑๘
ป. ๑-๒ นวกะ พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย ป.ธ.๘ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง วิชาพื้นฐาน
ป. ๑-๒ นวกะ พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย ป.ธ.๙ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง วิชาพื้นฐาน
ป.ธ.๓ พระมหา ดร.สุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙ แปล., สัม., ไวย. อาจารย์กำหนดเอง คอมฯ๑
พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส ป.ธ.๙ อาจารย์กำหนดเอง
อาจารย์สิรินุช บุสโร บ.ศ.๙ อาจารย์กำหนดเอง
บาลีสาธิต พระมหาสอน พุทฺธิสาโร ป.ธ.๘ ไวย., แปล. อาจารย์กำหนดเอง  

หมายเหตุ : -

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search