เอตทัคคะ ๔๐ รูป ใน อนุพุทธประวัติ

อนุพุทธประวัติ  เอตทัคคะ  ๔๐  รูป

๑. อัญญาโกณฑัญญะ “รัตตัญญู ”    ล่วงรู้ราตรีนาน   บรรลุธรรมได้ก่อนใคร
๒. อุรุเวลกัสสปะ “ผู้มากด้วยบริวาร”
๓. สารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา “เลิศปัญญากว่าผู้ใด”
๔. มหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย “มีฤทธิ์ยิ่งกว่าใคร”
๕. มหากัสสปะ  เลิศที่สุด “ผู้ทรงธุดงค์”
๖. มหากัจจายนะ “ผู้อธิบาย”  เนื้อความที่เรียงราย  ไปย่อให้พิสดาร
๗. โมฆราชเถระ เอตทัคคะ “ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง”
๘. ราธะเถระ เอตทัคคะ “ผู้มีปฏิภาณ”
๙. ปุณณมันตานีบุตร เลิศที่สุด “พระธรรมกถึก”
๑๐.กาฬุทายีเถระ เอตทัคคะ “ยังตระกูลให้เลื่อมใส”
๑๑.พระนันทะ เอตทัคคะ “สำรวมอินทรีย์”
๑๒.พระราหุล  ราชบุตร เลิศที่สุด “ใคร่ในการศึกษา”
๑๓.อุบาลี มีระเบียบ  เกินใครเทียบ “ผู้ทรงพระวินัย”
๑๔.ภัททิยะ เอตทัคคะ “เกิดในตระกูลสูง”
๑๕.อนุรุทธะ เอตทัคคะ “ได้ทิพพจักษุญาณ”
๑๖.อานนท์ คนเก่งมาก “เป็นอุปัฏฐากและพหูสูต ”
๑๗.โสณโกฬิวิสะ เอตทัคคะ “ปรารภความเพียร”
๑๘.รัฐบาล ทรงเชี่ยวชาญ “ผู้บวชด้วยศรัทธา”      
๑๙.ปิณโฑภารทวาชะ เอตทัคคะ “ผู้บันลือสีหนาท”
๒๐.มหาปันถกะ เอตทัคคะ “ผู้เจริญวิปัสสนา”
๒๑.จูฬปันถกะ เอตทัคคะ “ชำนาญในมโนมยิทธิ(ฤทธิ์ทางใจ)”
๒๒.โสณกุฏิกัณณะ เอตทัคคะ “แสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะ”
๒๓.ลกุณฏกภัททิยะ เอตทัคคะ “เสียงไพเราะ”
๒๔.สุภูติ  เอตทัคคะ “อยู่อย่างไม่มีกิเลส และเป็นทักขิไณยบุคคล”
๒๕.กังขาเรวตะ เอตทัคคะ “ยินดีในการเข้าฌาน”
๒๖.โกณฑธาน เอตทัคคะ “จับฉลากเป็นปฐม (จับฉลากคนแรก)”
๒๗.วังคีสะเถระ เอตทัคคะ “มีปฏิภาณ”
๒๘.ปิลินทวัจฉะ เอตทัคคะ “เป็นที่รักใคร่ของเทวดา”
๒๙.กุมารกัสสปะ เอตทัคคะ “แสดงธรรมได้อย่างวิจิตร”
๓๐.มหาโกฏฐิตะ เอตทัคคะ “แตกฉานในปฏิสัมภิทา”
๓๑.โสภิตะ เอตทัคคะ “ระลึกชาติได้”
๓๒.นันทกะ เอตทัคคะ “ให้โอวาทนางภิกษุณี”
๓๓.มหากัปปินะ เอตทัคคะ “ให้โอวาทแก่ภิกษุ”
๓๔.สาคตะ เอตทัคคะ “ฉลาดเข้าเตโชสมาบัติ”
๓๕.อุปเสนะ เอตทัคคะ “นำมาซึ่งความเลื่อมใสของหมู่ชนทุกชั้น”
๓๖.เรวตะ เอตทัคคะ “ผู้อยู่ป่า”
๓๗.สีวลีเถระ เอตทัคคะ “มีลาภมาก”
๓๘.วักกลิเถระ เอตทัคคะ “ศรัทธาวิมุตติ” (พ้นจากกิเลสเพราะศรัทธา)
๓๙.พาหิยะ เอตทัคคะ “ตรัสรู้เร็วพลัน”
๔๐.พากุละ เอตทัคคะ “มีอาพาธน้อย”

--------------------------------------

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search