รายชื่อสอบผ่านบาลี 2558

 

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2558

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9 21 4 - 17 3 - - 3 17.65
ป.ธ.8 27 6 - 21 3 - - 3 14.29
ป.ธ.7 32 12 - 20 7 - - 7 35.00
ป.ธ.6 48 14 - 34 20 - - 20 58.82
ป.ธ.5 59 10 - 49 12 9 3 15 30.61
ป.ธ.4 137 36 - 101 42 21 8 50 49.50
ป.ธ.3 211 30 - 181 30 93 42 72 39.77
ประโยค 1-2 283 102 - 181 19 69 35 54 29.83
รวม 818 214 0 604 136 192 88 224 37.08

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ สหกาญจนกุล 29 10 พระธรรมกาย
2 พระมหาสมศักดิ์ อาชญฺญชโย ศรีขาว 26 6 พระธรรมกาย
3 พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ กรวยทอง 23 4 พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหากฤษดา อาโลกชโย อินเมอะ 24 4 พระธรรมกาย
2 พระมหาพงษ์ศิริ สิริวิชโย เดือนขาว 24 2 พระธรรมกาย
3 พระมหาศุภณัฐ จนุทชโย ดวงจันทร์ 21 1 พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาพลวัฒน์
อรุณโชโต เอกอรุณรุ่งฤทธิ์ 26 7 พระธรรมกาย
2 พระมหาประวิทย์ ปุณฺณชโย หลักด่าน 24 4 พระธรรมกาย
3 สามเณรเทวัญ   จ้อยสระคู 20   พระธรรมกาย
4 สามเณรณัชทยุทธ   บุญคุ้มครอง 20   พระธรรมกาย
5 สามเณรญาณวรุตม์   กสิวงศ์ 19   พระธรรมกาย
6 สามเณรศุภณัฐ   เนตรสิน 19   พระธรรมกาย
7 สามเณรพงศธร   เนาว์ภา 19   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาธานินทร์ คณาธาโร คณาธาร 47 18 พระธรรมกาย
2 พระมหาสุรเชษฐ์ อติรตโน สายแก้ว 30 11 พระธรรมกาย
3 พระมหาอาริยะ โอทาโต ศรีสังข์ 24 5 พระธรรมกาย
4 พระมหาภาณุรักษ์ คุตฺตสีโล ราญรอน 26 5 พระธรรมกาย
5 พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร ชมพูวงศ์ 22 3 พระธรรมกาย
6 พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม ปุระ 22 3 พระธรรมกาย
7 พระมหาอโนชา อาทิตฺตชโย ตั้งตระกูล 23 2 พระธรรมกาย
8 พระมหาฐาปนาวุฒิ ถาวรชโย คงช่วย 22 2 พระธรรมกาย
9 พระมหาอุกฤษฎ์ อุกฺกฏฺฐชโย ชุญจำรวญ 22 2 พระธรรมกาย
10 พระมหาธานินทร์ ทินฺนชโย ตะวะนะ 22 2 พระธรรมกาย
11 พระมหาพิเชษฐ์ โยคชโย ชินมา 21 1 พระธรรมกาย
12 สามเณรโชคชัย   คมวิเศษ 20   พระธรรมกาย
13 สามเณรพงศธร   มหาวงศ์ 20   พระธรรมกาย
14 สามเณรวิริทธิพล   อภิวิชญ์ชลชาติ 19   พระธรรมกาย
15 สามเณรพิพัฒน์   คงกระพันธ์ 19   พระธรรมกาย
16 สามเณรอภิสิทธิ์   บุญเลี้ยง 18   พระธรรมกาย
17 สามเณรภัควัฒน์   อำไพ 18   พระธรรมกาย
18 สามเณรธนกร   แก้วเจริญวิริยะ 18   พระธรรมกาย
19 สามเณรนำบุญ   ตั้งตระกูล 17   พระธรรมกาย
20 สามเณรณัฐดนัย   จันทะพันธ์ 17   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฺฐชโย จันทร์โชติ 23 4 พระธรรมกาย
2 พระมหาวิทยา ธมฺมวโร งามกฤตยา 20 1 พระธรรมกาย
3 สามเณรวรวัชร   นันติ 21   พระธรรมกาย
4 สามเณรอนุชน   วันจงคำ 20   พระธรรมกาย
5 สามเณรฐิติวัฒน์   สมรัก 19   พระธรรมกาย
6 สามเณรอัศรางค์กูล   ภาพสิงห์ 19   พระธรรมกาย
7 สามเณรชราธร   นามวงษ์ 19   พระธรรมกาย
8 สามเณรธงชัย   นิยมพิทักษ์พงศ์ 19   พระธรรมกาย
9 สามเณรสุวินิจ   เลาหวงศ์ 18   พระธรรมกาย
10 สามเณรณัฐพล   ภูวนาฏภิญโญ 17   พระธรรมกาย
11 สามเณรภาสกร   ชาลาธราวัฒน์ 16   พระธรรมกาย
12 สามเณรพงศธร   วงศ์อินทร์ 16   พระธรรมกาย
13 พระมหาวันชัย กตนาโถ แม้นทิม 35 17 พระธรรมกาย
14 พระมหาโกมล สุภจิตฺโต ด้วงเต่า 31 11 พระธรรมกาย
15 สามเณรเอกพจน์   กุรกนก 20   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย 25 6 พระธรรมกาย
2 พระมหากิตตินันท์ กิตฺตินนฺโท แสงส่งไพศาล 24 5 พระธรรมกาย
3 พระมหาวรพล กิตฺติปุญโญ บุญล้ำ 24 5 พระธรรมกาย
4 พระมหาธราธร ภทฺทวํโส หงษ์เจริญ 23 4 พระธรรมกาย
5 พระมหาอภิสิทธิ์ อาภาธโร ใบหนองฮี 24 4 พระธรรมกาย
6 พระมหาธรณ์ธันย์ อตฺตทนฺโต เขื่อนคำ 22 4 พระธรรมกาย
7 พระมหาโสรัจน์ รตนวํโส เสริมรัตน์ 22 3 พระธรรมกาย
8 พระมหาจตุรภัทร อาทิจฺจโรจโน แสงอุทัย 21 2 พระธรรมกาย
9 พระมหาวรภาส ธมฺมสิทฺโธ ราชเปียง 21 1 พระธรรมกาย
10 พระมหาธนธรณ์ ธมฺมวิริโย จงรัตน์ 20 1 พระธรรมกาย
11 สามเณรฉัตรดนัย   ตระกูลคูศรี 21   พระธรรมกาย
12 สามเณรวิทยา   เหลืองอร่าม 21   พระธรรมกาย
13 สามเณรสุริยา   ฟักอ่ำ 21   พระธรรมกาย
14 สามเณรณัฐวัฒน์   อังกินันทน์ 20   พระธรรมกาย
15 สามเณรศราวุฒิ   เทียมเมฆา 20   พระธรรมกาย
16 สามเณรไพโรจน์   พะวงจิตร 20   พระธรรมกาย
17 สามเณรภัทรพล   มุมทอง 19   พระธรรมกาย
18 สามเณรรณฤทธิ์   บุญทูล 19   พระธรรมกาย
19 สามเณรอินทนนท์   พวงศรี 19   พระธรรมกาย
20 สามเณรณัฐพงษ์   แสงวงศ์ 19   พระธรรมกาย
21 สามเณรศุภชัย   ดาระหงษ์ 18   พระธรรมกาย
22 สามเณรพศวัต   ศรีวรพันธ์ 18   พระธรรมกาย
23 สามเณรกิตติศักดิ์   ยอดทองหลาง 18   พระธรรมกาย
24 สามเณรวุฒิศักดิ์   ชัยวร 18   พระธรรมกาย
25 สามเณรธวัชชัย   สายสมบัติ 17   พระธรรมกาย
26 สามเณรอรรนพ   แก้วเสริม 17   พระธรรมกาย
27 สามเณรฐิติพันธ์   ณัฐธยาน์ 17   พระธรรมกาย
28 สามเณรณฑัต   สุรเณร 17   พระธรรมกาย
29 สามเณรนัทดนัย   วิภาวิน 17   พระธรรมกาย
30 สามเณรโนบุ   ทาคาซินา 17   พระธรรมกาย
31 สามเณรปรินทร   จันทร์หอม 17   พระธรรมกาย
32 สามเณรธนากร   สุนี 17   พระธรรมกาย
33 สามเณรปุญญพัฒน์   มนวรรธน์ 17   พระธรรมกาย
34 สามเณรพัทชรพงศ์   สงวนวงษ์ 16   พระธรรมกาย
35 สามเณรรัตนพล   ประสาททอง 16   พระธรรมกาย
36 สามเณรวรพงศ์   สิริศรีมงคล 16   พระธรรมกาย
37 สามเณรวัฒนะ   ดอกสะบา 16   พระธรรมกาย
38 สามเณรพีรพัฒน์   บุญเสนาะ 16   พระธรรมกาย
39 สามเณรเทิดภูมิ   ฟูวังหม้อ 16   พระธรรมกาย
40 สามเณรเจตน์ภพ   วงษ์สมาจารย์ 15   พระธรรมกาย
41 สามเณรธีรภัทร   เพียจันทร์ 15   พระธรรมกาย
42 สามเณรวาทิศ   คำแท้ 14   พระธรรมกาย
43 พระมหากิตติ กิตฺติาโณ เถลิงเกียรติขจร 43 16 พระธรรมกาย
44 พระมหาวีรวุฒิ อมโร สายวิเศษ 25 6 พระธรรมกาย
45 พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ ชินพิพัฒน์ 33 6 พระธรรมกาย
46 สามเณรนันทวัฒน์   ทองโท 19   พระธรรมกาย
47 สามเณรสุทธิเกียรติ   วงศ์สวรรยา 18   พระธรรมกาย
48 สามเณรเกียรติศักดิ์   เข็มขาว 17   พระธรรมกาย
49 สามเณรสิทธิชัย   ชำนาญพุดซา 17   พระธรรมกาย
50 สามเณรอภิสิทธิ์   เหล่าชินชาติ 15   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระวีรพงษ์ สงฺขวํโส สังข์วงษ์ 35 15 พระธรรมกาย
2 พระจักรพัชร์ นนฺทวํโส ปฐมวงศ์ชวาล 31 10 พระธรรมกาย
3 พระณฐมน กนฺตมโน เสมทับ 26 5 พระธรรมกาย
4 พระสมโชค ปุณฺณวณฺโณ สุวรรณสิงห์ 25 5 พระธรรมกาย
5 พระเอกวิทย์ นาถวิชฺโช ม่วงนาวงษ์ 24 4 พระธรรมกาย
6 พระประพันธ์ ชาติวฑฺฒโก อ่อนซ้อยสกุล 22 2 พระธรรมกาย
7 สามเณรอำพล   เนาว์ศรีสอน 19   พระธรรมกาย
8 สามเณรชาญชัย   ชุ่มชื่น 18   พระธรรมกาย
9 สามเณรปกรณ์   นันตสินธุ์ 18   พระธรรมกาย
10 สามเณรดูโน๊ะ   ขั้ว 18   พระธรรมกาย
11 สามเณรอำนาจ   บุญโสภา 18   พระธรรมกาย
12 สามเณรชนกานต์   กิ่งก้าน 17   พระธรรมกาย
13 สามเณรทักษ์ดนัย   ลูกอิน 17   พระธรรมกาย
14 สามเณรเควิน   ทองอันตัง 16   พระธรรมกาย
15 สามเณรพงศกร   อิงคะวะระ 16   พระธรรมกาย
16 สามเณรอภิวัฒน์   ครองยุติ 16   พระธรรมกาย
17 สามเณรบรรณวิชญ์   ภิรมย์รักษ์ 16   พระธรรมกาย
18 สามเณรปฐมพล   สุขจั่นผล 16   พระธรรมกาย
19 สามเณรวัชรินทร์   เมืองสุวรรณ์ 16   พระธรรมกาย
20 สามเณรยุทธนา   ธันยพงศา 16   พระธรรมกาย
21 สามเณรอรรถชัย   แย้มเยื้อน 15   พระธรรมกาย
22 สามเณรนฤเบศน์   ส่งประสาทศิลป์ 15   พระธรรมกาย
23 สามเณรบุญฤทธิ์   เพชรรัตน์เมธากุล 15   พระธรรมกาย
24 สามเณรอัครเดช   บุญกอง 15   พระธรรมกาย
25 สามเณรหมี   อายี 15   พระธรรมกาย
26 สามเณรบัณฑิต   แสงทอง 15   พระธรรมกาย
27 สามเณรอดิเทพ   วิภาสพาณิชกุล 15   พระธรรมกาย
28 สามเณรธนพล   เฉิน 15   พระธรรมกาย
29 สามเณรณัฐดนัย   เจริญศรี 14   พระธรรมกาย
30 สามเณรหงษ์ทอง   ไชยศรี 14   พระธรรมกาย
31 พระชีพ ตปสีโล แซ่ลิ่ม 43 19 พระธรรมกาย
32 พระธณัช เชฏฺฐธมฺโม สุวรรณเศรษฐ 35 17 พระธรรมกาย
33 พระธีรากานต์ สมปญฺโญ จารุสิงห์ 32 9 พระธรรมกาย
34 พระวุฒิชัย ปญฺญาวุฑฺโฒ นิยมวัน 42 8 พระธรรมกาย
35 พระกานต์ ญาณกนฺโต ลวากร 27 8 พระธรรมกาย
36 พระกวีศักดิ์ กิตฺติรกฺโข เจริญจุฑารักษ์ 29 6 พระธรรมกาย
37 พระนคร โกวิทวํโส ครองสมบัติ 27 5 พระธรรมกาย
38 พระธวัชชัย คุณากโร คำทองสุข 24 5 พระธรรมกาย
39 พระศรัญญู ภูริมโน ภูมิหวา 24 5 พระธรรมกาย
40 พระสิทธิพัฒน์ สกฺกวํโส เต็งการณ์กิจ 24 5 พระธรรมกาย
41 พระวงค์วริศ วิสารโท พงษ์ลี้รัตน์ 38 4 พระธรรมกาย
42 พระศุฆัญฐณภ ปวราโณ ซุ่นห้วน 23 4 พระธรรมกาย
43 พระศักดิ์ชัย จารุชโย จารุสิน 23 4 พระธรรมกาย
44 พระธีระพล ฐิตวํโส งามเกียรติทรัพย์ 23 4 พระธรรมกาย
45 พระสุชาติ ญาณสุทฺโธ อินตอง 21 2 พระธรรมกาย
46 สามเณรชูชัย   แก้วหงษา 19   พระธรรมกาย
47 สามเณรอภิวัฒน์   ขันทอง 19   พระธรรมกาย
48 สามเณรบดีธรรม   เศรษฐมาตย์ 18   พระธรรมกาย
49 สามเณรอภิชาติ   ภายไธสง 18   พระธรรมกาย
50 สามเณรโกวิน   สอนโยธา 18   พระธรรมกาย
51 สามเณรดุสิต   คชเดช 18   พระธรรมกาย
52 สามเณรณัฐพล   จันทา 18   พระธรรมกาย
53 สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู 17   พระธรรมกาย
54 สามเณรวสันต์   ปานบุญเกิด 17   พระธรรมกาย
55 สามเณรทัตพงค์   กสิกิจ 17   พระธรรมกาย
56 สามเณรกฤตภัค   อินใหม่ 16   พระธรรมกาย
57 สามเณรชลิตนพณัฐ   คำภา 16   พระธรรมกาย
58 สามเณรธนพล   อุ่นบุญเรือง 16   พระธรรมกาย
59 สามเณรธนบดี   ปัญญาดี 16   พระธรรมกาย
60 สามเณรเขตโสภณ   ลักษณ์ลาวัณย์ 16   พระธรรมกาย
61 สามเณรสุรธัช   ไชยคำหาญ 16   พระธรรมกาย
62 สามเณรปิยะวัฒน์   แปลงดี 15   พระธรรมกาย
63 สามเณรพยัคฆ์   เพียรยิ่ง 15   พระธรรมกาย
64 สามเณรศุภกร   รัตนดิลกณภูเก็ต 15   พระธรรมกาย
65 สามเณรทวีโชค   ธิติธรรมนาคกุล 15   พระธรรมกาย
66 สามเณรไพโรจน์   กุรกนก 15   พระธรรมกาย
67 สามเณรบรรชา   ครองพันธ์ 15   พระธรรมกาย
68 สามเณรกล้าตะวัน   พุ่มไสว 15   พระธรรมกาย
69 สามเณรอธิบุตร   ยอดพุดซา 15   พระธรรมกาย
70 สามเณรจักรพันธุ์   อยู่เย็น 14   พระธรรมกาย
71 สามเณรประพนธ์   นวลเถลิงศักดิ์ 14   พระธรรมกาย
72 สามเณรจตุพร   ปากบั้น 13   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค 1-2


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระผาเหล็ก ยติสกฺโก สีเครือดง 23 4 พระธรรมกาย
2 พระรังสรรค์ ธมฺมทินฺโน ภูลายขาว 24 2 พระธรรมกาย
3 พระณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต คำดิษฐ 22 2 พระธรรมกาย
4 พระไพฑูรย์ ปญฺญาปทีโป ชาวน้ำ 22 2 พระธรรมกาย
5 พระพนารักษ์ ปุณฺณวีริโย แสนพันธ์ 21 2 พระธรรมกาย
6 พระยิ่งยง คุณาธิโก หงษ์ดี 20 1 พระธรรมกาย
7 สามเณรพงศ์พล   สุขพันธ์ 18   พระธรรมกาย
8 สามเณรณรงค์ศักดิ์   แก้วสมบัติ 17   พระธรรมกาย
9 สามเณรนันทวัตร   เรืองรัมย์ 15   พระธรรมกาย
10 สามเณรธนกร   ครุฑอ่ำ 15   พระธรรมกาย
11 สามเณรณัฐพล   ด่านสาคร 15   พระธรรมกาย
12 สามเณรศุภากร   หิรัญศรี 15   พระธรรมกาย
13 สามเณรเรืองฤทธิ์   ตูพันดุง 15   พระธรรมกาย
14 สามเณรศหัศวรรต   เอี่ยมสง่า 14   พระธรรมกาย
15 สามเณรกัมปนาท   สุวรรณเลิศ 14   พระธรรมกาย
16 สามเณรทวีโชค   ศรแสง 14   พระธรรมกาย
17 สามเณรอภิชา   แจ่มจันทร์ชนก 14   พระธรรมกาย
18 สามเณรวุฒิพงษ์   ดวงดอกไม้ 13   พระธรรมกาย
19 สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี 13   พระธรรมกาย
20 พระอุเทน อาภาธโร แจ่มเมือง 38 16 พระธรรมกาย
21 พระธรา กิตฺติธโร กาญจนภูพิงค์ 37 9 พระธรรมกาย
22 พระพิเชฐ เขมเชฏฺโฐ มณีกุลวัฒนา 33 6 พระธรรมกาย
23 พระไพบูลย์ โรจนธมฺโม ไพธรรมโชติวัฒน์ 74 6 พระธรรมกาย
24 พระชวลิต โฆสชโว โภควรากร 26 5 พระธรรมกาย
25 พระสมภาร สุทฺธิปภาโส กลางโสภา 37 5 พระธรรมกาย
26 พระณัฐวุฒิ คุตฺตวิชฺโช เวียงจันทร์ 23 4 พระธรรมกาย
27 พระกิตติชัย เนปกฺโก อุดมคุณากร 52 4 พระธรรมกาย
28 พระสุริศร์ วิรโช ตั้งปรีชาพาณิชย์ 38 4 พระธรรมกาย
29 พระธานินทร์ ญาณินฺโท อินทรหะ 33 3 พระธรรมกาย
30 พระเอกชัย ชยสาโร ยาชุมภู 38 2 พระธรรมกาย
31 พระพจภณ เขมโชโต แน่นหนา 25 2 พระธรรมกาย
32 พระอภัย อคฺคจิตโต กะสวย 21 2 พระธรรมกาย
33 สามเณรธงชัย   ทะบุญ 21   พระธรรมกาย
34 สามเณรวรรธนะ   คำใจ 19   พระธรรมกาย
35 สามเณรนันทยศ   อุกำแพง 17   พระธรรมกาย
36 สามเณรสิริโชค   นุชเทียน 17   พระธรรมกาย
37 สามเณรกฤษณะ   เมืองสนธิ์ 15   พระธรรมกาย
38 สามเณรธันวา   วางขุนทด 15   พระธรรมกาย
39 สามเณรลิขิต   พรมแดง 15   พระธรรมกาย
40 สามเณรคงศักดิ์   สุกใส 15   พระธรรมกาย
41 สามเณรชลกานต์   ชูชอบ 15   พระธรรมกาย
42 สามเณรวชิรวิทย์   มนต์ดี 15   พระธรรมกาย
43 สามเณรธนพล   เจริญผล 14   พระธรรมกาย
44 สามเณรอดิเรก   กันหาเขียว 14   พระธรรมกาย
45 สามเณรจิรายุ   ทรัพย์โภคา 14   พระธรรมกาย
46 สามเณรศิวกร   วาที 14   พระธรรมกาย
47 สามเณรสันติสุข   สุขคำมี 14   พระธรรมกาย
48 สามเณรวุฒิพันธ์   ขจรพิพัฒน์ 14   พระธรรมกาย
49 สามเณรสุริยา   อุ่นสมัย 14   พระธรรมกาย
50 สามเณรพัทธนันท์   สุนทรวราเชษฐ์ 14   พระธรรมกาย
51 สามเณรพิทยาธร   กรวิจิตต์ศิลป์ 13   พระธรรมกาย
52 สามเณรนภูรินทร์   ใต้คีรี 13   พระธรรมกาย
53 สามเณรพีระพงษ์   สนิทกลาง 13   พระธรรมกาย
54 สามเณรทศพล   ประทุมภักดิ์ 13   พระธรรมกาย

 

บันทึก

บันทึก

บันทึก

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search