ผู้สอบบาลีศึกษาได้ ปี2558

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 6 ได้


ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก อำเภอ สำนักเรียน คณะเขต/คณะ จ.
1 นางสาววรนุช เจริญพันธ์ 53 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
2 นางสาวประสงค์ สมน้อย 38 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

 

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 5 ได้


ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก อำเภอ สำนักเรียน คณะเขต/คณะ จ.
1 นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน 47 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

 

รายชื่อผู้สอบบาลีศึกษา ชั้นประโยค บ.ศ. 1-2 ได้


ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด/สำนัก อำเภอ สำนักเรียน คณะเขต/คณะ จ.
1 นางสาวภคภร แจ่มจันทร์ชนก 34 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
2 นางสาวจารมรี ตั้งกสิกิจ 44 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
3 นางสาวสุภาพร พงศ์ชีวะกุล 36 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
4 นางสาวศันสนีย์ ชุมพลบัญชร 36 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี
5 นางสาวมณีวรรณ เลิศเกียรติวงศ์ 34 พระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search