#

Recipes starting with ว

วักกลิ (พระวักกลิเถระ)

วักกลิ (พระวักกลิเถระ)

"วักกลิ ท่านจะประโยชน์อะไรด้วยมองรูปกายอันเปื่อยเน่านี้ที่ท่านเห็น วักกลิ ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม วักกลิ เห็นธรรมจึงจะชื่อว่าเห็นเรา"

วังคีส (พระวังคีสเถระ)

วังคีส (พระวังคีสเถระ)

วิตกทั้งหลายเป็นเหตุให้คะนอง (เกิดมา) แต่ฝ่ายธรรมดำเหล่านี้ ย่อมวิ่งเข้ามาสู่เราผู้ออกจากเรือนบวช เป็นผู้ไม่มีเหย้าเรือนแล้ว

วัปปะเถระ

วัปปะเถระ

พระวัปปะเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก ในตอนปฐมโพธิกาลได้ช่วยเป็นกำลัง ประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆ

วิมล (พระวิมลเถระ)

วิมล (พระวิมลเถระ)

 “นี่เพื่อน ท่านจงดูศพนี้ มีหนังลอกแล้วในที่นั้น ๆ ดุจรูปโคด่าง ไม่สะอาด เหม็น น่าเกลียด ”

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search