#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
สารีบุตรเถระ v.1

สารีบุตรเถระ v.1

พระเถระเป็นเลิศกว่าพระสงฆ์ทั้งปวงในด้านสติปัญญา นอกจากนี้ พระสารีบุตรยังมีคุณธรรมในด้านความกตัญญู และการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาอีกด้วย จึงมีคำยกย่องภิกษุรูปนี้ว่าเป็น "ธรรมเสนาบดี" คู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็น "ธรรมราชา"

สารีบุตรเถระ v.2

สารีบุตรเถระ v.2

พระเถระเป็นผู้มีปัญญามาก สามารถแสดงอริยสัจ ๔ ให้พิสดารกว้างขวางเหมือนพระพุทธองค์ จึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า “เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญามาก” และได้รับการแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องขวา

สีวลีสามเณร ผู้มีลาภมาก

สีวลีสามเณร ผู้มีลาภมาก

สามเณรสีวลีเจริญด้วยลาภสักการะ เพราะในอดีตชาติได้ถวายน้ำผึ้งสดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พระวิปัสสีและหมู่สงฆ์

สุขสามเณร

สุขสามเณร

สุขกุมาร ในเวลามีอายุ ๗ ขวบ ได้บวชในสำนักพระสารีบุตรเถระ พบเหมืองน้ำเป็นต้นระหว่างทาง จึงถามพระเถระดุจสามเณรบัณฑิต และได้กลับกุฏิบำเพ็ญสมณะธรรม ระหว่างนั้นพระศาสดาและทวยเทพก็ให้การคุ้มครองจนบรรลุพระอรหันต์

องคุลิมาล (พระองคุลิมาลเถระ)

องคุลิมาล (พระองคุลิมาลเถระ)

องคุลิมาล หรือ พระองคุลิมาลเถระ เป็นบุคคลสำคัญในยุคต้นแห่งพุทธศาสนา โดยเฉพาะตามพุทธประวัติพุทธฝ่ายเถรวาท เดิมนั้นเป็นโจรปล้นฆ่าคน แต่ภายหลังมีศรัทธาในพุทธศาสนา ได้กลับใจบวชเป็นพระภิกษุ และบรรลุเป็นพระอรหันต์

<<  1 2 3 4 [56  >>  
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search