พระศาสดาและสงฆ์สาวก

#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
นันทกะ(พระนันทกเถระ)

นันทกะ(พระนันทกเถระ)

พระเถระที่ชื่อ “นันทกะ” นี้ ในพระบาลีปรากฏอยู่ ๒ ท่านด้วยกันคือ

๑ พระนันทกะ ผู้เป็นเอตทัคคะ เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้สอนภิกษุณี

๒ พระนันทกะ พระเถระผู้ซึ่งมีพี่ชายชื่อว่าภรตะ

นาคิตะ(พระนาคิตเถระ)
  • อัพเดต: 05 กรกฎาคม 2562
  • ดู: 479

นาคิตะ(พระนาคิตเถระ)

พระนาคิตเถระ รูปนี้ ก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้ว ในพระพุทธเจ้าพระองค์ ก่อนๆ ได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้เป็นอันมากในภพนั้นๆ

บัณฑิตสามเณร

บัณฑิตสามเณร

บวชตอนอายุได้ ๗ ขวบ สามารถสำเร็จอรหันต์ในวันที่ ๘ ของการบวช ได้ชื่อว่า "บัณฑิต" เพราะเมื่อปฏิสนธิในครรภ์ ปรากฏว่าคนในบ้านเรือนมีแต่ความฉลาดปราดเปรื่องมากขึ้น

ปิงคิยะ(พระปิงคิยเถระ)

ปิงคิยะ(พระปิงคิยเถระ)

พระปิงคิยเถระ เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรีที่ถูกส่งมาทูลถามปัญหาทั้ง 16 ต่อพระพุทธเจ้า ณ ปาสาณเจดีย์ โดยมีอชิตมาณพเป็นหัวหน้าคณะศิษย์ทั้ง 16 ของพราหมณ์พาวรี ต่อมาทั้งหมดได้บรรลุธรรมและอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยพระพุทธเจ้าเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยนับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญของพระพุทธศาสนา

ปิณโฑลภารทวาช (พระปิณโฑลภารทวาชเถระ)

ปิณโฑลภารทวาช (พระปิณโฑลภารทวาชเถระ)

การไม่ว่าร้ายกัน ๑ การไม่เบียดเบียนกัน ๑ การสำรวมในพระปาติโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในภัต ๑ ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑

นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ฯ

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search