#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
ราหุลเถระภิกษุ

ราหุลเถระภิกษุ

พระราหุล หรือพระนามเดิม เจ้าชายราหุล เป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ (พระโคตมพุทธเจ้า) กับพระนางยโสธรา ประสูติในวันที่พระบิดาออกผนวช

วัปปะเถระ

วัปปะเถระ

พระวัปปะเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก ในตอนปฐมโพธิกาลได้ช่วยเป็นกำลัง ประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆ

สังกิจจสามเณร สามเณรใจเพชร

สังกิจจสามเณร สามเณรใจเพชร

สามเณรสังกิจจะ บวชในสำนักของพระสารีบุตรเถระ ท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยวัย ๗ ขวบ ในขณะปลงผมบวช

สานุสามเณร ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง

สานุสามเณร ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง

สานุสามเณร แม้จะยังเยาว์ก็สามารถแสดงธรรมเทศนาได้แกล้วกล้าและไพเราะเกินตัว เทศนาทุกครั้งจะมี เทวดา ยักษ์ และอมนุษย์มาฟังด้วยเสมอ

<<  1 2 3 [45 6  >>  
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search