สามเณรเตรียมอุทิศชีวิต รูปที่ 4/6 สามเณรแทน พนักงาม ป.ธ.4

#ความรู้สึกจากใจ สามเณรเตรียมอุทิศชีวิต รูปที่ 4/6
สามเณรแทน พนักงาม ป.ธ.4

สามเณรรู้สึกปลื้มปีติใจที่ได้ก้าวมาถึงเส้นชัย คือการบวชอุุทิศชีวิต จากเด็กที่เอาแต่วิ่งเล่น
มาสู่ภาวะความเป็นสามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ได้โอกาสในการสร้างความดี
รักษาศีลทำตนให้เป็นเหล่าก่อสมณะที่ดี สิ่งหนึ่งในตอนนั้น คิดว่าอยากจะบวชเรียนสามเณร
คิดแล้วตัดสินใจ ไม่ผิดจริงๆ ที่ได้ก้้าวมาเป็นนักเรียนบาลี ศึกษาคำสอนอันเป็นอมตะธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุุทธเจ้า ทุุกย่างก้าวล้วนเป็นบุุญเป็นกุุศล ที่จะนำพำให้เรา
พบความสุุขที่แท้จริง ตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ เป็นระยะเวลากว่า 9 ปี ที่ก้าวมาสู่ทางธรรม
ได้มีมโนปณิธาน มีเป้าหมายอุุดมการณ์ที่แน่นอน ที่จะ ติดตามหลวงพ่อทั้งสองไปให้ถึง
ที่สุุดแห่งธรรม ขอกราบแทบเท้าขอบพระคุุณหลวงพ่อทั้งสอง ที่ได้เป็นต้นบุุญ ต้นแบบ
ในการสร้างบารมี กราบขอบพระคุุณพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง ที่ได้อบรมสั่งสอนดููแล
ชี้แนวทางให้อยู่จนถึงเป้าหมาย ขออนุุโมทนาบุุญ โยมพ่อโยมแม่ แล้วโยมป้า
ที่ให้การเลี้ยงดููสนับสนุุนส่งเสริมและ ได้พามาสู่ทางธรรม พร้อมทั้งขออนุุโมทนา
กับคุุณโยมทุกท่านที่่ได้มา เป็นกำลังใจส่งเสริมการสร้างบารมีในครั้งนี้
ขออนุุโมทนาบุญครับ

...................................

ประวัติ
สามเณรแทน พนักงาม
เปรียญธรรม 4 ประโยค
เกิด วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ. ศ. 2541
ฉายา อิทฺธินฺทชโย
แปลว่า ชัยชนะของผู้มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
ภูมิลำเนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บิดา นายณัฐพงษ์ ชนะพงศ์ณัฐกุุล
มารดา นางน้ำฝน พนักงาม
คติธรรม อัตตาหิ อัตตะโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

................................

ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 6 รูป
วันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
เวลา 12.30น.เป็นต้นไป

 

#สหพันธ์มหาเปรียญฯ
#พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต #ประวัติสามเณรเตรียมบวช #สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย
#สามเณรวัดพระธรรมกาย #สามเณร #วัดพระธรรมกาย #อุปสมบท #บวชพระ
#บวช #บวชอุทิศชีวิต #สามเณรแทน

46e0480459da4c2bb5b671a29f8fe3d9tc22d587 (2)
74abf3ac1d4d800b7465e6d9a0f1feb2tc22d277
998534793f062aa9b072d12d9676a920tc22d583
a82460eb238aeec481609a9c67f58b01tc22d584
bcf4e672d6cf53acbe842b9bfa6ed0e2tc22d58b
c06f48abb5e9c084487a7057d5283a5dtc22d585
d621c3ff12401e97b6e695596bf8a5dbtc22d582
e57cc6b2820a7480859516e1282d5a27tc22d589
e8fd43ab7a99cf6c6ef5601c0999f39atc22d58a

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search