พระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙ และ ๖ เข้ารับการตั้งพัดเปรียญ

พระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค วัดพระธรรมกาย เข้ารับการตั้งพัดเปรียญ ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ สมเด็จพระกนิฏฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงตั้งพัดเปรียญ แด่พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

สำหรับสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย ในปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๒ รูป มีดังนี้

เปรียญธรรม ๙ ประโยค ๖ รูป (นาคหลวง ๑รูป)

 • ๑.พระมหาดำรงค์ ปชฺโชตชโย
 • ๒.พระมหาพลวัฒน์ อรุณโชโต
 • ๓.พระมหาบรรพิชิต ปสิทฺธชโย
 • ๔.พระมหาศุภณัฐ ธมฺมสุโภ
 • ๕.สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์

เปรียญธรรม ๖ ประโยค ๒๖ รูป

 • ๑.พระมหาสันติ เนปกฺโก
 • ๒.พระมหาอดิเรก อติชโย
 • ๓.พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ
 • ๔.พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต
 • ๕.พระมหาเอกพจน์ อภิชโย
 • ๖.พระมหาอรรถรักษ์ ญาตชโย
 • ๗.พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย
 • ๘.พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก
 • ๙.พระมหาปุญญพัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ
 • ๑๐.พระมหานัทดนัย วิภาวิชโย
 • ๑๑.พระมหาธนากร ธุตชโย
 • ๑๒.พระมหาธวัชชัย ธารณชโย
 • ๑๓.พระมหาฐิติพันธ์ สุภชโย
 • ๑๔.พระมหาธนพล สุนฺทรชโย
 • ๑๕.สามเณรณัฐพล จันทา
 • ๑๖.สามเณรสิทธิชัย เดชคำพู
 • ๑๗.สามเณรธีรศักดิ์ รักสกุล
 • ๑๘.สามเณรรัตนพล ประสาททอง
 • ๑๙.สามเณรอภิวัฒน์ ครองยุติ
 • ๒๐.สามเณรไพโรจน์ กุรกนก
 • ๒๑.สามเณรอัครเดช บุญกอง
 • ๒๒.สามเณรหมี อายี
 • ๒๓.สามเณรอธิบุตร ยอดพุดซา
 • ๒๔.สามเณรอดิเทพ วิภาสพานิชกุล
 • ๒๕.สามเณรหงษ์ทอง ไชยศรี
 • ๒๖.สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี

Cr.กองการคณะสงฆ์ วัดพระธรรมกาย


620517-ส่งรับพัด9-610
620517-ส่งรับพัด9-611
620517-ส่งรับพัด9-612
620517-ส่งรับพัด9-613
620517-ส่งรับพัด9-614
620517-ส่งรับพัด9-615
620517-ส่งรับพัด9-61
620517-ส่งรับพัด9-62
620517-ส่งรับพัด9-63
620517-ส่งรับพัด9-64
620517-ส่งรับพัด9-65
620517-ส่งรับพัด9-66
620517-ส่งรับพัด9-67
620517-ส่งรับพัด9-69

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search