พิธีมอบประกาศนียบัตร ประโยค ป.ธ.๔,๕,๗,๘

16 สิงหาคม 2561 ขอแสดงความยินดี กับ พระภิกษุ-สามเณร วัดพระธรรมกาย ทั้ง ๙๘รูป ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ชั้นประโยค ป.ธ.๔,๕,๗,๘

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๔, ๕, ๗, ๘ เป็นปีแรก

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้สอบได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี โดยได้อาราธนาพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้บาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๔, ๕, ๗, ๘ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๗๕ รูป เข้ารับประกาศนียบัตร ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว โดยมี พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้

สำหรับการเรียนและสอบบาลีสนามหลวง เมื่อพระภิกษุสามเณรรูปใดสอบไล่ได้ตั้งแต่ชั้นเปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓) ขึ้นไป จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งให้เป็น "เปรียญ" และได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญธรรม รวมทั้งมีคำนำหน้าชื่อยกย่องพระภิกษุสามเณรผู้นั้นว่า "พระมหา" ซึ่งนับว่า ตำแหน่ง "เปรียญธรรม" นั้น เป็นสมณศักดิ์ทางวิชาการของพระสงฆ์ไทย ที่องค์พระประมุขของชาติ พระราชทานเพื่อเป็นการยกย่องถวายกำลังใจ แก่พระภิกษุหรือสามเณรผู้ศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมมาตั้งแต่โบราณ  

อนึ่ง การจัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๖ ประโยค และเปรียญธรรม ๙ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สอบไล่ได้บาลีเปรียญธรรมชั้นอื่น ๆ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง จึงร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค ป.ธ.๔, ๕, ๗, ๘ ตามวัน และสถานที่ดังกล่าว ต่อไป


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

#สหพันธ์มหาเปรียญ

610817-alll10
610817-alll1
610817-alll2
610817-alll3
610817-alll4
610817-alll5
610817-alll6
610817-alll7
610817-alll8
610817-alll9

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search