พิธีไหว้ครูของเหล่าสามเณร วัดพระธรรมกาย

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน มีพิธีไหว้ครูของเหล่าสามเณร วัดพระธรรมกาย ณ อาคารพิมานศึกษาเพื่อความหลุดพ้น

คณะกรรมสามเณรและสามเณรทั้งหมดได้ร่วมกันจัดขึ้นมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่นประกวด โครง ฉันท์ กาพย์ กลอน เรียงความ วาดภาพ พูดสุนทรพจน์ จัดพานดอกไม้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีอันดีงามตามวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

 ในงานมีการถวายปัจจัยกับคณาจารย์ที่สอนนักเรียนอย่างดียิ่งมาตลอด ได้มอบรางวัลแก่สามเณรผู้ทรง(ท่องจำ)ไวยากรณ์ และหลักสัมพันธ์ไทยได้ และรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากตัวแทนคณาจารย์เพื่อการศึกษาและประพฤติดีปฏิบัติชอบ โดยประโยชน์ให้สามเณรเป็นบุคลากรที่สมบูรณ์พร้อมเป็นทายาทรักษาดูแลพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

กราบขอบพระคุณ/อนุโมทนากับคณาจารย์ทุกท่านที่ได้เมตตากรุณาอย่างดีตลอดมา อนุโมทนาบุญในความกตัญญูกตเวทีของเหล่าสามเณรทุกรูปด้วย สาธุๆๆ


timeline 25610615 082627
timeline 25610615 082630
timeline 25610615 082632
timeline 25610615 082633
timeline 25610615 082636
timeline 25610615 082638
timeline 25610615 082639
timeline 25610615 082641
timeline 25610615 082644
timeline 25610615 082646
timeline 25610615 082648
timeline 25610615 082649
timeline 25610615 082650
timeline 25610615 082652
timeline 25610615 082654
timeline 25610615 082655
timeline 25610615 082656
timeline 25610615 082658

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search