ขอถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสเข้ารับพัดยศเปรียญธรรม

ขอถวายมุทิตาสักการะแด่พระมหาเปรียญฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม ๙ และ ๖ ประโยค ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ
พระมหาวัชระ วิทูรชโย
พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย
พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม
พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย
พระมหาจิรายุ  โพธิชโย

----------------------------------------------
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

ขอถวายมุทิตาสักการะแด่
พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส
พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย
พระมหาอนุชน วิมุตฺติชโย
พระมหาชราธร ธมฺมโชโต
พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท
พระมหาต้นตระการ ธมฺมกุสโล
พระมหากัณฐ์ ธมฺมสาโร
พระมหาหัสดี ธมฺมนาโค
พระมหาสิทธิชัย ธมฺมวิชฺโช

-------------------------------------------------------------------
เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พัดยศเปรียญธรรม ๖ ประโยค ในพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑


cafe 55
cafe 57
cafe 58
cafe 59
cafe 60
cafe 61
cafe 62
cafe 63
cafe 64
cafe 65
cafe 66
cafe 67
cafe 68
myhome 4
timeline 25610524 113327
timeline 25610524 113328

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search