สัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี 2561

สำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีขึ้น ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารร้อยปี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

สรุปบรรยายพิเศษ เรื่องเทคนิคการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน
โดย....พระราชปัญญาสุธี  ป.ธ.9

 
เรียนนักธรรม-บาลี ต้องปลูกฝังลูกศิษย์ให้

 • 1.เรียนด้วยศรัทธา
 • 2.เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา
 • 3.เพื่อตอบแทนคุณครูบาอาจารย์
 • 4.เรียนเพื่อเป็นศาสนทายาท
  และครูบาอาจารย์ต้องสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี เป็นศาสนทายาท ให้เป็นครูบาอาจารย์ รักษาพระศาสนา
 • 1.ต้องสอนอย่างเต็มที่
 • 2.สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
 • 3.สอนความรู้ทุกอย่างสิ้นเชิง
 • 4.ส่งเสริม ยกย่องให้กำลังใจ
 • 5.ช่วยแก้ไขปัญหา ให้งานลุล่วงสำเร็จด้วยดี

สรุปบรรยายพิเศษ เรื่องสอนอย่างไรให้สอบได้ยกชั้น
โดย....ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ ป.ธ.9

สรุปหลักการสอนอย่างไรให้สอบได้ยกชั้น

 • 1.มีศรัทธาอย่างแรงกล้า (ศรัทธาพละ)
 • 2.ช่างสงสัยใฝ่หาความรู้ (ปัญญาพละ)
 • 3.ใช้พลังวาจาพูดแต่สิ่งดี สร้างภาพความสำเร็จ (อธิฐานบารมี)
 • 4.สอนแบบติว มุ่งประเด็นสำคัญให้เห็นภาพรวม
 • 5.แบ่งนร.ตามช่วงชั้นของวัย ความรู้ และแบ่งตารางดูหนังสือ
 • 6.ฝึกอ่านให้เร็ว จับประเด็นให้ได้ แปลให้ไว้ให้ได้หลายรอบ
 • 7.ท่องจำให้ได้ในในส่วนคาถา และประโยคแบบ ย-ต (วิริยพละ)
 • 8.ท่องได้หนึ่งศัพท์ เหมือนบรรจุพระพุทธรูปเข้าในตัว
 • 9.หลักไวยากรณ์ต้องแม่น ทบทวนบ่อยๆ
 • 10.เรียนแบบนักบริหาร888 (8เรียน 8พักผ่อน 8นอน)
 • 11.ผู้บริหาร ครูบาอาจารย์ต้องทุ่มเท
 • 12.ระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนมาช่วยกัน
 • 13.การเรียนบาลี เป็นบุญ บารมี วาสนา โอกาส เกล็ดความรู้
  ได้ทราบที่มา ออเจ้า มาจากภาษาบาลี อ.เจ้า
  ตฺวํ อ.เจ้า = ออเจ้า
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี10
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี1
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี2
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี3
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี4
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี5
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี6
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี7
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี8
610503-สัมมนาครูธรรม-บาลี9

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search