สำนักเรียนอภิธรรม

aboutgongabd1.jpg

ความเป็นมา

หลังจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมได้มีการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๘ ซึ่งมีผลปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สังฆมณฑลเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ในปี ๒๕๔๒ วัดพระธรรมกายได้รับคำแนะนำอันสูงค่ายิ่งจากพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (วิลาส ญาณวโร) เจ้าคณะภาค ๑ ในขณะนั้น ให้มีการเรียนการสอนพระอภิธรรม เพื่อให้เข้าใจในสภาวธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง และเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในด้านคันถธุระให้ครอบคลุมทั้ง ๓ ปิฎก

ทางคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายโดยมีพระไชยบูลย์ ธมฺมชโยเป็นประธาน ได้น้อมรับดำเนินการเปิดการเรียนการสอน และส่งสอบมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมี ๒ หลักสูตรดังนี้

หลักสูตรการเรียนการสอน

  1. หลักสูตรอภิธรรมบัณฑิต ของพระสัทธัมมโชติกะ มีทั้งหมด ๙ ชั้น ใช้เวลาศึกษา ๗ ปีครึ่ง และหลักสูตรธรรมาจริยะ อีก ๖ ชั้น มีการสอบเฉพาะในสำนักเรียนวัดระฆังฯ โดยสอบควบคู่กันไป
  2. หลักสูตรอภิธรรมศึกษาทางไกล ๔ ปี เป็นหลักสูตรที่ทางวัดจัดขึ้นใหม่โดยอาศัยเค้าโครงเนื้อหาจากคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ พระไตรปิฎก อรรถกถา และของอาจารย์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ ผนวกเข้ากับภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาปริยัติ และสามารถปฏิบัติควบคู่กันไป เหมาะสำหรับสาธุชนทั่วไป

บทบาทหน้าที่แผนกอภิธรรม

  • วางแผน จัดระบบ และพัฒนาการศึกษาพระอภิธรรม
  • ให้บริการ และสนับสนุนการศึกษาพระอภิธรรมให้มีผู้เรียน และสอบพระอภิธรรมให้ได้มากที่สุด
aboutgongabd2.jpg

ข้อมูลศึกษา

ข้อมูลการเรียนรู้ และตารางการศึกษา

ห้องเรียน > อภิธรรม

ตารางเรียนอภิธรรมบัณฑิต

ทำเนียบอภิธรรมบัณฑิต

คณะ...ทีมงานกองสำนักเรียนอภิธรรม

พระมหาสมเกียรติ วรยโส
หัวหน้ากอง & อาจารย์สอนพระมหาสมเกียรติ วรยโส
พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย
ฝ่ายธุรการ & เลขานุการพระมหาวรพงศ์ กุสลชโย
พม.ประวิทย์ ปุณฺณชโย
ฝ่ายโสตสื่อ & อาจารย์สอนพม.ประวิทย์ ปุณฺณชโย
อ.มนัญญา ปัทมะสุนทร
อาจารย์สอนอ.มนัญญา ปัทมะสุนทร

สรุปผลสอบอภิธรรมบัณฑิต วัดพระธรรมกาย

 
ปี / ภาค 1 จูฬตรี จูฬโท จูฬเอก กถิกะตรี กถิกะโท กถิกะเอก จริยะตรี จริยะโท จริยะเอก รวม
ภาคเรียน
รวม
ทั้งปี
ภาค 2 จูฬตรี จูฬโท จูฬเอก มัชฌิมตรี มัชฌิมโท มัชฌิมเอก มหาตรี มหาโท มหาเอก
2542/1                     47
2542/2 47                 47
2543/1 18 7               25 62
2543/2 19 16 2             37
2544/1 17 19 10 2           48 104
2544/2 18 14 14 10           56
2545/1 9 11 7 17 1         45 88
2545/2 6 5 11 14 7         43
2546/1 26 4 8 13 14 1       66 111
2546/2 7 6 4 11 10 7       45
2547/1 25 6 4 5 12 12 1     65 132
2547/2 46 1   1 7 6 6     67
2548/1       2 5 6 7 1   21 46
2548/2 12 1 1 2 1 4 1 3   25
2549/1 7 4 1 2 1 3 4 5 1 28 55
2549/2 9 6 2 2 2   1 1 4 27
2550/1 10 7 6 2 1 1 3 2 5 37 88
2550/2 34 4 6 2 1 2   1 1 51
2551/1 5 7 2 7 2 1   4 2 30 90
2551/2 40 5 5 6 2 1 1     60
2552/1 5 3 4 7 6 1     1 27 62
2552/2 14   4 8 5 1 1 2   35
2553/1 3     4 4 3 2     16 37
2553/2 5 2     7 4   1 2 21
2554/1 34 6 1 3 4 6 3 1   58 87
2554/2 10 6 4 2 2 3 1   1 29
2555/1 33 12 3 2 3 5 5 3 1 67 168
2555/2 63 14 11 4 2 1 6     101
2556/1 20 10 4 4 1 1 3 5 2 50 137
2556/2 48 14 7 9 1 1 2 5   87
2557/1 1 10 3 2 1   2 2 2 23 61
2557/2 22 4 4   2     1 5 38
2558/1   1 2 4 1 1   1 2 12 58
2558/2 38 3 1 4           46
2559/1 3 5 2 1 3 1       15 60
2559/2 34 4 4 1 2         45
2560/1 23 8   3   3 1     38 107
2560/2 39 15 8 4 1 1   1   69
2561/1 18 28 3 8     3 1   61 77
2561/2 3         16 
2562/1   1 4 3 3     2 2 15 41
2562/2 18         26
2563/1 4 2 4 3 5 3     3 24 72
2563/2 27 5 1 5 4 3   1 2 48
2564/1 21 2 3 2 3 4 2     37 65
2564/2 5 7 3 1 5 5 1   1 28
2565/1 2 3 7 1 2 3 5     23 64
2565/2 24 3 2 3   5 3 1   41
2566/1     1 2   1   4   8  
รวม  872 298  176  192  136  100  65  45  38  1919

สรุปผลสอบอภิธรรมศึกษา วัดพระธรรมกาย

ปี / ชั้นเรียน อภิธรรมศึกษา 1 อภิธรรมศึกษา 2 อภิธรรมศึกษา 3 อภิธรรมศึกษา 4 รวม
2544 55 0 0 0 55
2545 0 35 0 0 35
2546 23 0 34 0 57
2547 17 16 0 31 64
2548 40 12 15 0 67
2549 68 35 8 15 126
2550 199 49 29 8 285
2551 318 133 42 27 520
2552 195 268 91 33 587
2553 133 122 172 77 504
2554 69 89 102 136 396
2555 66 40 80 95 281
2556 50 39 38 68 195
2557 47 22 38 27 134
2558 46 38 17 27 128
2559 128 32 34 19 213
2560 84 73 19 32 208
รวม 1538 1003 719 595 3855

 

Image
Image
Image
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search