aboutgongtham1.jpg

ความเป็นมา

ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ กองธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนนักธรรม และธรรมศึกษาเฉพาะชั้นตรี และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๑ ได้เปิดการเรียนการสอนครบทั้ง ๓ ชั้น คือ ตรี,โท,เอก ได้มีการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนมาตามลำดับ โดยเฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา มีจำนวนนักเรียนนักศึกษา ๔,๙๑๕ รูป/คน โดยแบ่งเป็นพระภิกษุสามเณร ๑,๙๗๖ รูป (นักธรรม) และฆราวาส ๒,๙๓๙ คน (ธรรมศึกษา)

นอกจากจัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาภายในวัด และสาธุชนผู้สนใจแล้ว แผนกธรรมยังจัดให้มีการเรียนการสอน และจัดสอบธรรมศึกษาสำหรับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เช่น โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑, โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต,โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา และโรงเรียนคลองสอง(เศวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) อีกด้วย

aboutgongtham2.jpg

บทบาทหน้าที่ของกองธรรม

 • จัดระบบวางแผนและพัฒนาการเรียนการสอนทั้งนักธรรม และธรรมศึกษาทุกชั้นปี
 • ให้บริการและสนับสนุนด้านการศึกษาทุกๆอย่าง

หลักสูตรการเรียนการสอน

 1. หลักสูตรประเภทพระภิกษุสามเณรทั้งหมด ๓ ชั้นเรียน ได้แก่
  • นักธรรมตรี
  • นักธรรมโท
  • นักธรรมเอก
 2. หลักสูตรประเภทสาธุชนทั้งหมด ๓ ชั้นเรียน ได้แก่
  • ธรรมศึกษาชั้นตรี
  • ธรรมศึกษาชั้นโท
  • ธรรมศึกษาชั้นเอก

ข้อมูลศึกษา

ข้อมูลการเรียนรู้ และตารางการศึกษา

ห้องเรียน > ธรรม

ตารางเรียน

ปฏิทินกองธรรม

ผลสอบผ่านธรรม

กำหนดส่งชื่อสอบ

กำหนดปิดส่งชื่อสอบธรรมสนามหลวง ของทุกปี

นักธรรมตรี

สิ้นสุด ๓๑ กรกฎาคมศกนี้ ของทุกปี

นักธรรมโท,เอก และธรรมศึกษา

สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคมศกนี้ ของทุกปี

ติดต่อสอบถามได้ที่

อาคาร ๑๐๐ ปี โรงเรียนพระปริยัติธรรม ตึก ๒ ชั้น ๓ ห้องกองธรรม

กองธรรม วัดพระธรรมกาย

ตึก ๒ ชั้น ๓ อาคารร้อยปี

Line : @dhammastudy

คณะ...ทีมงานกองธรรม

พระอติคุณ อติวโร
หัวหน้ากองธรรมพระอติคุณ อติวโร
พระมหาวัชระ วิฑูรชโย
บริหารทั่วไป & อาจารย์สอนพระมหาวัชระ วิฑูรชโย

ปีการศึกษา 2561

คณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาแต่ละชั้นเรียน

สรุปผลสอบธรรมสนามหลวง - ปัจจุบัน

  นธ.ตรี นธ.โท นธ.เอก รวม ธศ.ตรี ธศ.โท ธศ.เอก รวม รวมนธ./ธศ.
2528 45   2 47 26       73
2529 53 27 2 32 43 11   54 136
2530 50 44 25 119 38 19 5 62 181
2531 87 58 36 181 7 10 11 28 209
2532 113 77 41 231 30 9 7 46 277
2533 79 76 74 229 33 11 6 50 279
2534 38 66 65 169 80 34 13 127 296
2535 19 32 26 77 45 35 21 101 178
2536   12 43 55 33 38 34 105 160
2537 86 1 14 111 46 13 28 87 198
2538 185 94 14 293 109 53 18 180 473
2539 166 109 59 334 63 109 47 219 553
2540 154 93 87 334 189 64 104 357 691
2541 208 92 76 376 250 130 48 428 804
2542                  
2543 138 62 115 315 498 287 144 929 1,244
2544 164 117 66 347 371 376 232 979 1,326
2545 123 68 113 304 144 234 294 672 976
2546 94 125 35 254 138 102 229 469 723
2547 142 38 84 264 89 67 84 240 504
2548 130 88 63 281 2844 75 48 2967 3,242
2549 221 107 50 378 581 239 60 880 1,258
2550 198 82 88 368 633 382 205 1220 1,588
2551 309 99 97 505 860 351 75 1286 1,791
2552 639 153 96 888 669 274 243 1186 2,074
2553 855 162 92 1109 665 412 146 1223 2,332
2554 417 345 143 905 783 738 292 1813 2,718
2555 360 117 199 676 618 517 337 1472 2,148
2556 302 254 122 678 619 366 269 1254 1,932
2557 256 179 234 669 798 462 251 1511 2,180
2558 242 99 130 471 582 628 271 1481 654
2559 143 174 121 438 622 394 335 1351 623
2560 99 106 163 368 462 310 240 1012 496
2561 154 99 87 340 781 255 205 1241 1581
2562 555 96 71 722 780 236 105 1121 1843
2563 106 193 73 372 313 145 52 510 882
2564 67 43 56 166 - - - - 166
2565 195 145 92 432 211 91 26 328 760
รวม 7192 3732 2954 13838 15053 7477 4485 26989 40897
Image
Image
Image
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search