ทำเนียบ ป.ธ.๙

ทำเนียบประโยค ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย

รูปที่ 1 สำเร็จปี 2535 Demo Packages
พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2496 ณ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 • อุทสมบท : 26 พฤษภาคม 2526 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระวิสุทธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระเมธีวราภรณ์)
 • การศึกษา : วทบ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา
รูปที่ 2 สำเร็จปี 2540 Demo Packages

พระมหาจำเรียน สิกฺขาสโภ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2511
 • อุทสมบท : 14 กรกฎาคม 2532 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ขณะเป็นพระพุทธิวงศมุนี)
 • การศึกษา : นศ.บ.การภาพยนต์,นศ.ม.วิทยุกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์, ค.ม.หลักสูตรและการสอน, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระยาธรรม บางกอกน้อย กทม.
รูปที่ 3 สำเร็จปี 2540 Demo Packages

พระมหาสามารถ ธมฺมตฺถรํสี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518
 • อุทสมบท : 12 กรกฎาคม 2540 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 4 สำเร็จปี 2541 Demo Packages

พระมหาสมเกียรติ วรยโส

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2507
 • อุทสมบท : 28 พฤศจิกายน 2529 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ขณะเป็นพระพุทธิวงศมุนี)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 5 สำเร็จปี 2541 Demo Packages

พระมหาสุธรรม สุรตโน

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2514
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 6 สำเร็จปี 2541 Demo Packages

พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2514
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 7 สำเร็จปี 2541 Demo Packages

พระมหาสมพรณ์ ธมฺมิฏฺฐเมธี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2518
 • อุทสมบท : 1 กรกฎาคม 2541 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 8 สำเร็จปี 2542 Demo Packages

พระมหาสมาน ธีรญาโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2518
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2540 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 9 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหาธงชัย สารชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2515
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : พธ.ม. พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 10 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหาพรชัย วรชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2515
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 11 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหาสุพล สุพโล

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2517
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2530 ณ พระอุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดศรีนคราราม จ.อุดรธานี
รูปที่ 12 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหาเพชรกล้า สิริมนฺโต

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2517
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : กศม. การบริหารการศึกษา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 13 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระศรีพัชโรดม(ลักษณะ กิตฺติญาโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2518
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.บ ม.สุโทัยธรรมาธิราช, กศม. การศึกษามหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์
รูปที่ 14 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหานิพนธ์ ญาณธโร

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2519
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.6)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดอนุภาษกษฎาราม จ.ภูเก็ต
รูปที่ 15 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2506
 • อุทสมบท : 23 เมษายน 2534 ณ วัพเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่16 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาธรรมนูญ ธมฺมปตฺโต

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2514
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกายดี.ซ๊. สหรัฐอเมริกา
รูปที่ 17 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2516
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2537 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
รูปที่ 18 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหากมล ฐิตญาโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2516
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2537 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์
รูปที่ 19 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาอานนท์ อานนฺโท

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2518
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2540 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : รบ.รัฐศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 20 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2521
 • อุทสมบท : 28 มิถุนายน 2544 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 21 สำเร็จปี 2546 Demo Packages

พระมหาพรเทพ ธมฺมนฺตทสฺสี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2522
 • อุทสมบท : 6 กรกฎาคม 2546 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 22 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2514 ณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : พธ.บ. พุทธศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 23 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2515 ณ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 24 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาไผ่ พุทฺธิสมฺปนฺโน

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2518 ณ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ศึกษาต่อมหาวิทยาบัยปักกิ่ง ประเทศจีน
รูปที่ 25 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาทิพย์ โอภาสโก

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2519 ณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
 • การศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 26 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร

 • อายุ : เกิดวันที่ 13 กรกฎาคม 2519 ณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2541 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ป.ตรี DOU, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 27 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาสมพร พุทฺธิธโร

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2519 ณ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, นักธรรมเอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 28 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาสมปรีดา สุมนชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2522 ณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 • อุทสมบท : 26 พฤษภาคม 2545 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 29 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหายงยุทธ วิชฺชาชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522 ณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 • อุทสมบท : 26 พฤษภาคม 2545 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 30 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทฺธิ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2523
 • อุทสมบท : 24 กรกฎาคม 2547 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ณ วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟริ์ต
รูปที่ 31 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาติด คุณธมฺโม

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2515 ณ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 32 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาบุญช่วย ปุญฺญสุโภ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2515 ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 33 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาสมศรี ยติสุโร

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517 ณ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2538 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 34 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาวิวัต ฌาเนสโก

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 ณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ณ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน
รูปที่ 35 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาสมัย ญานิสฺสโร

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2520 ณ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
รูปที่ 36 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาชาตรี ธมมทสฺสี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ณ จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสน์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 37 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2524 ณ จ.นครราชสีมา
 • อุทสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 38 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาธรรมรงค์ ธมฺมภาณี

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 ณ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 39 สำเร็จปี 2549 Demo Packages

พระมหาเทพเทวินทร์ ธมฺมินฺโท

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2519 ณ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 40 สำเร็จปี 2549 Demo Packages

พระมหากิตติพล เมธาชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2524 ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • อุทสมบท : 2 มิถุนายน 2547 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 41 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 ณ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2538 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศศ.บ บริหารการศึกษา, พธ.บ., ศษ.ม.บริหารการศึกษา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : หัวหน้าแผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 42 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

พระมหาประทีป ทีปชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2526 ณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • อุทสมบท : 2 มิถุนายน 2547 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 43 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

พระมหาสิงหนาท สีหชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 ณ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 22 พฤษภาคม 2548 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 44 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

พระมหาภัทรชัย กิตฺติชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2527 ณ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 • อุทสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์
รูปที่ 45 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหานพพร ปุญฺญชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2522 ณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • อุทสมบท : 7 พฤษภาคม 2544 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 46 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหาอริยะ อริยชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2522 ณ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 7 พฤษภาคม 2544 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ม.4, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 47 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหาธีระชัย ธีรชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2526 ณ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 22 พฤษภาคม 2548 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 48 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหาอนุชิต ชิตชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2526 ณ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
 • อุทสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : อาจารย์สอนพระบาลี วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 49 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหาสุริยา ธีรชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2527 ณ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 50 สำเร็จปี 2552 Demo Packages

พระมหาโสภณ สุพโล

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2518 ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • อุทสมบท : 12 กรกฎาคม 2540 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : อนุปริญญา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 51 สำเร็จปี 2552 Demo Packages

พระมหาประยุทธ ธิติชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2528 ณ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 52 สำเร็จปี 2553 Demo Packages

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2521 ณ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 • อุทสมบท : 4 เมษายน 2541 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 53 สำเร็จปี 2553 Demo Packages

พระมหานนทพัทธ์ กวิชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2529 ณ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 • อุทสมบท : 31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศไต้หวัน
รูปที่ 54 สำเร็จปี 2553 Demo Packages

พระมหานรเทพ สิทฺธิชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529 ณ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุทธยา
 • อุทสมบท : 31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 1, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น
รูปที่ 55 สำเร็จปี 2553 Demo Packages

พระมหาวิทยา จิตฺตชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2528 ณ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 19 พฤษภาคม 2551 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : อาจารย์สอนพระบาลี วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 56 สำเร็จปี 2554 Demo Packages

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2503 ณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 • อุทสมบท : 27 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 57 สำเร็จปี 2554 Demo Packages

พระมหาธานนท์ เวคชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2529 ณ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 8 พฤษภาคม 2552 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 58 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2508 ณ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 20 เมษายน 2538 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : พระพรหมจริยาจารย์
 • การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 59 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหาธนา เตชธมฺโม

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2518 ณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • อุทสมบท : 20 เมษายน 2539 ณ วันเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : พระพรหมจริยาจารย์
 • การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมกายแคลิฟอร์เนีย, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 60 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหาอาคม สนฺติชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2530 ณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 19 พฤษภาคม 2551 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 61 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหานรพล พลญฺชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531 ณ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 8 พฤษภาคม 2552 ณ วัดพระกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี buddhist study university of otago, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 62 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2531 ณ อ.เมือง จ.นครปฐม
 • อุทสมบท : 17 พฤษภาคม 2554 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 2, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 63 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2533 ณ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 26 กรกฎาคม 2555 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี buddhist study university of otago, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 64 สำเร็จปี 2556 Demo Packages

พระมหาปิยณัฐ ปิยชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2531 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • อุทสมบท : 8 พฤษภาคม 2552 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 65 สำเร็จปี 2556 Demo Packages

พระมหาอรรถชัย วรตฺถชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2533 อ.เมือง จ.นครปฐม
 • อุทสมบท : 17 พฤษภาคม 2554 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ม.1, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 66 สำเร็จปี 2557 Demo Packages

พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยนยน พ.ศ.2526 ณ อ.เมือง จ.ตรัง
 • อุทสมบท : 2 มิถุนายน พ.ศ.2547 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต,ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 67 สำเร็จปี 2558 Demo Packages

พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2528 ณ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 • อุทสมบท : 21 มีนาคม พ.ศ.2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรี, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 68 สำเร็จปี 2558 Demo Packages

พระมหาสมศักดิ์ อาชญฺญชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2531 ณ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 69 สำเร็จปี 2558 Demo Packages

พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ณ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
 • อุทสมบท : 3 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ม.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 70 สำเร็จปี 2559 Demo Packages

พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • อุทสมบท : 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9 ภาษาจีน HAK ระดับพื้นฐาน, ภาษาญี่ปุ่น(JLPT)ระดับ N5 อภิธรรมมหาบัณฑิต(อภิ.ม.)
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 71 สำเร็จปี 2560 Demo Packages

พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2526 ณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • อุทสมบท : 2 มิถุนายน 2547 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ม.3, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 72 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2531 ณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 • อุทสมบท : 14 เมษายน 2552 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 73 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหาวัชระ วิทูรชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2532 ณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 28 พฤษภาคม 2553 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 74 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2532 ณ อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 28 พฤษภาคม 2553 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 75 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 ณ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 • อุทสมบท : 3 พฤษภาคม 2555 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 76 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 ณ อ.เมือง จ.ลำปาง
 • อุทสมบท : 24 พฤษภาคม 2556 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 77 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหาจิรายุ โพธิชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2535
 • อุทสมบท : 13 พฤษภาคม 2557 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search