ทำเนียบ ป.ธ.๙

ทำเนียบประโยค ป.ธ.9 วัดพระธรรมกาย

รูปที่ 1 สำเร็จปี 2535 Demo Packages
พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก
 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2496 ณ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
 • อุทสมบท : 26 พฤษภาคม 2526 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระวิสุทธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระเมธีวราภรณ์)
 • การศึกษา : วทบ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ รัฐเนวาด้า สหรัฐอเมริกา
รูปที่ 2 สำเร็จปี 2540 Demo Packages

พระมหาจำเรียน สิกฺขาสโภ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2511
 • อุทสมบท : 14 กรกฎาคม 2532 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ขณะเป็นพระพุทธิวงศมุนี)
 • การศึกษา : นศ.บ.การภาพยนต์,นศ.ม.วิทยุกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์, ค.ม.หลักสูตรและการสอน, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระยาธรรม บางกอกน้อย กทม.
รูปที่ 3 สำเร็จปี 2540 Demo Packages

พระมหาสามารถ ธมฺมตฺถรํสี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518
 • อุทสมบท : 12 กรกฎาคม 2540 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 4 สำเร็จปี 2541 Demo Packages

พระมหาสมเกียรติ วรยโส

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2507
 • อุทสมบท : 28 พฤศจิกายน 2529 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ขณะเป็นพระพุทธิวงศมุนี)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 5 สำเร็จปี 2541 Demo Packages

พระมหาสุธรรม สุรตโน

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2514
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 6 สำเร็จปี 2541 Demo Packages

พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2514
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 7 สำเร็จปี 2541 Demo Packages

พระมหาสมพรณ์ ธมฺมิฏฺฐเมธี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2518
 • อุทสมบท : 1 กรกฎาคม 2541 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 8 สำเร็จปี 2542 Demo Packages

พระมหาสมาน ธีรญาโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2518
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2540 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 9 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหาธงชัย สารชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2515
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : พธ.ม. พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 10 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหาพรชัย วรชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2515
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก,ป.ธ9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 11 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหาสุพล สุพโล

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2517
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2530 ณ พระอุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดศรีนคราราม จ.อุดรธานี
รูปที่ 12 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหาเพชรกล้า สิริมนฺโต

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2517
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : กศม. การบริหารการศึกษา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 13 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระศรีพัชโรดม(ลักษณะ กิตฺติญาโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2518
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.บ ม.สุโทัยธรรมาธิราช, กศม. การศึกษามหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์
รูปที่ 14 สำเร็จปี 2543 Demo Packages

พระมหานิพนธ์ ญาณธโร

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2519
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี (ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.6)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดอนุภาษกษฎาราม จ.ภูเก็ต
รูปที่ 15 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2506
 • อุทสมบท : 23 เมษายน 2534 ณ วัพเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่16 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาธรรมนูญ ธมฺมปตฺโต

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2514
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.7)
 • การศึกษา : ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกายดี.ซ๊. สหรัฐอเมริกา
รูปที่ 17 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2516
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2537 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
รูปที่ 18 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหากมล ฐิตญาโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2516
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2537 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์
รูปที่ 19 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาอานนท์ อานนฺโท

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2518
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2540 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : รบ.รัฐศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 20 สำเร็จปี 2544 Demo Packages

พระมหาสุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2521
 • อุทสมบท : 28 มิถุนายน 2544 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : ศษ.ม. ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 21 สำเร็จปี 2546 Demo Packages

พระมหาพรเทพ ธมฺมนฺตทสฺสี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2522
 • อุทสมบท : 6 กรกฎาคม 2546 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : ศษ.บ.ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 22 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2514 ณ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : พธ.บ. พุทธศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 23 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาธนาวิทย์ ธนวิชฺโช

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2515 ณ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 24 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาไผ่ พุทฺธิสมฺปนฺโน

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2518 ณ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ศึกษาต่อมหาวิทยาบัยปักกิ่ง ประเทศจีน
รูปที่ 25 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาทิพย์ โอภาสโก

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2519 ณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2539 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม
 • การศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 26 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร

 • อายุ : เกิดวันที่ 13 กรกฎาคม 2519 ณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2541 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ป.ตรี DOU, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 27 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาสมพร พุทฺธิธโร

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2519 ณ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, นักธรรมเอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 28 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาสมปรีดา สุมนชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2522 ณ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์
 • อุทสมบท : 26 พฤษภาคม 2545 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 29 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหายงยุทธ วิชฺชาชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2522 ณ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 • อุทสมบท : 26 พฤษภาคม 2545 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 30 สำเร็จปี 2547 Demo Packages

พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทฺธิ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2523
 • อุทสมบท : 24 กรกฎาคม 2547 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม.
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9)
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ณ วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟริ์ต
รูปที่ 31 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาติด คุณธมฺโม

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2515 ณ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 32 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาบุญช่วย ปุญฺญสุโภ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2515 ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 33 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาสมศรี ยติสุโร

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2517 ณ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2538 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 34 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาวิวัต ฌาเนสโก

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2520 ณ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ ณ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน
รูปที่ 35 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาสมัย ญานิสฺสโร

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2520 ณ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระเทพกิตติมุนี วัดเบญจมบพิตร
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
รูปที่ 36 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาชาตรี ธมมทสฺสี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2524 ณ จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสน์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 37 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2524 ณ จ.นครราชสีมา
 • อุทสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 38 สำเร็จปี 2548 Demo Packages

พระมหาธรรมรงค์ ธมฺมภาณี

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2525 ณ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 21 กรกฎาคม 2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 39 สำเร็จปี 2549 Demo Packages

พระมหาเทพเทวินทร์ ธมฺมินฺโท

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2519 ณ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
 • อุทสมบท : 29 พฤษภาคม 2542 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 40 สำเร็จปี 2549 Demo Packages

พระมหากิตติพล เมธาชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2524 ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • อุทสมบท : 2 มิถุนายน 2547 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 41 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

พระมหาสมบัติ อินฺทปญฺโญ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 ณ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
 • อุทสมบท : 22 เมษายน 2538 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศศ.บ บริหารการศึกษา, พธ.บ., ศษ.ม.บริหารการศึกษา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : หัวหน้าแผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 42 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

พระมหาประทีป ทีปชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2526 ณ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • อุทสมบท : 2 มิถุนายน 2547 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 43 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

พระมหาสิงหนาท สีหชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2526 ณ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 22 พฤษภาคม 2548 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ลาสิกขา
รูปที่ 44 สำเร็จปี 2550 Demo Packages

พระมหาภัทรชัย กิตฺติชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2527 ณ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
 • อุทสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์
รูปที่ 45 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหานพพร ปุญฺญชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2522 ณ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • อุทสมบท : 7 พฤษภาคม 2544 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 46 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหาอริยะ อริยชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2522 ณ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 7 พฤษภาคม 2544 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ม.4, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 47 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหาธีระชัย ธีรชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2526 ณ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 22 พฤษภาคม 2548 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 48 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหาอนุชิต ชิตชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2526 ณ อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
 • อุทสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : อาจารย์สอนพระบาลี วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 49 สำเร็จปี 2551 Demo Packages

พระมหาสุริยา ธีรชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2527 ณ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 50 สำเร็จปี 2552 Demo Packages

พระมหาโสภณ สุพโล

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2518 ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • อุทสมบท : 12 กรกฎาคม 2540 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : อนุปริญญา, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 51 สำเร็จปี 2552 Demo Packages

พระมหาประยุทธ ธิติชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2528 ณ อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 12 พฤษภาคม 2549 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 52 สำเร็จปี 2553 Demo Packages

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2521 ณ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 • อุทสมบท : 4 เมษายน 2541 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 53 สำเร็จปี 2553 Demo Packages

พระมหานนทพัทธ์ กวิชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2529 ณ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 • อุทสมบท : 31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศไต้หวัน
รูปที่ 54 สำเร็จปี 2553 Demo Packages

พระมหานรเทพ สิทฺธิชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529 ณ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุทธยา
 • อุทสมบท : 31 พฤษภาคม 2550 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 1, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : ปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น
รูปที่ 55 สำเร็จปี 2553 Demo Packages

พระมหาวิทยา จิตฺตชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2528 ณ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 19 พฤษภาคม 2551 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : อาจารย์สอนพระบาลี วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 56 สำเร็จปี 2554 Demo Packages

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2503 ณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
 • อุทสมบท : 27 เมษายน 2536 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 57 สำเร็จปี 2554 Demo Packages

พระมหาธานนท์ เวคชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2529 ณ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 8 พฤษภาคม 2552 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 58 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหาเฉลิม ปญฺญาภรโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2508 ณ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 • อุทสมบท : 20 เมษายน 2538 ณ วัดเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : พระพรหมจริยาจารย์
 • การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 59 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหาธนา เตชธมฺโม

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2518 ณ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • อุทสมบท : 20 เมษายน 2539 ณ วันเบญจมบพิตรฯ
 • พระอุปัชฌาย์ : พระพรหมจริยาจารย์
 • การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต ม.ธรรมกายแคลิฟอร์เนีย, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 60 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหาอาคม สนฺติชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2530 ณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 19 พฤษภาคม 2551 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 61 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหานรพล พลญฺชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531 ณ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 8 พฤษภาคม 2552 ณ วัดพระกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี buddhist study university of otago, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 62 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2531 ณ อ.เมือง จ.นครปฐม
 • อุทสมบท : 17 พฤษภาคม 2554 ณ วัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 2, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 63 สำเร็จปี 2555 Demo Packages

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน (นาคหลวง)

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2533 ณ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 26 กรกฎาคม 2555 ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • พระอุปัชฌาย์ : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี buddhist study university of otago, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 64 สำเร็จปี 2556 Demo Packages

พระมหาปิยณัฐ ปิยชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2531 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • อุทสมบท : 8 พฤษภาคม 2552 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 65 สำเร็จปี 2556 Demo Packages

พระมหาอรรถชัย วรตฺถชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2533 อ.เมือง จ.นครปฐม
 • อุทสมบท : 17 พฤษภาคม 2554 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ม.1, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 66 สำเร็จปี 2557 Demo Packages

พระมหาสุทธินารถ ญาณชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยนยน พ.ศ.2526 ณ อ.เมือง จ.ตรัง
 • อุทสมบท : 2 มิถุนายน พ.ศ.2547 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระธรรมกิตติวงศ์
 • การศึกษา : ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต,ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 67 สำเร็จปี 2558 Demo Packages

พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2528 ณ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
 • อุทสมบท : 21 มีนาคม พ.ศ.2548 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรี, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 68 สำเร็จปี 2558 Demo Packages

พระมหาสมศักดิ์ อาชญฺญชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2531 ณ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 8 พฤษภาคม พ.ศ.2552 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 69 สำเร็จปี 2558 Demo Packages

พระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 ณ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
 • อุทสมบท : 3 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ม.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 70 สำเร็จปี 2559 Demo Packages

พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • อุทสมบท : 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ป.6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9 ภาษาจีน HAK ระดับพื้นฐาน, ภาษาญี่ปุ่น(JLPT)ระดับ N5 อภิธรรมมหาบัณฑิต(อภิ.ม.)
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 71 สำเร็จปี 2560 Demo Packages

พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2526 ณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 • อุทสมบท : 2 มิถุนายน 2547 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ม.3, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 72 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2531 ณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 • อุทสมบท : 14 เมษายน 2552 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 73 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหาวัชระ วิทูรชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2532 ณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
 • อุทสมบท : 28 พฤษภาคม 2553 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 74 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2532 ณ อ. บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
 • อุทสมบท : 28 พฤษภาคม 2553 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 75 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 ณ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
 • อุทสมบท : 3 พฤษภาคม 2555 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 76 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2533 ณ อ.เมือง จ.ลำปาง
 • อุทสมบท : 24 พฤษภาคม 2556 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย
รูปที่ 77 สำเร็จปี 2561 Demo Packages

พระมหาจิรายุ โพธิชโย

 • อายุ : เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2535
 • อุทสมบท : 13 พฤษภาคม 2557 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย
 • พระอุปัชฌาย์ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ขณะเป็นพระธรรมกิตติวงศ์)
 • การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6, น.ธ.เอก, ป.ธ.9
 • ปัจจุบัน : จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย

Who's Online

มี 146 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7100996
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7174
12132
53399
6961501
214632
349808
7100996

Your IP: 18.209.104.7
2019-07-18 16:34
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search