รายชื่อ ผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง

กรุณาตรวจสอบ ชื่อ-ฉายา-นามสกุล-อายุ-พรรษา
หากมีการผิดพลาดกรุณาแจ้งแก้ไข ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดวัดที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อจัดทำบัญชี ศ.๒ ต่อไป

สมัครสอบใหม่/แก้ไขข้อมูล

การขอ "ถอน" รายชื่อ ให้ติดต่อขอถอนรายชื่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามข้อมูลติดต่อที่ให้ไว้

ติดต่อสอบถาม :
พระมหาวิทยา จิตฺตชโย
โทร. ๐๘ ๖๐๘๗ ๘๙๔๑
Line ID : wittaya941

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบผ่านเว็บ ต้องสมัครใช้อีเมลล์ ของ Gmail เท่านั้น

ติดต่อ..
พม.ณัฏฐสิทธิ์ เสฏฺฐชโย
Line ID : kob_gml

พระมหาวิทยา จิตฺตชโย
โทร. ๐๘ ๖๐๘๗ ๘๙๔๑
Line ID : wittaya941

รายชื่อส่งสอบสนามหลวง ปี 2561 อัพเดต 20/ต.ค./2560

(สำหรับบาลีศึกษา)

ใบแจ้งจำนวนผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีสนามหลวง
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๒ วัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
       
ชั้น ประเภท รวม
พระภิกษุ สามเณร
ประโยค ๑-๒ ๑๔๗ ๙๔ ๒๔๑
ป.ธ. ๓ ๘๙ ๓๘ ๑๒๗
ป.ธ. ๔ ๔๐ ๔๕ ๘๕
ป.ธ. ๕ ๔๖ ๓๗ ๘๓
ป.ธ. ๖ ๓๓ ๔๑
ป.ธ. ๗ ๓๒ ๓๖
ป.ธ. ๘ ๒๙ ๓๒
ป.ธ. ๙ ๒๖ ๒๖
รวมทั้งหมด ๔๔๒ ๒๒๙ ๖๗๑

 

ใบแจ้งจำนวนผู้ขอเข้าสอบความรู้บาลีศึกษา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ ๒ วัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
       
ชั้น ประเภท รวม
อุบาสก (ชาย) อุบาสิกา (หญิง)
บ.ศ. ๑-๒ ๔๑ ๔๔
บ.ศ. ๓
บ.ศ. ๔
บ.ศ. ๕
บ.ศ. ๖
บ.ศ. ๗
บ.ศ. ๘
บ.ศ. ๙
รวมทั้งหมด ๖๕ ๖๙

 

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search