การเบิกยืม-หนังสือเรียน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เพื่อดำเนินการสอนภาษาบาลให้แก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วๆไป โดยมุ่งหวังที่จะสร้างบุคลากรของวัด ให้เป็นผู้มีความรู้แตกฉานในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถเผยแผ่ให้กว้างไกลไปสู่ชาวโลกได้...

แผนกบาลี ได้มีผลงานในการสอบบาลีได้มากที่สุดจนเป็นอันดับ ๑ ของประเทศมาแล้ว ทั้งหมด ๑๐ ครั้ง ได้แก่ปีพ.ศ.๒๕๓๕,๒๕๓๘,๒๔๔๑,๒๕๔๒,๒๕๔๓,๒๕๔๔,๒๕๔๖,๒๕๔๗,๒๕๔๘ และปีพ.ศ.๒๕๕๕ โดยเฉพาะในปีพ.ศ.๒๕๔๔ ได้ทำสถิติสอบได้มากที่สุด คือ สอบได้ ๑๕๕ รูป และทำสถิติสูงสุดในปีพ.ศ.๒๕๔๗ ด้วยจำนวน ๒๑๓ รูป สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้มากที่สุดของประเทศ ๖ ปี คือ ปีพ.ศ.๒๕๔๑,๒๕๔๓,๒๕๔๔,๒๕๔๗,๒๕๔๘ และปีพ.ศ.๒๕๕๑ โดยเฉพาะในปีพ.ศ.๒๕๓๗ มีพระภิกษุสามเณร สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยค ได้มากที่สุดของประเทศคือ สอบได้ทั้งหมด ๙ รูป

วัตถุประสงค์ ของการจัดการเรียนการสอนบาลี

  • เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำไปใช้ในการฝึกฝนตนเองแนะนำคนอื่นและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
  • เพื่อสร้างบุคลากรที่ดี มีความรู้ คู่คุณธรรม นำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  • เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาบาลีแก่พุทธบุตรให้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกยิ่งๆขึ้นไป

ตารางแสดงสถิติการสอบบาลีแต่ละปี

สรุปผลการสอบบาลี ระหว่างปี ๒๕๔๐ - ๒๕๕๘

ชั้น ประโยค๑-๒ ป.ธ.๓ ป.ธ.๔ ป.ธ.๕ ป.ธ.๖ ป.ธ.๗ ป.ธ.๘ ป.ธ.๙ ยอดรวม
ปี พ.ศ. ส่งสอบ สอบได้ ส่งสอบ สอบได้ ส่งสอบ สอบได้ ส่งสอบ สอบได้ ส่งสอบ สอบได้ ส่งสอบ สอบได้ ส่งสอบ สอบได้ ส่งสอบ สอบได้ สอบได้
2540 100 31 28 7 27 7 27 5 8 7 30 9 14 8 3 2 72
2541 93 35 43 8 23 4 25 12 6 2 26 18 19 1 5 4 84
2542 47 25 39 21 16 9 11 8 12 11 8 4 35 13 2 1 92
2543 73 54 52 15 27 17 12 8 11 6 16 5 25 5 14 6 116
2544 38 49 86 52 18 14 16 14 11 6 15 7 18 7 19 6 155
2545 141 33 88 30 53 14 15 6 12 10 3 3 1 1 14 0 97
2546 222 94 79 33 66 42 23 13 17 8 22 9 28 10 15 1 210
2547 270 87 146 52 55 20 54 26 19 10 20 5 24 4 24 9 213
2548 240 60 251 53 80 31 43 16 32 21 22 12 24 6 18 8 207
2549 169 60 137 41 89 25 47 24 24 7 30 9 25 6 15 2 174
2550 144 40 132 37 84 30 47 16 41 17 29 9 23 9 17 4 162
2551 169 56 124 43 82 15 54 25 37 12 32 10 20 8 22 5 174
2552 181 42 114 30 88 28 40 11 47 14 31 8 19 6 26 2 141
2553 193 52 101 18 69 5 53 10 39 9 36 10 21 2 30 4 110
2554 234 55 114 40 82 22 45 8 39 7 32 4 27 3 24 2 131
2555 274 70 113 36 74 26 37 13 25 7 33 11 28 5 23 6 174
2556 298 91 138 32 82 32 52 18 31 5 22 4 30 4 20 2 188
2557   89   93   23   19   16   3   4   1
248
2558 283 54 211 72 137 50 59 15 48 20 32 7 27 3 21 3 224
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search