การเบิกยืม-หนังสือเรียน

หลักสูตรการศึกษาพระบาลีในปัจจุบัน

ประโยค 1-2 ใช้คัมภีร์ ธัมมปทัฏฐกถา

 • วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1-4
 • วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือ บาลีไวยากรณ์ประเภทสอบถามความจำ

ประโยค ป.ธ.3 ใช้คัมภีร์ ธัมมปทัฏฐกถา

 • วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
 • วิชาสัมพันธ์ไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8
 • วิชาบาลีไวยากรณ์ หลักสูตรใช้หนังสือ บาลีไวยากรณ์ ประเภทสอบถามความจำและความเข้าใจประกอบกัน
 • วิชาบุรพภาค ข้อเขียนภาษาไทย โดยแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบลักษณ์วรรคตอน ตัวอักษรตามสมัยนิยม หลักสูตรใช้หนังสือที่ควรรู้ เช่น จดหมายทางราชการ เป็นต้น

ประโยค ป.ธ.4 ใช้คัมภีร์ มังคลัตถทีปนีภาคแรก

 • วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1
 • วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1

ประโยค ป.ธ.5 ใช้คัมภีร์ สารัตถสังคหะ

 • วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 2 - 4
 • วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2

ประโยค ป.ธ.6 ใช้คัมภีร์ มังคลัตถทีปนี

 • วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5 - 8
 • วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ตติย - จตุตฺถ - ปญฺจมสมนฺตปาสาทิกา

ประโยค ป.ธ.7 ใชัคัมภีร์ ปฐมสมันตปาสาทิกา

 • วิชาแปลไทยเป็นมธ หลักสูตรใช้หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1
 • วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ ปฐม - ทุติยสมนฺตปาสาทิกา

ประโยค ป.ธ.8 ใช้คัมภีร์ วิสุทธิมรรค

 • วิชาแต่งฉันท์เป็นภาษามคธ จำนวน 6 ฉันท์ ดังนี้ (1) ปัฐยาวัตร (2) อินทรวิเชียร (3) อุเปนทรวิเชียร (4) อินทรวงศ์
  (5) วังสัฏฐะ (6) วสันตดิลก ให้เลือกแต่ง 3 ฉันท์ ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้
 • วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ ปฐมสมนฺตปาสาทิกา
 • วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ วิสุทฺธิมคฺค

ประโยค ป.ธ.9 ใช้คัมภีร์ สารัตถทีปนี (ฎีกาวินัย)

 • วิชาแต่งไทยเป็นมคธ แต่งมคธภาษาไทยล้วน ข้อความแล้วแต่กรรมการจะกำหนดให้
 • วิชาแปลไทยเป็นมคธ หลักสูตรใช้หนังสือ วิสุทฺธิมคฺค
 • วิชาแปลมคธเป็นไทย หลักสูตรใช้หนังสือ อภิธมฺมตฺถวิภาวินี

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search