ปฏิทินการศึกษาพระบาลี ปี 2558 - 2559 (อัพเดต 22/3/2558)

 

วัน/เดือน/ ปี กำหนดการ
๑๑ - ๑๖ พ.ค. ๕๘ สามเณรไปสัมมนา
๑๘ พ.ค. ๕๘ ปฐมนิเทศเปิดเรียน
๓๑ พ.ค. ๕๘ รับพัด ป.ธ.๖,๙
๑ มิ.ย. ๕๘ วันวิสาขบูชา
๑๖ - ๑๗ มิ.ย. ๕๘ หยุดเรียนเพื่อเตรียมงานวันไหว้ครู
๑๘ มิ.ย. ๕๘ งานวันไหว้ครู
๒๗ มิ.ย. ๕๘ (รอสนง.พุทธฯแจ้งข่าว) รับพัดป.ธ.๓ และรับใบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒
๒๘ มิ.ย. ๕๘ (รออนุมัติ) มุทิตา ป.ธ.๙,๖,๓และบ.ศ.๖,๓ ที่ห้องแก้วสารพัดนึก
๓๐ ก.ค. ๕๘ วันอาสาฬหบูชา
๓๑ ก.ค. ๕๘ วันเข้าพรรษา
๒ ส.ค. ๕๘ มุทิตาสักการะ ป.ธ.๙ ทั่วประเทศ
๒๓ ส.ค. ๕๘ ถวายทุนการศึกษา ป.ธ.๙,๖,๓และบ.ศ.๖,๓ ทั้งวัดที่ห้องSPD7
๒๕ - ๒๗ ก.ย. ๕๘ สอบคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
๓ - ๔ ต.ค. ๕๘ สอบซ่อมคัดชื่อเพื่อส่งสอบสนามหลวง
๒๑ - ๒๔ ต.ค. ๕๘ สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้นตรี
๒๗ ต.ค. ๕๘ วันมหาปวารณา/วันออกพรรษา
๒๗ - ๓๐ พ.ย. ๕๘ สอบนักธรรมสนามหลวง ชั้น โท เอก
๑ ธ.ค. ๕๘ สอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก
๑ ม.ค. ๕๙ หยุดเรียนวันปีใหม่
๕ - ๑๐ ม.ค. ๕๙ หยุดเรียนจัดงานวันสามเณร
๒๐ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๕๙ ติวก่อนสอบประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕
๙ - ๑๐ ก.พ. ๕๙ ป.ธ.๖-๗, บ.ศ.๖-๗ สอบบาลีสนามหลวง
๑๑ - ๑๓ ก.พ. ๕๙ ป.ธ.๘-๙, บ.ศ.๗-๙ สอบบาลีสนามหลวง
๓ - ๕ มี.ค. ๕๙ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๕ สอบบาลีสนามหลวง
๒๔ - ๒๘ มี.ค. ๕๙ ตรวจข้อสอบบาลีรอบแรก
๒๙ มี.ค. ๕๙ ประกาศผลสอบบาลีรอบแรก
๑ - ๒๘ เม.ย. ๕๙ ติวบาลีก่อนสอบซ่อม
๑ - ๓ พ.ค. ๕๙ ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๕, บ.ศ. ๑-๒ ถึงบ.ศ.๕ สอบซ่อม
๑๕ - ๑๗ พ.ค. ๕๙ ตรวจข้อสอบรอบสอง
๑๘ พ.ค. ๕๙ ประกาศผลสอบซ่อม

ข้อมูลจาก แผนกบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search