พจนานุกรม ไทย-บาลี

จากหนังสือ พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)

กดขี่
Definition: น. อภิภวน., ปสยฺห. พลกฺการ. หฐ. คห. สาฐ. ปีฬน., อุปฺปีฬน., พาธ. พานา, วิเหฐน., ค. อภิภว ปีฬก พาธก วิเหฐนก ก. อติ-คาฬฺเหติ อติเวเฐติ อุปฺปีเฬติ อุพฺพาเหติ ขิปฺปติ ปสหติ ปีเฬติ วมฺเภติ พาธติ อาพาเธติ พฺยาพาเธติ เหเฐติ โอมทฺทติ วิเหเฐติ
Added By: mahakaew1

การใช้พจนานุกรม ไทย-บาลี

น. เป็น นาม
ค. เป็น คุณนาม
ก. เป็น กิริยา
กกิ. เป็น กิริยากิตก์
กวิ. เป็น กริยาวิเสสนะ
นิ. เป็น นิบาต
อุ. เป็น อุทาหรณ์
สำ. เป็น สำนวน
สพ. เป็น สัพนาม

เครื่องหมายลิงค์ เช่น (อญฺยก. = ปุํ.
อสฺสา, = อิตฺ. ตาลมูล., = นปุํ.)

. เป็นเครื่องหมาย ปุงลิงค์
, เป็นเครื่องหมาย อิตถึลิงค์
., เป็นเครื่องหมาย นปุงสกลิงค์
.., เป็น ปุงลิงค์, นปุงสกลิงค์
,. เป็น อิตถีลิงค์, ปุงลิงค์
,., เป็น อิตถีลิงค์, นปุงสกลิงค์

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search