ปฏิทินอภิธรรมศึกษา ปี2557

ปฏิทินอภิธรรมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

วัน/เดือน/ ปี กำหนดการ
1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2557 รับสมัครเรียนอภิธรรมศึกษา
18 มกราคม 2557 ปฐมนิเทศอภิธรรมบัณฑิตสำนักเรียนพระอภิธรรมวัดระฆังฯ
1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2557 เปิดเรียนอภิธรรมพิเศษ ทุกวันอา.ยกเว้นอ. ต้นเดือน
8 มีนาคม 2557 ทอดผ้าป่าและรับใบประกาศนียบัตรอภิธรรมหาบัณฑิต
1-30 เมษายน 2557 รับสมัครเรียนอภิธรรมบัณฑิต
11 พฤษภาคม - 12 ตุลาคม 2557 เปิดเรียนอภิธรรมศึกษา ทุกวันอา.ยกเว้นอ. ต้นเดือน
4 พฤษภาคม 2557 ปฐมนิเทศอภิธรรมศึกษา
5 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2557 เรียนอภิธรรมบัณฑิต เทอม 1 ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
1 มิถุนายน 2557 ทอดผ้าป่ากองทุนอภิธรรมบัณฑิตแด่พระภิกษุสามเณร
1 - 10 มิถุนายน 2557 ส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบอภิธรรมบัณฑิตภาคเรียนที่ 1
16 - 20 มิถุนายน 2557 ติวอภิธรรมบัณฑิต
21 - 22 มิถุนายน 2557 สอบอภิธรรมบัณฑิต
10 กรกฎาคม 2557 ประกาศผลสอบพระอภิธรรม เทอม 1
12 กรกฎาคม 2557 ปฐมนิเทศอภิธรรมบัณฑิต เทอม 2 และรับรางวัล
13 กรกฎาคม 2557 ไหว้ครูอภิธรรมศึกษา,ธรรมศึกษา,บาลีสาธิต
1 - 31 กรกฎาคม 2557 รับสมัครเรียนอภิธรรมบัณฑิต
27 กรกฎาคม 2557 ปฐมนิเทศอภิธรรมบัณฑิตเทอม 2 สำนักเรียนพระอภิธรรม
1 สิงหาคม - 12 ธันวาคม 2557 เปิดเรียนอภิธรรมบัณฑิต เทอม 2 ทุกวันจันทร์-ศุกร์
23 สิงหาคม 2557 รับใบประกาศนียบัตรอภิธรรมมหาบัณฑิต สำนักเรียนอภิธรรมวัดระฆังฯ
19,26 ตุลาคม 2557 ติวอภิธรรมศึกษา
9 พฤศจิกายน 2557 สอบอภิธรรมศึกษา
16 พฤศจิกายน 2557 ประกาศผลสอบอภิธรรมศึกษา
1 - 30 พฤศจิกายน 2557 ส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบอภิธรรมบัณฑิตภาคเรียนที่ 2
15 - 19 ธันวาคม 2557 ติวอภิธรรมบัณฑิต
20 - 21 ธันวาคม 2557 สอบอภิธรรมบัณฑิต สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดระฆังฯ

ข้อมูลจาก กองอภิธรรม วัดพระธรรมกาย และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัพเดต

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search