บทที่ 2

๐ สัพพนาม

๐ สังขยา

บทที่ 3

๐ ธาตุ

๐ วาจก

๐ ปัจจัย

๐ กิริยากิตย์

บทที่ 4

๐ สมาส

๐ ตัทธิต

บทที่ 1 อักขรวิธี - วจีวิภาค

อักษรในภาษาบาลี

บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑ อักษรในภาษาบาลี

การออกเสียงในภาษาบาลี

การออกเสียงในภาษาบาลี

บทที่ 2 นามนาม

นามนาม

บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๒ นามศัพท์
บทเรียนที่ ๕. ๒ องค์ประกอบของนามศัพท์
(อการก หน้าที่ของนาม)
บทเรียนที่ ๙ องค์ประกอบของนามศัพท์
( อิ การันต์ในปุงลิงค์)
บทเรียนที่ ๑๓ อี การันต์ในปุงลิงค์
บทเรียนที่ ๑๗ อี การันต์ในอิตถีลิงค์
บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๓
องค์ประกอบของนามศัพท์ (ลิงค์-เพศ)
บทเรียนที่ ๖ องค์ประกอบของนามศัพท์
(วิภัตติ การแจกนามศัพท์)
บทเรียนที่ ๑๐ องค์ประกอบของนามศัพท์
(อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์)
บทเรียนที่ ๑๔ อู การันต์ในปุงลิงค์
บทเรียนที่ ๑๘ อุ การันต์ในอิตถิลิงค์
บทเรียนที่ ๔ องค์ประกอบของนามศัพท์
(การันต์ สระที่สุดศัพท์)
บทเรียนที่ ๗ องค์ประกอบของนามศัพท์
(การ์รันต์)
บทเรียนที่ ๑๑
(อุ การันต์ในนปุงสกลิงค์)
บทเรียนที่ ๑๕ อา การันต์ในอิตถีลิงค์
บทเรียนที่ ๑๙ อู การันต์ ในอิตถีลิงค์
บทเรียนที่ ๕.๑ องค์ประกอบของนามศัพท์
(การก หน้าที่ของนาม)
บทเรียนที่ ๘ องค์ประกอบของนามศัพท์
( อ การันต์ในนปุงสกลิงค์)
บทเรียนที่ ๑๒
อุ การันต์ในนปุงสกลิงค์
บทเรียนที่ ๑๖ อิ การันต์ในอิตถีลิงค์

คุณนาม

คุณนาม

บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๒๐.๑
การแปลคุณนาม
บาลีไวยากรณ์บทเรียนที่ ๒๐.๒ การแปลคุณนาม

บทที่ 3 อาขยาต - กิตก์

วิภัตติอาขยาต

บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๒๑
อาขยาต วัตตมานาวิภัตติ
บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๒๒
อาขยาต ปัญจมีวิภัตติ

นำท่องบาลีไวยากรณ์

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search