ช่องทางการเรียน ประโยค 1-2

Image

วิชาแปลมคธเป็นไทย

แปลธรรมบท ภาค 1

แปลธรรมบท ภาค 2

แปลธรรมบทภาค 3

แปลธรรมบทภาค 4

วิชาบาลีไวยากรณ์

นำท่องไวยากรณ์ เล่ม 1

นำท่องไวยากรณ์ เล่ม 3

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search