สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 แต่งไทยเป็นมคธ

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ มงคลวิเสสกถา

พ.ศ. เรื่อง ปัญหา-เฉลย
2500 ธิติกถา คลิก
2501 ปุพเพกตปุญญตากถา คลิก
2502 รัฏฐาภิปาลโนปายกถา คลิก
2503 มัตตัญญูกถา คลิก
2504 คำสรรเสริญพระจริยาบางประการของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิญาณวโรรส คลิก
2505 คำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 5 คลิก
2506 พระราชมติของรัชกาลที่ 6 ว่าเด้วยเรื่อง ศาสนจักรกับอาณาจักร คลิก
2507 หนังสือชาดกปกรณ์ คลิก
2508 การพรรณนาพระคุณบทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบทว่า "สุคโต" คลิก
2509 สิกขากามตากถา คลิก
2510 กาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา คลิก
2511 มหากปิชาดก คลิก
2512 พิธีราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย คลิก
2513 พาณิชการ คลิก
2514 การพัฒนาชนบท คลิก
2515 พระพุทธศาสนาในมัชฌิมประเทศ คลิก
2516 พระราชพิธีทั้งทางด้านพุทธศาสตร์ และไสยศาสตร์ คลิก
2517 ประวัติการสันนิษฐานของพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่ไปนานาประเทศ คลิก
2518 พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการบรรจุพระบรมธาตุ และให้สร้างพระเจดีย์ทองบรมบรรพตวัดสระเกศ คลิก
2519 ปรูปการิตากถา คลิก
2520 พระราชกรณียกิจของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ทรงบำเพ็ญแก่พระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ คลิก
การสร้างพุทธเจดีย์สถานาอย่าง 1
การสังคยนาพระธรรมวินัยอย่าง 1
การสอนพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปยังนานาประเทศอย่าง 1
2521 คำถวายราชสดุดีในวันเฉลิมพระชนมพรรษา คลิก
2522 พุทธภาษิต อุปมาที่พึ่งของนรชนเปรียบเหมือน "เกาะ" (คือ กุศลธรรม) คลิก
2523 เมตตากถา คลิก
2524 ตำนานพุทธเจดีย์ ในแคว้นคันธารราฐ คลิก
2525 ตำนานพุทธเจดีย์ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ คลิก
2526 คำถวายบังคมทูลถวายรายงานในการสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี คลิก
2527 คำนำหนังสือเบญจศีล - เบญจธรรม คลิก
2528 อุบายโกศล คลิก
2529 ตำนานสาธยายพระปริตร คลิก
2530 คำถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช คลิก
2531 เมตตาคุณกถา คลิก
2532 พระสงฆ์สาวก (สังฆรัตนะ) คลิก
2533 พระสงฆ์กับการเลือกตั้ง คลิก
2534 พระราโชวาท เพื่อเตือนบัณฑิต ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คลิก
2535 นิกายในพระพุทธศาสนา คลิก
2536 งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี คลิก
2537 คำถวายราชสดุดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี คลิก
2538 ตติยสังคายนา คลิก
2539 มูลเหตุเกิดวัด คลิก
2540 พระราชพิธีกาญจนาภิเษก วันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี คลิก
2541 รัฏฐกถา (บุคคล 2 ประเภท) คลิก
2542 พระพุทธศานาประดิษฐานในสยาม คลิก
2543 ธัมมวิจยกถา คลิก
2544 ธัมมคารวตา คลิก
2545 สาสนากถา คลิก
2546 การณวสิกตา คลิก
2547 สัทธาสัมปทา คลิก
2548 อัตถกามตา คลิก
2549 พรรณนาเรื่อง "อุบายโกศล" คลิก
2550 พรรณนาเรื่อง "สมานัตตตา" คลิก
2551 พรรณนาเรื่อง "ขันติธรรม" คลิก
2552 พรรณนาเรื่อง "สันติ" คลิก
2553 พรรณนาเรื่อง "อักโกธะ" คลิก
2554 พรรณนาเรื่อง "ธิติ" คลิก
2555 พรรณนาเรื่อง "กรณวสิกตากถา" คลิก
2556 พรรณนาเรื่อง "ยาจโยคตากถา" คลิก
2557 พรรณนาเรื่อง "อธิษฐานบารมี" คลิก
2558 รัฏฐาภิปาลโนบาย คลิก
2559 สหกรณ์ คลิก
2560 การณวสิกตา คลิก
2561 อุปายโกสลฺลกถา คลิก
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search