สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ย.1-2 มคธเป็นไทย

หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1-4

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2510 1 2 สามาวดี 56-58 มาคนฺทิยา ยมหํ คติ โก อภิสมฺปราโยติ.  
  2 2 สามาวดี 58-59 สนฺเตตฺถ ภิกฺขเว ญาติคณํ ปกโกสาเปหีติ.  
2510 1 1 จุนทสูกริกะ 116-117 อิธ โสจติ เปจฺจ นิรยสนฺตาโป อุปฏฺฐหิ.  
  2 1 จุนทสูกริกะ 117-119 อวีจิสนฺตาโป นาม ผรุโส สตฺโต ทิฏฺฐปุพฺโพติ.  
2511 1 4 อายุวัฒนกุมาร 114-115 สตฺถา ทีฆายุโก สตฺถุ สนฺติกํ อคมาสิ.  
  2 1 เทวสหายภิกขุ 146-147 พหุมฺปิ เจ สหิตํ น ทุสฺสีลสฺส.  
2512 1 2 อัญญตรภิกขุ 111-112 โส วิเสเสตฺวา กโรนฺโต คจฺฉตีติ อตฺโถ.  
  2 3 ครหทิน 98-99 สตฺถา อนุโมทนํ วิโรจนติ โสภตีติ.  
2513 1 3 ครหทิน 91-92 โส ตสฺมึ ทฺวินฺนํ อสุจินา มกฺขยึสูติ.  
  2 4 สารีปุตตเถระ 67-68 สตฺถา ตํ กถํ นาม น โหนตีติ.  
2514 1 2 จูฬปันถกเถระ 79-80 จูฬปนฺถโกปิ สุริยํ วิคตรชสฺส สาสเนติ.  
  2 3 ชัมพุกาชีวก 152-153 สตฺถา มหาชนสฺส ตปจรนฺโต มหนฺตตรนฺติ.  
2515 1 1 จุนทสูกริกะ 116-117 ฉาตกาเล สกเฏน ขาทิตฺวา เสสํ วิกฺกีณาติ.  
  2 4 ปฏาจารา 140-142 สตฺถา ตสฺสา วจนํ มรนฺติเยวาติ จินฺเตสิ.  
2516 1 2 สามาวดี 40-41 อถ นํ พฺราหฺมโณ อิมํ คาถมาห.  
  2 4 เพฬัฏฐสีสเถระ 59-60 สตฺถา เอตสฺมึ น สกฺกา ปญฺญาเปตุนฺติ.  
2517 1 1 สัญชัย 83-84 อถสฺส เอตทโหสิ มหาสมโณติ คาถมาห.  
  2 3 มรีจิกัมมัฏฐานิกเถระ 3-4 สตฺถา คนฺธกุฏิยํ มหานิพฺพานํ คจฺเฉยฺยาติ.  
2518 1 4 ราธเถระ 2-3 อถ นํ สตฺถา วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ.  
  2 2 มหากัสสปเถระ 91-92 สตฺถา เชตวเน อกิจฺเฉน อเวกฺขตีติ.  
2519 1 4 กุณฑลเกสีเถรี 102 อถ นํ สา ติกฺขตฺตุง ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณาติ.  
  2 3 อัญญตรปุริสะ 109-110 โสปิ ปุริโส ตตเถว อสกฺโกนฺตานํ อติทีโฆเยวาติ.  
2520 1 1 จุลลกาลมหากาล 67-68 สตฺถา มา ภิกฺขเว วิริยกรณวิรหิตํ.  
  2 1 จุลลกาลมหากาล 68-69 ปสหตีติ อภิภวติ น สกฺโกตีติ อตฺโถ.  
2521 1 3 วิฑูฑภะ 23-24 วิฑูฑโภปิ มยฺหํ นทิยํ วิสํ ปกฺขิปึสูติ.  
  2 3 วิฑูฑภะ 24-25 สตฺถา อาคนฺตฺวา นิมุชฺชาเปตีติ.  
2522 1 4 บัณฑิตสามเณร 24-25 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี นว ตณฺฑุลนาฬิโย อเหสุํ.  
  2 4 อนัตถปุจฉกพราหมณ์ 107-108 โส กิร พฺราหฺมโณ เนว สกฺกุเณยฺยาติ.  
2523 1 3 อานันทเสฏฐิ 121-122 สา ตํ กิจฺเฉน มหาชนกาโย สนฺนิปติ.  
  2 3 อานันทเสฏฐิ 122-123 สตฺถา มูลสิรึ สุขํ อุปฺปาทยึสูติ.  
2524 1 1 มัฏฐกุณฑลี 26-28 พฺราหฺมโณ ตํ ทิสฺวา โก นีธ กนฺทตํ พาลฺยตโรติ.  
  2 4 อายุวัฒนกุมาร 116 (สตฺถา) อิมํ คาถมาห วฑฺฒนํ นาม นตฺถีติ.  
2525 1 1 มัฏฐกุณฑลี 32-33 ทฺวีหิ ชเนหิ กถิตํ ตุฏฺฐึ ปเวเทสิ.  
  2 4 สารีปุตตเถรสหายพราหมณ์ 111-113 ตมฺปิ หิ เถโร อภิวาทนเมว เสยฺโยติ.  
2526 1 2 นันทโคบาลกะ 149-150 สาวตฺถิยํ กิร ฉินฺทิตฺวา นิวตฺติ.  
  2 2 นันทโคบาลกะ 150-151 อถ นํ เอโก อุกฺขิปิตุ๋ น เทตีติ.  
2527 1 3 มหากัสสปเถรปิณฑปาตทาน 81-82 ตสฺมึ ขเณ สกฺโก สามีติ ปฏิวจนํ อทาสิ.  
  2 3 สุมนมาลาการ 134-136 อถ มาลากาโร นิกฺขนฺโต นาม นตฺถิ.  
2528 1 1 สุมนาเทวี 142 โส โสตาปนฺโนปิ เอวํ คหปตีติ.  
  2 4 อายุวัฒนกุมาร 114-115 สตฺถา ทีฆายุโก ปริวุโต วิจรติ.  
2529 1 2 โสเรยยเถระ 156 ปุริสลิงฺเค ปาตุภูต- นามํ อโหสิ.  
  2 2 โสเรยยเถระ 156-158 ชนปทวาสิโน ตํ นํ ตโต กเรติ.  
2530 1 2 ปูติคัตตติสสเถระ 146-147 พุทธานญฺจ นาม หุตฺวา มญฺจเก นิปชฺชิ.  
  2 2 ปูติคัตตติสสเถระ 147 สตฺถา ตสฺส ปฐวิยํ เสสฺสตีติ.  
2531 1 3 สุธัมมเถระ 165-166 สตฺถา ตยา อุปาสโก อิจฺฉา มาโน จ วฑฺฒตีติ.  
  2 3 สุธัมมเถระ 166-167 ตตฺถ อสนฺตนฺติ นววิธมาโน จ วฑฺฒตีติ.  
2532 1 1 เทวสหายกภิกขุ 147 ตํ อาจริเย น ทุสฺสีลสฺส.  
  2 4 สังกิจจสามเณร 117-119 สา ตสฺมึ กุจฺฉิคเต อยํ สงฺกิจฺจสามเณโร นาม.  
2533 1 1 เทวทัต 131-132 เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ สทฺธึ เอกโต ว อเหสุํ.  
  2 3 ปาฏิกาชีวก 39-40 พุทธานญฺจ มคฺคเทสเกน วฏฺฏตีติ วตฺวา (อาห).  
2534 1 1 เทวทัต 129-130 อปรภาเค สตฺถริ ลาภสกฺการํ นิพฺพตฺเตสิ.  
  2 4 ทารุจีริยเถระ 96-97 โส เอวํ วตฺวา น ปริปุณฺณนฺติ อาห.  
2535 1 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร สตฺถา อธิวาเสสิ.  
  2 1 ธัมมิกอุบาสก 120-121 สาวตฺถิยํ กิร อาคเมถาติ อาห.  
2536 1 1 จุลลกาลมหากาล 62-63 เถโร กึ ปน ทสฺเสตฺวา ฌาเปสฺสามีติ.  
  2 4 พหุปุตติกาเถรี 148-149 อถ นํ กติปาหจฺจเยน อิมํ คาถมาห.  
2537 1 1 เทวทัต 70-71 อุปาสโก นครวีถิยํ วิจรตีติ วทึสุ.  
  2 4 อนุรุธเถระ 61 เอกสฺมึ หิ ทิวเส สตฺถา สูจิปาสเก อาวุณิ.  
2538 1 1 จักขุปาลเถระ 3-4 สาวตฺถิยํ กิร วสฺสาวาเส วสิ.  
  2 2 โสเรยยเถระ 153 ปุริสา หิ อิตฺถิโย อิตุถีภาวํ ปฏิลภิ.  
2539 1 2 สามาวดี 1-2 อปฺปมาโท อมตํ ปทนฺติ เต ตถา กรึสุ.  
  2 2 สามาวดี 61 เอวํ วุตฺเต ภิกฺขู พุทฺธนฺตเร ปุพฺพกมฺมํ.  
2540 1 1 จักขุปาลเถระ 4-5 ตสฺมึ สมเย สตฺถา ปญฺหํ น ปุจฺฉติ.  
  2 4 ราธเถระ 1-2 อเถกทิวสํ สตฺถา กติปาเหเนว อรหตฺตํ ปาปุณิ.  
2541 1 2 จิตตหัตถเถระ 135 ตสฺมึ ขเณ ตสฺส ปฏิสมฺภิทาหิ อรหตฺตํ ปาปุณิ.  
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 78-79 ตตฺถ ปน เทฺว นิวาสนฏฺฐานสทิสํ อุปาสิเกติ.  
2542 1 3 วิฑูฑภะ 21-22 สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปน ฐิตา จ ชีวิตํ ลภึสุ.  
  2 3 วิสาขา 61 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา กึ โทสํ ปสฺสตีติ.  
2543 1 2 อัญญตรภิกขุ 125-126 สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายิ.  
  2 3 วิสาขา 48-49 มหาปุญฺญาย หิ อตฺถิยา อิทํ วยกลฺยาณํ นาม.  
2544 1 1 จักขุปาลเถระ 3 มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ปตฺถนํ กตฺวา ปกฺกามิ.  
  2 2 วิสาขา 57-58 อถ เสฺว มม ธีตา กิญฺจิ อเสเสตฺวา นิกฺขมึสุ.  
2545 1 2 จูฬปันถกเถระ 84-85 ตทา พาราณสีราชา อตฺถิ ตํ อาเนหีติ.  
  2 4 มหากัสสปเถระ 55-56 เอกสฺมึ หิ สมเย ปริสาย สทฺธึ นิวตฺตสฺสูติ.  
2546 1 1 นันทเถระ 105-106 สตฺถา หิ ปวตฺติตปวร... ตตฺถาปิ น คณฺหิ.  
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 186-187 อานนฺทเถโร กิร การุญฺญตโร.  
2547 1 1 จักขุปาลเถระ 7-8 มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน อปฺปมตฺตา โหถาติ.  
  2 1 จักขุปาลเถระ 8-9 เถรสฺส นิทฺทํ ปุจฺฉิยมาโนปิ น กเถสิ.  
2548 1 2 อัญญตรภิกขุ 2 123 โส (ภิกฺขุ) จินฺเตสิ สตฺถุ สนฺติกํ อคมาสิ.  
  2 4 บัณฑิตสามเณร 26-27 ตํ ทิวสํ ปน สตฺถา กตฺตพฺพนฺติ ปุจฺฉิ.  
2548/2 1 1 กาลียักขินี 42-43 เอโก กิร กุฏุมฺพิโก ปุนปฺปุนํ กเถสิ.  
  2 3 วิสาขา 45-46 สา (วิสาขา) กิร ปจฺจุคฺคมนํ กโรหีติ.  
2549 1 2 สามาวดี 12-13 ติรจฺฉานา นาเมเต ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.  
  2 1 วิฑูฑภะ 6-7 อเถกทิวสํ ราชา อุปริปาสาเท ภารมกาสิ.  
2549/2 1 3 วิฑูฑภะ 20-21 วิฑูฑโภปิ รชฺชํ ลภิตฺวา พเลน นิกฺขมิ.  
  2 4 ธัมมิกเถระ 47-48 สาวตฺถิยํ กิร เอโก อุปาสโก น จิรสฺเสว อรหตฺตํ ปาปุณิ.  
2550 1 3 วิสาขา 70-71 อเถกทิวสํ สตฺถา ปจฺจูสสมเย เถรสฺส ปตฺตํ คณฺหิ.  
  2 4 มหากัปปินเถระ 11 อเถกทิวสํ วิหาเร ธมฺมสฺสวนํ จีวรานิ สชฺชยึสุ.  
2550/2 1 1 จักขุปาลเถระ 11-12 เวชฺโช ทิสฺวา กึ กตฺวา คามํ ปวิสึสุ.  
  2 1 จักขุปาลเถระ 12-13 เถโรปิ อิตเร สฏฺฐิภิกฺขู ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ.  
2551 1 3 วิฑูฑภะ 5-6 ตตฺรายํ อนุปุพฺพีกถา วาสํ กปฺเปสิ.  
  2 3 วิฑูฑภะ 7-8 อานนฺทตฺเถโรปิ อิมํ สุตฺตมาห.  
2551/2 1 3 วิฑูฑภะ 6-7 อเถกทิวสํ ราชา อานนฺทตฺเถรสฺส ภารมกาสิ.  
  2 3 วิฑูฑภะ 7 ราชา ภิกฺขุสงฺเฆ มหาปุญฺญา อภินีหารสมฺปนฺนา.  
2552 1 2 สามาวดี 20 เสฏฺฐิโน ปเนกา ธีตา อวตฺถริตฺวา คณฺหิ.  
  2 2 สามาวดี 21 อถ นํ (เสฏฺฐิธีตา) ปุจฺฉิ ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ.  
2552/2 1 2 สามาวดี 22-23 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐิโน อจฺฉ ตาวาติ อาห.  
  2 2 สามาวดี 23-24 อถ เสฏฺฐิโน โรโค อตฺตโน ปุริเส อาณาเปสิ.  
2553 1 1 กาลียักขินี 43 วญฺฌิตฺถี ตํ กถํ สุตฺวา ทุติยมฺปิ ตเถว ปาเตสิ.  
  2 1 กาลียักขินี 43-44 อถ นํ ปฏิวิสฺสกิตฺถิโย กุกฺกุฏี หุตฺวา นิพฺพตฺติ.  
2553/2 1 1 มัฏฐกุณฑลี 25-26 ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฺฑลี โรทนฺโต อฏฺฐาสิ.  
  2 1 มัฏฐกุณฑลี 31-32 พฺราหฺมโณปิ เคหํ คนฺตฺวา นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ.  
2554 1 2 สามาวดี 48-49 อเถกทิวสํ มาคนฺทิยา อตฺตโน ตสฺมึ กาเล อุปฺปนฺนานิ.  
  2 2 สามาวดี 49-50 มาคนฺทิยา ตาสํ กิญฺจิ ติสฺโส คาถา อภาสิ  
2554/2 1 1 จักขุปาลเถระ 3 สาวตฺถิยํ กิร มหาสุวณฺโณ ทฺวินฺนํเยว วิวเรสุํ.  
  2 1 เทวสหายกภิกขุ 146 สตฺถา สาธุ สาธูติ อิมา คาถา อภาสิ  
2555 1 3 ฉัตตปาณิอุบาสก 41-42 สาวตฺถิยํ หิ ฉตฺตปาณิ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. อ่าน
  2 3 ฉัตตปาณิอุบาสก 42-43 สตฺถา กุปิตภาวํ ญตฺวา ครุกาเนตฺถ เทวาติ.
2555/2 1 3 วิฑูฑภะ 8-9 สตฺถา ภิกฺขูนํ โทสํ อวตฺวา ปุฏฺโฐ อตีตํ อาหริ. อ่าน
  2 3 วิฑูฑภะ 11-12 ราชา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ อาเนยฺยาถาติ เปเสสิ.
2556 1 2 สามาวดี 9-10 ตํ ทิวสญฺจ โคปาลกสฺส ภตึ กโรนฺตี วสิ. อ่าน
  2 2 สามาวดี 10-11 สาปิ โข สุนขี เอกมนฺเต นิปชฺชติ.
2556/2 1 2 สามาวดี 2-3 อปรภาเค เวฏฺฐทีปกตาปโส โกจิ อุปทฺทโว อตฺถึติ. อ่าน
  2 2 สามาวดี 3 อาม อาวุโส หตฺถึ หตฺถี ปลาเปตฺวา วสิ
2557 1 4 ราธเถระ 1-2 โส (ราโธ) กิร คิหิกาเล ตํ พฺราหฺมณํ ปพฺพาเชสิ. อ่าน
  2 4 ราธเถระ 2-3 ตสฺส ภตฺตคฺเค อาสนปริยนฺเต วิตฺถาเรตฺวา กเถสิ.(ตัดถาถา)
2557/2 1 4 มหากัปปินะ 19-20 สตฺถา ตสฺสา (เทวิยา) จินฺเตสีติ เอกจฺเจ วทนฺติ อ่าน
  2 4 มหากัปปินะ 20 สตฺถา ปน ตา อุทานํ อุทาเนตีติ อาห.
2558 1 1 โกสัมพี 58-59 อถ นํ สตฺถา ปาริเลยฺยก อาคจฺฉนฺตุ มหาราชาติ ฯ อ่าน
  2 1 โกสัมพี 59 อนาถปิณฺฑิโกปิ ภณฺเต อหํ ภาริยํ กตนฺติ อาห ฯ
2558/2 1 1 จุลลกาลมหากาล 61 สุภานุปสฺสึ วิหรนฺตนฺติ อิมํ โอการํ สงฺกิเลสญฺจ กเถสิ ฯ อ่าน
  2 1 จุลลกาลมหากาล 61-62 ตํ สุตฺวา มหากาโล วหารํ อาคจฺฉติ ฯ
2559 1 2 กุมภโฆสกะ 66-67 ราชคหนครสฺมึ หิ ราชคหเสฏฺฐิโน ปุจฺฉนฺโต ภตกวีถึ ปาปุณิ ฯ อ่าน
  2 2 กุมภโฆสกะ 67-68 อถ นํ ภตกา ทิสฺวา เอตํ ญาตุํ วฏฺฏตีติ ฯ
2559/2 1 2 จูฬปันถกะ 78-79 โส กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธกาเล วิพฺภมิตุํ ปายาสิ ฯ อ่าน
  2 2 จูฬปันถกะ 79 สตฺถา ปจฺจูสกาเลเยว ปญฺญตฺตาสเน นิสีทิ ฯ
2560 1 4 มหากัปปินเถระ 9-10 อตีเต กิรายสฺมา ปจฺเจกพุทฺธา อธิวาสยึสุ ฯ อ่าน
  2 4 มหากัปปินเถระ 10 สา คามํ ปวิสิตฺวา อนุโมทนํ กตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ
2560/2 1 4 บัณฑิตสามเณร 35-36 อถสฺส คุณเตเชน สกฺกสฺส ปูเรตฺวา อทํสุ ฯ อ่าน
  2 4 บัณฑิตสามเณร 36 เถโร "สามเณโร เม ฉาโตติ เถโร วิสฺสชฺเชสิ ฯ
2561 1 2 โสเรยยเถระ 81-82 ชีวโกปิ โข โกมารภจฺโจ ปุริเสน สทฺธึ อคมาสิ ฯ อ่าน
  2 2 โสเรยยเถระ 82 สตฺถา ภตฺตกิจฺจปริโยสาเน พลนฺนาม มหนฺตนฺติ. ฯ
2561/2 1 2 โสเรยยเถระ 156 ปุริสลิงฺเค ปาตุภูตมตฺเตเยว โสเรยฺยตฺเถโรติ นามํ อโหสิ. ฯ อ่าน
  2 2 โสเรยยเถระ 156-157 ชนปทวาสิโน ตํ ปวตฺตึ อิมํ คาถมาห ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search