สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.3 มคธเป็นไทย

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2529 1 7 ปริชิณณพราหมณบุตร 141 โสปิ นสฺส วสลีติ ภควา เตนุปสงฺกมีติ. คลิก
  2 7 ปริชิณณพราหมณบุตร 141-142 สตฺถา เอกมนฺตํ นิสินฺเนน ฆาเตสฺสามิ โวติ.
2530 1 6 อตุลอุบาสก 186 สตฺถา ตสฺส กถํ พฺรหฺมุนาปิ ปสํสิโตติ. คลิก
  2 6 อตุลอุบาสก 186-187 ตตฺถ โปราณเมตนฺติ ปสํสิโตเยวาติ อตฺโถ.
2531 1 7 อัตตโน 136-137 วตฺถุ อปฺปมาทวคฺคสฺส อิมา คาถา อภาสิ. คลิก
  2 7 อัตตโน 137-138 อหํ นาโคว สงฺคาเม อุตฺตริตโรติ อตฺโถ.
2532 1 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวา ว อตีตํ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ. คลิก
  2 7 อัตตโนบุพพกรรม 91-92 เตน ยงฺกิญฺจีติ วุตฺตมตฺเตเยว สตฺถารํ ยาจึสุ.
2533 1 6 ยมกปาฏิหาริย์ 91-92 สพฺพพุทฺธานํ กิร อวิชหิตเมว อุปธาเรถาติ อาหํสุ. คลิก
  2 7 จูฬสารีภิกษุ 17-18 สตฺถา ภิกฺขเว อหิริโก อหิริเกน สุชีวนฺติ อตฺโถ.
2534 1 7 โลฬุทายีเถระ 14 อสชฺฌสยมาลา มนฺตา มลนฺติ อตฺโถ. คลิก
  2 7 อัตตโนบุพพกรรม 96-97 สตฺถา อิทํ อตีตํ ตํ มตฺตาสุขํ จเชยฺยาติ.
2535 1 5 มหาโมคคัลลานะเถระ 63-64 โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ โส อุปฺปชฺชตีติ วุตฺตํ. คลิก
  2 8 สีวลีเถระ 151-152 เอกสฺมึ หิ สมเย ปพฺพชิโต อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2536 1 7 อัตตโนบุพพกรรม 92-93 มยํ กึ นุ กโรมาติ นิมฺมิตพุทฺธํ มาเปสิ. คลิก
  2 8 ธัมมารามเถระ 59-60 ภิกฺขู ตถาคตสฺส อาโรเจสุํ ธมฺมํ อาวชฺชนฺโตติ อตฺโถ.
2537 1 6 เทวทัต 19-20 สตฺถา อาคนฺตฺวา กาย กโรติ นามาติ อตฺโถ. คลิก
  2 7 อัตตโนบุพพกรรม 87 เอกสฺมึ หิ สมเย ภยํ น อุปฺปชฺชตีติ.
2538 1 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 12-13 สา สาธุ เทวาติ อถ ภทฺรานิ ปสฺสตีติ. คลิก
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 76 อถ นํ ฆรณี นาม อตฺถีติ เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ.
2539 1 6 ปัญจสตทารกะ 152-153 ทารกา มหากสฺสปตฺเถรํ โหติเยวาติ อตฺโถ. คลิก
  2 7 เมณฑกเศรษฐี 30 เอวํ วิปสฺสิพุทฺธกาเล โน เจ ตตฺเถว ชีวถาติ.
2540 1 5 ปฐมโพธิ 115-116 อเนกชาติสํสารนฺติ อิมํ อนุวิจรินฺติ อตฺโถ. คลิก
  2 6 มหากาล 16-17 อตีเต กิร พาราณสีรญฺโญ เอกํ มณีรตนํ อตฺถิ.
2541 1 7 มารธิดา 159-160 อถ นํ สตฺถา กึ ปน อิมา คาถา อภาสิ. คลิก
  2 8 ปัญจัคคทายกพราหมณ์ 63-64 สตฺถา ตสฺส จ อทสฺเสตฺวา น ปกฺกมนฺติ.
2542 1 6 จิญจมาณวิกา 46-47 ปฐมโพธิยํ หิ ทสพลสฺส ลาภสกฺการํ นาเสหีติ. คลิก
  2 6 นันทิยะ 157-158 จิรปฺปวาสึ ปุริสํ เสสญาตกา วิยาติ อตฺโถ
2543 1 6 อุตราอุบาสิกา 166-167 ปุณฺโณ เถรํ ทิสฺวา ภตฺตกิจฺจํ อกาสิ. คลิก
  2 7 วินิจฉัยอำมาตย์ 41-42 สตฺถา น ภิกฺขเว นาม น โหตีติ อตฺโถ.
2544 1 7 สารีบุตรเถรสัทธิวิหาริก 77-78 อถ นํ สตฺถา อุปจารชฺฌานํ อุปฺปชฺชิ. คลิก
  2 8 สักกเทวราช 39-40 สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ ธมฺมทานเมว เสฏฺฐํ.
2545 1 5 จูเฬกสาฎกพราหมณ์ 3-4 ภิกฺขู ธมฺมสภายํ กถํ ปาปนินฺนเมว โหตีติ. คลิก
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 82-83 สตฺถา ปาฏิหาริยํ กโรนฺโต ว ปฏิจฺฉาทยมานํ ขิปิ.
2546 1 7 เมณฑกเศรษฐี 36-37 เอวํ มหานุภาโว เสฏฺฐี วชฺชํ ฉาเทตีติ อตฺโถ. คลิก
  2 8 สันตกายเถระ 78-79 ตสฺส กิร หตฺถปาทกุกฺกุจนฺนาม อุปสนฺโตติ วุจฺจตีติ.
2547 1 6 เอรกปัตตนาคราช 98-99 อถ นํ สตฺถา กิมิทํ อติวิย ทุลฺลโภติ. คลิก
  2 6 อสทิสทาน 52-53 อถ นํ มลฺลิกา เทวี สพพํ กาเรสิ.
2548 1 5 ปิโลติกเถระ 77-78 ตํ สุตฺวา สตฺถา อาม โส ทุลฺลโภติ อตฺโถ. คลิก
  2 7 เมณฑกเศรษฐี 31-32 ตสฺมึ ขเณ คนฺธมาทนปพฺพเต ปตฺเต โอกิริ.
2548/2 1 6 เปสการธิดา 42-43 อถสฺสา สตฺถา มยา วา ปาปุณาตีติ อตฺโถ. คลิก
  2 8 นังคลกูฏเถระ 80-81 โส (ภิกฺขุ) พุทฺธานํ อสฺสํ ภทฺรํว วาณิโชติ.
2549 1 6 กาลเถระ 22-23 สา เอกทิวสํ ปาโต ว อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลตีติ. คลิก
  2 8 อานันทเถระ 105-106 ปเสนทิโกสโล กิร พุทฺโธ ตปติ เตชสาติ.
2549/2 1 5 ฉัพพัคคิยภิกษุ 44-45 สตฺถา เตสํ สทฺทํ น หนาเปยฺยาติ อตฺโถ. คลิก
  2 7 สานุสามเณร 149-150 อถ โส สามเณโร ภูมิยํ วิปฺผนฺทิ.
2550 1 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 12-14 สตฺถา กลฺยาณปาปกานํ ภทฺรานิเยว ปสฺสตีติ. คลิก
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 80-81 กตมํ ตถาคตสฺส ยม... ยมกปฺปาฏิหาริเย ญาณนฺติ.
2550/2 1 6 เปสการธีตุ 40-41 ปิตา ปนสฺสา ตนฺตสาลํ ตํ สตฺถา อาห. คลิก
  2 6 เปสการธีตุ 43-44 สาปิ ตสรปจฺฉึ คเหตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณีติ.
2551 1 6 ยมกปาฏิหาริย์ 74-75 ราชา "เอวรูโป กิร รตนจงฺกมํ มาเปสิ. คลิก
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 81-82 ตสฺมึ ขเณ มหาชโน ธมฺมาภิสมโย อโหสิ.
2551/2 1 5 จูเฬกสาฏก 1-2 วิปสฺสิทสพลสฺส กาลสฺมึ ติกฺขตฺตุํ มหาสทฺทมกาสิ. คลิก
  2 5 จูเฬกสาฏก 2-3 ราชา ปเสนทิโกสโล เต ตถา กรึสุ.
2552 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 93-94 โส เอเกกสฺส เสตจฺฉตฺตสฺส วิย จ ชาตนฺติ. คลิก
  2 7 วัชชีปุตตกภิกษุ 107-108 "ทุปฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมนฺติ ปีฬิโต เอวมาห. (ตัดคาถา)
2552/2 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 92-93 คงฺคาย นิพฺพตฺตา อุทิกฺขมาโน อฏฺฐาสิ. คลิก
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 96-97 สตฺถา อิทํ อตีตํ วิปุลํ สุขนฺติ.
2553 1 7 ทุพพจภิกขุ 127-128 เอโก กิร ภิกฺขุ อสญฺจิจฺจ น มหปฺผลํ โหตีติ อตฺโถ. คลิก
  2 7 อิสสาปกตอิตถี 129-130 สา อิสฺสาปกตา กตฺวา นานุตปฺปตีติ.
2553/2 1 7 หัตถาจริยปุพพกภิกขุ 139-140 โส กิร เอกทิวสํ อตฺตทมนเมว เต วรนฺติ. คลิก
  2 7 ปริชิณณพราหมณบุตร 143-144 เต ภีตา ปิตรํ ปีเฐ วตฺวา อุยฺโยเชสิ.
2554 1 5 พิฬาลปทกเศรษฐี 18 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี จินฺเตสิ โถกํปิ อาจินนฺติ. คลิก
  2 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 9-10 อนาถปิณฺฑิโก หิ วิหารเมว เวลามสุตฺตมสฺส กเถสิ.
2554/2 1 5 จูเฬกสาฎกพราหมณ์ 3-4 ราชา สตสหสฺสคฺฆนเก กลฺยาณกมฺมํ กาตพฺพนฺติ คลิก
  2 5 มหาธนเศรษฐีบุตร 118 อถสฺส น จิรสฺเสว. ภุญฺชิตุํ อารภิ.
2555 1 6 อุตตราอุบาสิกา 168-169 อถสฺส ปาโตว กสิตฏฺฐานํ สุวณฺณเมว อโหสิ. คลิก
  2 6 อุตตราอุบาสิกา 172-173 สา อุตฺตราย อาฆาตํ ขมนฺเต ขมิสฺสามีติ.
2555/2 1 6 มหากาลอุบาสก 16-17 สตฺถา อาม ภิกฺขเว ยานกํ โยเชตฺวา ปายาสิ. คลิก
  2 6 มหากาลอุบาสก 17-18 อถสฺส ยานกํ เสเธนฺตา อภิมตฺถติ วิทฺธํเสตีติ.
2556 1 8 ธัมมทินนาเถรี 187-189 สา ลทฺธุปสมฺปทา พฺราหฺมณํ วทามีติ อตฺโถ คลิก
  2 8 ปิลินทวัจฉเถระ 141 โส กิรายสฺมา เอหิ ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
2556/2 1 8 โชติกะ 180-181 อชาตสตฺตุกุมาโรปิ มุทฺทิกํปิ กฑฺฒิตํ นาสกฺขิ. คลิก
  2 8 โชติกะ 181 อถ นํ เสฏฺฐี ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณนฺติ.
2557 1 5 สุปปพุทธะ 42 โส กิร อยํ มม ธีตรํ ยถาสุตํ อาโรเจสิ. คลิก
  2 5 สุปปพุทธะ 42-43 โส ตสฺส วจนํ สุตฺวา นปฺปสเหยฺย มจฺจูติ.
2557/2 1 5 มหาธนเสฏฐิปุตต 118-119 โส (เสฏฺฐี) สเตนปิ วิย ชาโตติ อาห. คลิก
  2 5 อธิมนิกภิกขุ 101 ปญฺจสตา กิร ภิกฺขู ตานิ ทิสฺวา รตีติ.(คาถา)
2558 1 8 ปัญจัคคทายกพราหมณ์ 63-65 สา เอวมยํ สมณํ โคตมํ ธีรา มุนิ เวทยนฺตีติ ฯ คลิก
  2 8 ปัญจัคคทายกพราหมณ์ 65 พฺราหฺมโณ ตํ สุตฺวา ว ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจตีติ ฯ
2558/2 1 8 วิพภันตกะ 14-15 เถโร ปิณฺฑาย จริตุํ ฆราวสพนฺธนเมว ธาวตีติ ฯ คลิก
  2 8 พันธนาคาร 16-17 เอกสฺมึ กิร กาเล ปวิสิตฺวา ปพฺพชึสูติ อาห ฯ
2559 1 7 อัญญตรกุลบุตร 15-16 อถ นํ สตฺถา อุปาสก นิมฺมลา โหถาติ อตฺโถ ฯ คลิก
  2 7 จูฬสาริภิกฺขุ 17 โส กิร เอกทิวสํ เวชฺชกมฺมํ สุเขน ชีวิตุํ สกฺกา ฯ
2559/2 1 7 จูฬสาริภิกฺขุ 17-18 กากสูเรนาติ สูรกากสทิเสน สุชีสนฺติ อตฺโถ ฯ คลิก
  2 7 จูฬสาริภิกฺขุ 18-19 ธํสินาติ อสุกตฺเถโร นาม ปาปชีวิตเมวาติ อตฺโถ ฯ
2560 1 8 มาร 33-34 เอกทิวสํ หิ วิกาเล มหาปญฺโญ วุจฺจตีติ ฯ คลิก
  2 8 อปุตตกเศรษฐี 42-43 ตสฺส กิร กาลกิริยํ ปูเรตฺวา อทาสิ ฯ
2560/2 1 8 อุคคเสนเศรษฐีบุตร 26-27 เทสนาวสาเน จตุราสีติยา ปกาเสตุํ อตีตํ อาหริ ฯ คลิก
  2 8 อุคคเสนเศรษฐีบุตร 27-28 อตีเต กิร กสฺสปทสพลสฺส อรหตฺเต ปติฏฺฐหีติ. ฯ
2561 1 6 สังฆเภทปริสักกนะ 20-21 เอกทิวสํ หิ เทวทตฺโต วิย อติทุกฺกรนฺติ. ฯ คลิก
  2 6 กาลเถระ 22-23 โส ตํ สุตฺวา ว ฆาตาย ผลฺลตีติ. ฯ
2561/2 1 6 อตุลอุบาสก 185-186 อถ เน สตฺถา อาห อิมา คาถา อภาสิ ฯ คลิก
  2 6 ภิกขูหิปุฏฐปัญหะ 177-178 ภควโต กิร อนาคามิผลํ ปาปุณึสุ. ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search