สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.3 สัมพันธ์ไทย

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8

พ.ศ. ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2529 7 อัตตโน 137-138 (สตฺถา) อหํ อานนฺท สงฺคามํ อชฺฌุเปกฺขนํ เม ภาโร. คลิก
2530 5 มัลลิกาเทวี 110-111 อถ นํ สตฺถา สทฺธึ กเถนฺตีติ อตฺโถ. คลิก
2531 8 อุคคเสนเศรษฐีบุตร 25-26 เถโร คนฺตฺวา วํสสฺส น อุปคจฺฉสีติ อตฺโถ. คลิก
2532 8 สามเณร 138-139 ตสฺมึ ขเณ สกฺโก ตุมฺเห น กุชฺฌิตฺถาติ. คลิก
2533 8 โชติกเถระ 172-173 เหฏฺฐาคงฺคาย จ เทฺว ปพฺพาเชถ นนฺติ อทาสิ. คลิก
2534 7 ทุพพจภิกษุ 127-128 กุโส ยถา ทุคฺคหิโต มหปฺผลํ โหตีติ อตฺโถ. คลิก
2535 7 อาคันตุกภิกษุ 131-132 นครํ ยถา มุจฺจนฺตํ โสจนฺตีติ อตฺโถ. คลิก
2536 6 โพธิราชกุมาร 4-5 อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา อปายปรายนเมว นํ กโรติ. คลิก
2537 5 โมคคัลลานเถระ 63-64 โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ ญาตีนํ ปริกฺขยํ วา. คลิก
2538 7 จูฬสุภัททา 115-116 ตสฺมึ ขเณ ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ. คลิก
2539 5 โลฬุทายีเถระ 113-114 โส สํวจฺฉรมตฺเตน น วฑฺฒตีติ. คลิก
2540 7 ติสสเถระ 10 สาปิ สตฺตเม ทิวเส อิมํ คาถมาห. คลิก
2541 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 13-14 ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรานิเยว ปสฺสตีติ. คลิก
2542 7 ลกุณฏกภัททิยเถระ 100-101 ยํ หิ กิจฺจํ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ. คลิก
2543 7 นิครนถ์ 133 อลชฺชิตาเย ลชฺชนฺติ ทุคฺคตึ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ. คลิก
2544 5 โลฬุทายีเถระ 114 อปสฺสุตายํ ปุริโส ถูลสรีโร หุตฺวา วิจรติ. คลิก
2545 7 จูฬสารีภิกขุ 17-18 สุชีวํ อหิริเกน คามาภิมุโข ว โหติ. คลิก
2546 8 สีวลีเถระ 151-152 เอกสฺมึ หิ สมเย ทุกฺขํ นิตฺถินฺนนฺติ. คลิก
2547 7 วัชชีปุตตกภิกขุ 109-110 ทุปฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมํ น ภเวยฺยาติ อตฺโถ. คลิก
2548 7 โคฆาตกบุตร 5-6 อุปนีตวโย ว ทานิสิ คหิตาเนว โหนฺติ. คลิก
2548/2 7 สุนทรีปริพาชิกา 121-122 ราชา เตนหิ คจฺฉถ สมฺมา ภวนฺตีติ อตฺโถ. คลิก
2549 6 มารธีตา 65-66 ยสฺส ชิตํ นาวชิยติ ปเทน เนสฺสถาติ อตฺโถ. คลิก
2549/2 7 โคฆาตกบุตร 3-4 ปณฺฑุปลาโส ว ทานิสิ ปาปุณิสฺสสีติ อตฺโถ. คลิก
2550 7 วินิจฉัยมหาอำมาตย์ 41-42 น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ ปวุจฺจตีติ อตฺโถ. คลิก
2550/2 5 พิฬาลปทกเศรษฐี 18 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี โถกํปิ อาจินนฺติ. คลิก
2551 7 สัมพหุลภิกขุ 56 เต สพฺเพปิ เอกทิวสํ ภโว ทุกฺโขติ. คลิก
2551/2 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว อาหริตฺวา ทสฺเสสิ. คลิก
2552 8 อปุตตกเศรษฐี 43 เตน วุตฺตํ "ยํ โข หนฺติ อญฺเญว อตฺตนนฺติ. คลิก
2552/2 8 อังกุรเทวบุตร 45-46 องฺกุรเทวปุตฺตวตฺถุ อิมา คาถา อภาสิ. คลิก
2553 6 นันทิยะ 156-157 อถสฺส เต เทวปุตฺตา อภินนฺทนฺตีติ อาห. (วตฺวา) คลิก
2553/2 6 อัญญตรอุบาสก 128 โส สตฺถารา วุตฺตฏฺฐาเนเยว อิมํ คาถมาห คลิก
2554 8 ปัญจภิกขุ 48-49 เตสุ กิร เอเกโก อิมํ คาถํ ทสฺเสสิ. (ทสฺเสตฺวา) คลิก
2554/2 8 กปิลมัจฉะ 1-2 ตสฺส ปริยตฺตึ นิสฺสาย ภิกฺขู ฉฑฺฑยึสุ. คลิก
2555 7 สมพหุลภิกขุ 47-48 เอกสฺมึ หิ สมเย สาธุรูโปติ วุจฺจตีติ. คลิก
2555/2 7 เอกุทานเถระ 44-45 เตสุ เอโก เตปิฏกตฺเถโร โย ธมฺมํ นปฺปมชฺชตีติ. คลิก
2556 8 มหาปันถกเถระ 140 โส หิ อายสฺมา ตมหํ พฺราหฺมณํ วทามีติ อตฺโถ. คลิก
2556/2 8 อปุตตกเศรษฐี 42 ตสฺส กิร กาลกิริยํ ตสฺส ปุพฺพกมฺมํ กเถสิ. คลิก
2557 7 สารีปุตตเถระ 77-78 เถโรปิ สการณํ สอุปมํ กมฺมฏฺฐานสปฺปายนฺติ จินฺเตสิ. คลิก
2557/2 7 โปฐิลเถระ 72-73 โส (โปฐิลตฺเถโร) นีหตมาโน ปทีปุชฺชลนํ วิย อโหสิ. คลิก
2558 6 ยมกปาฏิหารย์ 92-93 สตฺถา สารีปุตฺโต กิลมติ ลกฺขํ อาโรเปตุํ สมตฺโถติ ฯ คลิก
2558/2 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวา อานนฺทตฺเถรํ อตีตํ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ ฯ คลิก
2559 7 สานุสามเณร 153 อถสฺส อจิรุปสมฺปนฺนสฺส สตฺถา นาสฺส วีติกฺกมิตุํ ทสฺสามีติ ฯ คลิก
2559/2 7 สานุสามเณร 149-150 โส อุกฺกณฺฐิตภาวํ อาโรเจสิ อุรูสุ นิปชฺชาเปสิ ฯ คลิก
2560 7 ทุกขปีฬิตสัตตะ 123-124 อายสฺมา หิ มหาโมคฺคลฺลาโน ปจฺจนฺตีติ อตฺโถ ฯ คลิก
2560/2 7 อัตตโน 136-137 วตฺถุ อปฺปมาทวคฺคสฺส สพฺเพ อกฺโกสนฺตีติ. ฯ คลิก
2561 6 นันทิยะ 156-157 อจฺฉราสงฺโฆปิ นํ ทิสฺวา อภินนฺทนฺตีติ วตฺวา (อาห) ฯ คลิก
2561/2 6 โพธิราชกุมาร 1-2 โส ตมตฺถํ อตฺตโน "สาธูติ ปฏิสฺสุณิ. ฯ คลิก
             
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search