สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.3 สัมพันธ์ไทย

พ.ศ. ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2529 7 อัตตโน 137-138 (สตฺถา) อหํ อานนฺท สงฺคามํ อชฺฌุเปกฺขนํ เม ภาโร.  
2530 5 มัลลิกาเทวี 110-111 อถ นํ สตฺถา สทฺธึ กเถนฺตีติ อตฺโถ.  
2531 8 อุคคเสนเศรษฐีบุตร 25-26 เถโร คนฺตฺวา วํสสฺส น อุปคจฺฉสีติ อตฺโถ.  
2532 8 สามเณร 138-139 ตสฺมึ ขเณ สกฺโก ตุมฺเห น กุชฺฌิตฺถาติ.  
2533 8 โชติกเถระ 172-173 เหฏฺฐาคงฺคาย จ เทฺว ปพฺพาเชถ นนฺติ อทาสิ.  
2534 7 ทุพพจภิกษุ 127-128 กุโส ยถา ทุคฺคหิโต มหปฺผลํ โหตีติ อตฺโถ.  
2535 7 อาคันตุกภิกษุ 131-132 นครํ ยถา มุจฺจนฺตํ โสจนฺตีติ อตฺโถ.  
2536 6 โพธิราชกุมาร 4-5 อตฺตานญฺเจ ปิยํ ชญฺญา อปายปรายนเมว นํ กโรติ.  
2537 5 โมคคัลลานเถระ 63-64 โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ ญาตีนํ ปริกฺขยํ วา.  
2538 7 จูฬสุภัททา 115-116 ตสฺมึ ขเณ ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ.  
2539 5 โลฬุทายีเถระ 113-114 โส สํวจฺฉรมตฺเตน น วฑฺฒตีติ.  
2540 7 ติสสเถระ 10 สาปิ สตฺตเม ทิวเส อิมํ คาถมาห.  
2541 5 อนาถปิณฑิกเศรษฐี 13-14 ปาโปปิ ปสฺสตี ภทฺรานิเยว ปสฺสตีติ.  
2542 7 ลกุณฏกภัททิยเถระ 100-101 ยํ หิ กิจฺจํ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.  
2543 7 นิครนถ์ 133 อลชฺชิตาเย ลชฺชนฺติ ทุคฺคตึ คจฺฉนฺตีติ อตฺโถ.  
2544 5 โลฬุทายีเถระ 114 อปสฺสุตายํ ปุริโส ถูลสรีโร หุตฺวา วิจรติ.  
2545 7 จูฬสารีภิกขุ 17-18 สุชีวํ อหิริเกน คามาภิมุโข ว โหติ.  
2546 8 สีวลีเถระ 151-152 เอกสฺมึ หิ สมเย ทุกฺขํ นิตฺถินฺนนฺติ.  
2547 7 วัชชีปุตตกภิกขุ 109-110 ทุปฺปพฺพชฺชํ ทุรภิรมํ น ภเวยฺยาติ อตฺโถ.  
2548 7 โคฆาตกบุตร 5-6 อุปนีตวโย ว ทานิสิ คหิตาเนว โหนฺติ.  
2548/2 7 สุนทรีปริพาชิกา 121-122 ราชา เตนหิ คจฺฉถ สมฺมา ภวนฺตีติ อตฺโถ.  
2549 6 มารธีตา 65-66 ยสฺส ชิตํ นาวชิยติ ปเทน เนสฺสถาติ อตฺโถ.  
2549/2 7 โคฆาตกบุตร 3-4 ปณฺฑุปลาโส ว ทานิสิ ปาปุณิสฺสสีติ อตฺโถ.  
2550 7 วินิจฉัยมหาอำมาตย์ 41-42 น เตน โหติ ธมฺมฏฺโฐ ปวุจฺจตีติ อตฺโถ.  
2550/2 6 โพธิราชกุมาร 6 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวาว อาหริตฺวา ทสฺเสสิ.  
2551 7 สัมพหุลภิกขุ 56 เต สพฺเพปิ เอกทิวสํ ภโว ทุกฺโขติ.  
2551/2 5 พิฬาลปทกเศรษฐี 6 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี โถกํปิ อาจินนฺติ.  
2552 8 อปุตตกเศรษฐี 43 เตน วุตฺตํ "ยํ โข หนฺติ อญฺเญว อตฺตนนฺติ.  
2552/2 8 อังกุรเทวบุตร 45-46 องฺกุรเทวปุตฺตวตฺถุ อิมา คาถา อภาสิ.  
2553 6 นันทิยะ 156-157 อถสฺส เต เทวปุตฺตา เทวตา อภินนฺทนฺตีติ อาห. (วตฺวา)  
2553/2 6 อัญญตรอุบาสก 128 โส สตฺถารา วุตฺตฏฺฐาเนเยว อิมํ คาถมาห  
2554 8 ปัญจภิกขุ 48-49 เตสุ กิร เอเกโก อิมํ คาถํ ทสฺเสสิ. (ทสฺเสตฺวา)  
2554/2 8 กปิลมัจฉะ 1-2 ตสฺส ปริยตฺตึ นิสฺสาย ภิกฺขู ฉฑฺฑยึสุ.  
2555 7 สมพหุลภิกขุ 47-48 เอกสฺมึ หิ สมเย สาธุรูโปติ วุจฺจตีติ. อ่าน
2555/2 7 เอกุทานเถระ 44-45 เตสุ เอโก เตปิฏกตฺเถโร โย ธมฺมํ นปฺปมชฺชตีติ. อ่าน
2556 8 มหาปันถกเถระ 140 โส หิ อายสฺมา ตมหํ พฺราหฺมณํ วทามีติ อตฺโถ. อ่าน
2556/2 8 อปุตตกเศรษฐี 42 ตสฺส กิร กาลกิริยํ ตสฺส ปุพฺพกมฺมํ กเถสิ. อ่าน
2557 7 สารีปุตตเถระ 77-78 เถโรปิ สการณํ สอุปมํ กมฺมฏฺฐานสปฺปายนฺติ จินฺเตสิ. อ่าน
2557/2 7 โปฐิลเถระ 72-73 โส (โปฐิลตฺเถโร) นีหตมาโน ปทีปุชฺชลนํ วิย อโหสิ. อ่าน
2558 6 ยมกปาฏิหารย์ 92-93 สตฺถา สารีปุตฺโต กิลมติ ลกฺขํ อาโรเปตุํ สมตฺโถติ ฯ อ่าน
2558/2 6 โพธิราชกุมาร 3 สตฺถา อปฺปวิสิตฺวา อานนฺทตฺเถรํ อตีตํ อาหริตฺวา ทสฺเสสิ ฯ อ่าน
2559 7 สานุสามเณร 153 อถสฺส อจิรุปสมฺปนฺนสฺส สตฺถา นาสฺส วีติกฺกมิตุํ ทสฺสามีติ ฯ อ่าน
2559/2 7 สานุสามเณร 149-150 โส อุกฺกณฺฐิตภาวํ อาโรเจสิ อุรูสุ นิปชฺชาเปสิ ฯ อ่าน
2560 7 ทุกขปีฬิตสัตตะ 123-124 อายสฺมา หิ มหาโมคฺคลฺลาโน ปจฺจนฺตีติ อตฺโถ ฯ อ่าน
2560/2 7 อัตตโน 136-137 วตฺถุ อปฺปมาทวคฺคสฺส สพฺเพ อกฺโกสนฺตีติ. ฯ อ่าน
2561 6 นันทิยะ 156-157 อจฺฉราสงฺโฆปิ นํ ทิสฺวา อภินนฺทนฺตีติ วตฺวา (อาห) ฯ อ่าน
2561/2 6 โพธิราชกุมาร 1-2 โส ตมตฺถํ อตฺตโน "สาธูติ ปฏิสฺสุณิ. ฯ อ่าน
             
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search