สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.4 มคธเป็นไทย

พ.ศ. ข้อ เรื่อง เลขข้อ หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2529 1 สิปฺปกถา 128-129 128 สิปฺปํ นาม อนาคาริยาคาริยวเสน นาถกรโณติ วุจฺจตีติ ตฏฺฏีกา.  
  2 สิปฺปกถา 133-134 152 ตทา อญฺญตรสฺส ภิกฺขุโน กตฺวา อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ.  
2530 1 สุภาสิตวาจากถา 260-261 241 วาจาสทฺโท กรณสาธโน ยถาวุตฺตวณฺณนาหิ วิรุชฺฌติ.  
  2 สุภาสิตวาจากถา 262-264 242 สุภาสิตลกฺขณนฺตุ ปญฺจหิ อนนุวชฺชา จ วิญฺญูนนฺติ.  
2531 1 สิปฺปกถา 131 150 ตตฺถ ยตฺร หีติ อนฺวาธิกํ อาโรเปตพฺพํ.  
  2 วินยกถา 234 223 สชฺฌายนฺตีติ ตํ ทิฏฺฐิทีปกํ กิมฺปเนสาติอาทิ วุตฺตํ.  
2532 1 พาลปณฺฑิตกถา 55 51 ตตฺถ ยสฺมา โย พาลอเสวนํ อาโรเปตพฺพํ  
  2 วินยกถา 255 236 เอตฺถาห นนุ ปาปวิรติ ตตฺถ ทสฺสิตาติ.  
2533 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 295-296 271 พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร โสณนนฺทชาตเกปิ อาคตา.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต อิทํ ปจฺจตฺตวจนนฺติ.  
2534 1 วินยกถา 222-223 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ อธิปฺปาโยติ ตฏฺฏีกา.  
  2 วินยกถา 224 224 สุคติทุคฺคตีสุ อุปฺปชฺชนํ ทฏฺฐพฺพนฺติ ตทนุฏีกา.  
2535 1 วินยกถา 235-236 225 อิติ อนนฺตริยกมฺมโตปิ วทนฺตีติ ตฏฺฏีกา.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 360-361 335 เตนาห ปญฺจกงฺคุตฺตเร วาริตาติ วุตฺตํ โหติ.  
2536 1 วินยกถา 222 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ อฏฺฐสาลินีนโย.  
  2 วินยกถา 245 231 กมฺมปถสทฺทตฺโถ ตุ ทฏฺฐพฺพนฺติ สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกา.  
2537 1 วินยกถา 203-204 202 ปรปริคฺคหิเต ..เสวนาธิปฺปาเยนาติ ตฏฺฏีกา.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 356-357 338 อิติ ภรณาทิอุปฏฺฐานํ นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ.  
2539 1 ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 100 111 สตฺถา ปน อิมํ ปณฺฑิตา กตปุญฺญตนฺติ.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 334-335 312 อิติ ยถาวุตฺตํ ทิสาติ เวทิตพฺพาติ.  
2540 1 พาลปณฺฑิตกถา 17 13 อเสวนา นาม อภชนา ทุกฺกฏกมฺมการี จาติ.  
  2 พาลปณฺฑิตกถา 18-19 14 ปณฺฑิตา นาม เยเกจิ เต พาลา นาม.  
2541 1 พาหุสจฺจกถา 123-124 140 วุตฺตํ หิ ภควตา อุปฏฺฐานนฺติ อาห อิธาติอาทึ  
  1 พาหุสจฺจกถา 124 142 สหชาตนามกาเยนาติ ยา กโรตีติ ตฏฏีกา.  
  2 วินยกถา 191 196 รูปิยสิกฺขาปทวณณฺนาทีสุ นามาติ วุตฺตํ.  
  2 วินยกถา 192-193 196 ตสฺมา ยถาวุตฺตมาทีนวํ ปริโภเค ปริโภเคติ.  
2542 1 วินยกถา 155-156 174 ตสฺมา ยํ ยํ สผลา อโหสิ.  
  2 วินยกถา 201 201 พฺรหฺมชาลฏีกายํ สมฺมาทิฏฐิสุตฺตฏีกา.  
2543 1 ปูชากถา 70 77 ตตฺถ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา นาม มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนานโย.  
  2 วินยกถา 193-196 197 วุตฺตญฺจฏฺฐกถาสุ จีวรํ ปริโภเค กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี.  
2544 1 ปณามกถา 1 1 ปณามคาถา ตํ สุณาถ สมาหิตาติ.  
  2 สุภาสิตวาจากถา 266-267 245 มุสาวาทา เวรมณฺยาทิกํ อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโก โหตีติ.  
2545 1 วินยกถา 209-210 207 มุสาติ วิสํวาทนปุเรกฺขารสฺส ติพฺพตาย มหาสาวชฺโช.  
  2 วินยกถา 250-252 233 สมฺปตฺตวิรติ สมาทานวิรตีติ ทฺวารมฺปิ กายทฺวารํ.  
2546 1 พาลปณฺฑิตกถา 33-34 27 อปิจ เย เกจิ ติณาคาเรปิ เอเสว นโย.  
  2 ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 303-304 277 เตสํ เภสชฺชํ กโรโตปิ ทาตพฺพนฺติ ตพฺพณณนา.  
2547 1 ปฏิรูปเทสวาสกถา 87 93 เอตฺถ จ ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาย นโย.  
  2 วินยกถา 211-212 208 อปโร นโย. คหฏฐานํ สูสิตจิตฺตสฺสาติ อตโถ.  
2548 1 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 110-111 130 อิจฺเจเต สพฺเพ ทุสฺสีลํ สพฺพทุกฺขํ เทติ  
  2 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 112 131 มิจฺฉาฐปิตญฺหิ จิตฺตํ อุกฺขิปิตู น เทตีติ.  
2548/2 1 วินยกถา 174 187 อินฺทฺริยสํวรสีลญฺหิ น ปุเนวํ วนฺทิตฺวา นิวตฺติ.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 314 เอโก กิร ชาณุสฺโสณิ ตํ ทานํ อุปกปฺปตีติ.  
2549 1 พาลปณฺฑิตกถา 19-20 15 อปโร นโย. สุวโปตกาทิวตฺถุ กเถตพฺพํ.  
  2 พาลปณฺฑิตกถา 39-40 32 โส (ตาปโส) วรํ คณฺหณฺโต เตรสนิปาเต พาลสฺส อทสฺสนเมว สุนฺทรนฺติ.  
2549/2 1 พาลปณฺฑิตกถา 6 6 อิทานิ ยนฺตํ มงฺคลสุตฺตสฺส เอวํ อีทิสเมวาตฺยตฺโถ.  
  2 พาลปณฺฑิตกถา 43 35 เทวทตฺโต กิร สตฺถารํ อนุปฺปพฺพชิตฺวา ปวิสิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.  
2550 1 พาลปณฺฑิตกถา 40 33 ตาปโส ปุนญฺญํ วรํ สุขนฺติปิ ปาโฐ.  
  2 พาหุสจฺจกถา 121 139 อิติ พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจํ จตุตฺถวคฺเค อธิปฺปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา.  
2550/2 1 นิทานตฺถวณฺณนา 8 8 อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ เอกปสฺสํ. ภาวนปุํสกเมตํ.  
  2 ปูชากถา 69 75 เอวํ ตาว อามิสปูชา จิรฏฺฐิติกามตาย จ.  
2551 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 360 335 เตนาห ปญฺจกงฺคุตฺตเร อาทิยสุตฺเต มยา โภเคหิ กตา.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 364 337 อุปฏฺฐิตาติ มยา โภเคหิ โส สคฺเค ปโมทตีติ.  
2551/2 1 อุปฺปตฺติกถา 3 3 ตํ สุตฺวา มุตมงฺคลิโก สกลชมฺพุทีเป ปากฏา.  
  2 นิทานตฺถวณฺณนา 9 9 อฏฺฐาสีติ ฐานํ กปฺเปสิ ฐิตา โข สาตฺยาทิ.  
2552 1 สุภาสิตวาจากถา 284-285 260 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ สุตฺวา อรหตฺตมฺปตฺโต.  
  2 สุภาสิตวาจากถา 285 261 พุทฺธนฺตเร จ อญฺญตโร วิญฺญาเปตีติ อธิปฺปาโย  
2552/2 1 สุภาสิตวาจากถา 270 248 ตสฺมา ทุพฺภาสิตวาจาสงฺขาตํ อสมฺผปฺปลาโปว กาตพฺโพ.  
  2 สุภาสิตวาจากถา 275 252 อตีเต พาราณสิยํ จตฺตาโร อเภชฺชสหาโย อโหสีติ.  
2553 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 315 อิธ ปน พฺราหฺมณ ทสกนิปาตงฺคุตฺตเร ชาณุสฺโสณิสุตฺตํ.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 337 316 ตตฺถ มยมสฺสูติ เอตฺถ เอวมาหาติ ตพฺพณฺณนานโย  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 343 323 อิทานิ ยสฺมา อิทํ สกฺกจฺจํ อนุโมทเรติ.  
2553/2 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต อิทํ ปจฺจตฺตวจนนฺติ.  
  2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 383 350 อปฺเปน วา พหุนา วา อตฺโถติ สญฺจริตฺตวณฺณนานโย.  
2554 1 วินยกถา 147 169 วินโย นาม อนาคาริยาคาริยวเสน น ตโต ปรนฺติ.  
  2 วินยกถา 257 238 โพธิสตฺโต ตสฺส อนุกมฺปาย สุสมาหิตา จรนฺติ.  
2554/2 1 อุปฺปตฺติกถา 3 3 เต ตโย อญฺญมญฺญํ นิฏฺฐงฺคโต นาโหสิ.  
  2 อนากุลกมฺมนฺตกถา 410 367 โย ปน อติสีตาทีนิ อจฺเจนฺติ มาณเวติ.  
2555 1 วินยกถา 156 175 ตํ สุตฺวา สฏฺฐิยา จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺตวณฺณนานโย. อ่าน
  2 วินยกถา 157 176 จตุปฺปาริสุทฺธิสีลํ วา อนาคาริยวินโย วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2555/2 1 วินยกถา 174 187 อินฺทริยสํวรสีลญฺหิ ปุปฺผิตภาวํ ชานาติ. อ่าน
  2 วินยกถา 174-175 187-189 ราชา เถรสฺส คุณสมฺปตฺตึ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโวติ
2556 1 วินยกถา 180-182 191-192 อริฏฺฐปจนนฺติ เอตฺถ อาสีวิสา วิย ปริวชฺเชตพฺพา. อ่าน
  2 วินยกถา 183-185 192-193 ตทุภยญฺจ อปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส อฏฺฐกถาจริเยหิ วุตฺตํ.
2556/2 1 วินยกถา 185-187 193-194 ตสฺมา ภิกฺขุนา นาม วตฺวา อตีตํ อาหริ. อ่าน
  2 วินยกถา 188-189 194-195 อตีเต พาราณสิยํ โพธิสตฺโต วตฺวา อตีตํ อาหริ.
2557 1 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 364-367 338-339 ตสฺมา อิมํ สุคโตวาทมนุสฺสรตา นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ. อ่าน
  2 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 371-374 342-343 เอวํ วุตฺตปฺปการํ มาตาปิตโร ปุตฺตํ ปฏฺเฐนฺติ.
2557/2 1 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 378-379 347-348 ตโย หิ ปุตฺตา สงฺขฺยํ คจฺฉนฺตีติ. อ่าน
  2 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 380-382 348-349 ทารา นาม วีสติ สงฺคีติสุตฺตสมุมาทิฏฺฐิสุตฺตฏีกา.
2558 1 สุภาสิตวาจากถา 272 249-250 ตสฺมา อปฺปิยวจนสงฺขาตํ สมุทาจรสีติ อาห ฯ อ่าน
  2 สุภาสิตวาจากถา 272 250-251 พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา ตเถว อโหสีติ วุตฺตํ ฯ
2558/2 1 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 294 269-270 อุโภปิเจเต พฺรหฺมา ปุพฺพเทวา เทวสทิสวุตฺติตาย เทวา นาม ฯ อ่าน
  2 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 294 270-271 ยสฺมา จ ปุตฺตา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโรติ ฯ
2559 1 พาลบัณฑิตกถา 29-31 24-25 เอวํ นิชฺชีวกวตฺถุมฺปี ภเชถ นกฺขตฺตปถํ ว จนฺทิมาติ ฯ อ่าน
  2 พาลบัณฑิตกถา 35-37 29-30 ภยนฺติ ภีตเจตโส พฺยโถติ ภเชถ ปุริสุตฺตเมติ ฯ
2559/2 1 พาลบัณฑิตกถา 20-21 16-17 ตตฺถ ปณฺฑิตาว เสวิตพฺพา รุกฺขจฺฉายาย นิปชฺชิ ฯ อ่าน
  2 พาลบัณฑิตกถา 21-22 17 ตทา สพฺเพ โจรา ปสํสิตฺวา อิตรํ นินฺทิ ฯ
2560 1 วินยกถา 204-205 204-205 ตตฺถ อคมนียฏฺฐานํ นาม มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯ อ่าน
  2 วินยกถา 207-208 206 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ นิทสฺสนนฺติ ตฏฺฏีกา ฯ
2560/2 1 วินยกถา 177-178 189-190 ตตฺถ ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมนฺติ อกตวิญฺญตฺติยาปิ ปริเยสิตพฺพํ ฯ อ่าน 
  2 วินยกถา 178-179 190-191 อกตวิญฺญตฺติ นาม วท โทโส นตฺถีติ วุตฺตํ ฯ
2561 1 วินยกถา 191-193 196-197 รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ สีลวโต ปริโภเค ปริโภเคติ ฯ อ่าน 
  2 วินยกถา 193-196 197-198 วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ จีวรํ กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี ฯ
2561/2 1 สุภาสิตวาจากถา 283 260 สจฺจวาที จ นาม อตฺตโน กุชฺเฌยฺยาติ คาถาวณฺณนายมาคตํ ฯ อ่าน 
  2 สุภาสิตวาจากถา 284 260-261 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ จตูหิ อรหตฺตปฺปตฺตา นิทสฺสนํ ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search