สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.4 มคธเป็นไทย

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1

พ.ศ. ข้อ เรื่อง เลขข้อ หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2529 1 สิปฺปกถา 128-129 128 สิปฺปํ นาม อนาคาริยาคาริยวเสน นาถกรโณติ วุจฺจตีติ ตฏฺฏีกา. คลิก
  2 สิปฺปกถา 133-134 152 ตทา อญฺญตรสฺส ภิกฺขุโน กตฺวา อลฺลิยาปนวตฺถขณฺฑํ.
2530 1 สุภาสิตวาจากถา 260-261 241 วาจาสทฺโท กรณสาธโน ยถาวุตฺตวณฺณนาหิ วิรุชฺฌติ. คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 262-264 242 สุภาสิตลกฺขณนฺตุ ปญฺจหิ อนนุวชฺชา จ วิญฺญูนนฺติ.
2531 1 สิปฺปกถา 131 150 ตตฺถ ยตฺร หีติ อนฺวาธิกํ อาโรเปตพฺพํ. คลิก
  2 วินยกถา 234 223 สชฺฌายนฺตีติ ตํ ทิฏฺฐิทีปกํ กิมฺปเนสาติอาทิ วุตฺตํ.
2532 1 พาลปณฺฑิตกถา 55 51 ตตฺถ ยสฺมา โย พาลอเสวนํ วิญฺญาเปสิ. คลิก
  2 วินยกถา 255 236 เอตฺถาห นนุ ปาปวิรติ ตตฺถ ทสฺสิตาติ.
2533 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 295-296 271 พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร โสณนนฺทชาตเกปิ อาคตา. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต อิทํ ปจฺจตฺตวจนนฺติ.
2534 1 วินยกถา 222-223 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ อธิปฺปาโยติ ตฏฺฏีกา. คลิก
  2 วินยกถา 224 224 สุคติทุคฺคตีสุ อุปฺปชฺชนํ ทฏฺฐพฺพนฺติ ตทนุฏีกา.
2535 1 วินยกถา 235-236 225 อิติ อนนฺตริยกมฺมโตปิ วทนฺตีติ ตฏฺฏีกา. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 360-361 335 เตนาห ปญฺจกงฺคุตฺตเร วาริตาติ วุตฺตํ โหติ.
2536 1 วินยกถา 222 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ อฏฺฐสาลินีนโย. คลิก
  2 วินยกถา 245 231 กมฺมปถสทฺทตฺโถ ตุ ทฏฺฐพฺพนฺติ สงฺคีติสุตฺตาทิฏีกา.
2537 1 วินยกถา 203-204 202 ปรปริคฺคหิเต ..เสวนาธิปฺปาเยนาติ ตฏฺฏีกา. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 356-357 338 อิติ ภรณาทิอุปฏฺฐานํ นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ.
2538 1 พาลปณฺฑิตกถา 30-31 24-25 ตํ ญตฺวา สกฺโก นกฺขตฺตปถํว จนฺทิมาติ. คลิก
  2 ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 99 110-111 โรหณชนปเท กิร สพฺพานิ อาหราเปสีติ
2539 1 ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 100 111 สตฺถา ปน อิมํ ปณฺฑิตา กตปุญฺญตนฺติ. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 334-335 312 อิติ ยถาวุตฺตํ ทิสาติ เวทิตพฺพาติ.
2540 1 พาลปณฺฑิตกถา 17 13 อเสวนา นาม อภชนา ทุกฺกฏกมฺมการี จาติ. คลิก
  2 พาลปณฺฑิตกถา 18-19 14 ปณฺฑิตา นาม เยเกจิ เต พาลา นาม.
2541 1 พาหุสจฺจกถา 123-124 140 วุตฺตํ หิ ภควตา อุปฏฺฐานนฺติ อาห อิธาติอาทึ คลิก
  1 พาหุสจฺจกถา 124 142 สหชาตนามกาเยนาติ ยา กโรตีติ ตฏฏีกา.
  2 วินยกถา 191 196 รูปิยสิกฺขาปทวณณฺนาทีสุ นามาติ วุตฺตํ.
  2 วินยกถา 192-193 196 ตสฺมา ยถาวุตฺตมาทีนวํ ปริโภเค ปริโภเคติ.
2542 1 วินยกถา 155-156 174 ตสฺมา ยํ ยํ สผลา อโหสิ. คลิก
  2 วินยกถา 201 201 พฺรหฺมชาลฏีกายํ สมฺมาทิฏฐิสุตฺตฏีกา.
2543 1 ปูชากถา 70 77 ตตฺถ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา นาม มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนานโย. คลิก
  2 วินยกถา 193-196 197 วุตฺตญฺจฏฺฐกถาสุ จีวรํ ปริโภเค กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี.
2544 1 ปณามกถา 1 1 ปณามคาถา ตํ สุณาถ สมาหิตาติ. คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 266-267 245 มุสาวาทา เวรมณฺยาทิกํ อนาเทยฺยวาจาสํวตฺตนิโก โหตีติ.
2545 1 วินยกถา 209-210 207 มุสาติ วิสํวาทนปุเรกฺขารสฺส ติพฺพตาย มหาสาวชฺโช. คลิก
  2 วินยกถา 250-252 233 สมฺปตฺตวิรติ สมาทานวิรตีติ ทฺวารมฺปิ กายทฺวารํ.
2546 1 พาลปณฺฑิตกถา 33-34 27 อปิจ เย เกจิ ติณาคาเรปิ เอเสว นโย. คลิก
  2 ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 303-304 277 เตสํ เภสชฺชํ กโรโตปิ ทาตพฺพนฺติ ตพฺพณณนา.
2547 1 ปฏิรูปเทสวาสกถา 87 93 เอตฺถ จ ทสฺสนานุตฺตริยนฺติ เอกงฺคุตฺตรวณฺณนาย นโย. คลิก
  2 วินยกถา 211-212 208 อปโร นโย. คหฏฐานํ สูสิตจิตฺตสฺสาติ อตโถ.
2548 1 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 110-111 130 อิจฺเจเต สพฺเพ ทุสฺสีลํ สพฺพทุกฺขํ เทติ คลิก
  2 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 112 131 มิจฺฉาฐปิตญฺหิ จิตฺตํ อุกฺขิปิตู น เทตีติ.
2548/2 1 วินยกถา 174 187 อินฺทฺริยสํวรสีลญฺหิ น ปุเนวํ วนฺทิตฺวา นิวตฺติ. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 314 เอโก กิร ชาณุสฺโสณิ ตํ ทานํ อุปกปฺปตีติ.
2549 1 พาลปณฺฑิตกถา 19-20 15 อปโร นโย. สุวโปตกาทิวตฺถุ กเถตพฺพํ. คลิก
  2 พาลปณฺฑิตกถา 39-40 32 โส (ตาปโส) วรํ คณฺหณฺโต พาลสฺส อทสฺสนเมว สุนฺทรนฺติ.
2549/2 1 พาลปณฺฑิตกถา 6 6 อิทานิ ยนฺตํ มงฺคลสุตฺตสฺส เอวํ อีทิสเมวาตฺยตฺโถ. คลิก
  2 พาลปณฺฑิตกถา 43 35 เทวทตฺโต กิร สตฺถารํ ปวิสิตฺวา อวีจิมฺหิ นิพฺพตฺติ.
2550 1 พาลปณฺฑิตกถา 40 33 ตาปโส ปุนญฺญํ วรํ สุขนฺติปิ ปาโฐ. คลิก
  2 พาหุสจฺจกถา 121 139 อิติ พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจํ อธิปฺปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา.
2550/2 1 นิทานตฺถวณฺณนา 8 8 อภิกฺกนฺตาย รตฺติยาติ เอกปสฺสํ. ภาวนปุํสกเมตํ. คลิก
  2 ปูชากถา 69 75 เอวํ ตาว อามิสปูชา จิรฏฺฐิติกามตาย จ.
2551 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 360 335 เตนาห ปญฺจกงฺคุตฺตเร มยา โภเคหิ กตา. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 364 337 อุปฏฺฐิตาติ มยา โภเคหิ โส สคฺเค ปโมทตีติ.
2551/2 1 อุปฺปตฺติกถา 3 3 ตํ สุตฺวา มุตมงฺคลิโก สกลชมฺพุทีเป ปากฏา. คลิก
  2 นิทานตฺถวณฺณนา 9 9 อฏฺฐาสีติ ฐานํ กปฺเปสิ ฐิตา โข สาตฺยาทิ.
2552 1 สุภาสิตวาจากถา 284-285 260 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ สุตฺวา อรหตฺตมฺปตฺโต. คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 285 261 พุทฺธนฺตเร จ อญฺญตโร วิญฺญาเปตีติ อธิปฺปาโย
2552/2 1 สุภาสิตวาจากถา 270 248 ตสฺมา ทุพฺภาสิตวาจาสงฺขาตํ อสมฺผปฺปลาโปว กาตพฺโพ. คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 275 252 อตีเต พาราณสิยํ จตฺตาโร อเภชฺชสหาโย อโหสีติ.
2553 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 315 อิธ ปน พฺราหฺมณ ชาณุสฺโสณิสุตฺตํ. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 337 316 ตตฺถ มยมสฺสูติ เอตฺถ เอวมาหาติ ตพฺพณฺณนานโย
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 343 323 อิทานิ ยสฺมา อิทํ สกฺกจฺจํ อนุโมทเรติ.
2553/2 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต อิทํ ปจฺจตฺตวจนนฺติ. คลิก
  2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 383 350 อปฺเปน วา พหุนา วา อตฺโถติ สญฺจริตฺตวณฺณนานโย.
2554 1 วินยกถา 147 169 วินโย นาม อนาคาริยาคาริยวเสน น ตโต ปรนฺติ. คลิก
  2 วินยกถา 257 238 โพธิสตฺโต ตสฺส อนุกมฺปาย สุสมาหิตา จรนฺติ.
2554/2 1 อุปฺปตฺติกถา 3 3 เต ตโย อญฺญมญฺญํ นิฏฺฐงฺคโต นาโหสิ. คลิก
  2 อนากุลกมฺมนฺตกถา 410 367 โย ปน อติสีตาทีนิ อจฺเจนฺติ มาณเวติ.
2555 1 วินยกถา 156 175 ตํ สุตฺวา สฏฺฐิยา จูฬจฺฉราสงฺฆาตสุตฺตวณฺณนานโย. คลิก
  2 วินยกถา 157 176 จตุปฺปาริสุทฺธิสีลํ วา อนาคาริยวินโย วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณิ.
2555/2 1 วินยกถา 174 187 อินฺทริยสํวรสีลญฺหิ ปุปฺผิตภาวํ ชานาติ. คลิก
  2 วินยกถา 174-175 187-189 ราชา เถรสฺส คุณสมฺปตฺตึ ภิกฺขเว สมฺมาอาชีโวติ
2556 1 วินยกถา 180-182 191-192 อริฏฺฐปจนนฺติ เอตฺถ อาสีวิสา วิย ปริวชฺเชตพฺพา. คลิก
  2 วินยกถา 183-185 192-193 ตทุภยญฺจ อปริคฺคหิตธูตงฺคสฺส อฏฺฐกถาจริเยหิ วุตฺตํ.
2556/2 1 วินยกถา 185-187 193-194 ตสฺมา ภิกฺขุนา นาม วตฺวา อตีตํ อาหริ. คลิก
  2 วินยกถา 188-189 194-195 อตีเต พาราณสิยํ โพธิสตฺโต วตฺวา อตีตํ อาหริ.
2557 1 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 364-367 338-339 ตสฺมา อิมํ สุคโตวาทมนุสฺสรตา นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 371-374 342-343 เอวํ วุตฺตปฺปการํ มาตาปิตโร ปุตฺตํ ปฏฺเฐนฺติ.
2557/2 1 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 378-379 347-348 ตโย หิ ปุตฺตา สงฺขฺยํ คจฺฉนฺตีติ. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 380-382 348-349 ทารา นาม วีสติ สงฺคีติสุตฺตสมุมาทิฏฺฐิสุตฺตฏีกา.
2558 1 สุภาสิตวาจากถา 272 249-250 ตสฺมา อปฺปิยวจนสงฺขาตํ สมุทาจรสีติ อาห ฯ คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 272 250-251 พฺราหฺมโณ คนฺตฺวา ตเถว อโหสีติ วุตฺตํ ฯ
2558/2 1 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 294 269-270 อุโภปิเจเต พฺรหฺมา ปุพฺพเทวา เทวสทิสวุตฺติตาย เทวา นาม ฯ คลิก
  2 มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 294 270-271 ยสฺมา จ ปุตฺตา อิมสฺส โลกสฺส ทสฺเสตาโรติ ฯ
2559 1 พาลบัณฑิตกถา 29-31 24-25 เอวํ นิชฺชีวกวตฺถุมฺปี ภเชถ นกฺขตฺตปถํ ว จนฺทิมาติ ฯ คลิก
  2 พาลบัณฑิตกถา 35-37 29-30 ภยนฺติ ภีตเจตโส พฺยโถติ ภเชถ ปุริสุตฺตเมติ ฯ
2559/2 1 พาลบัณฑิตกถา 20-21 16-17 ตตฺถ ปณฺฑิตาว เสวิตพฺพา รุกฺขจฺฉายาย นิปชฺชิ ฯ คลิก
  2 พาลบัณฑิตกถา 21-22 17 ตทา สพฺเพ โจรา ปสํสิตฺวา อิตรํ นินฺทิ ฯ
2560 1 วินยกถา 204-205 204-205 ตตฺถ อคมนียฏฺฐานํ นาม มคฺเคน มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ ฯ คลิก
  2 วินยกถา 207-208 206 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ นิทสฺสนนฺติ ตฏฺฏีกา ฯ
2560/2 1 วินยกถา 177-178 189-190 ตตฺถ ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมนฺติ อกตวิญฺญตฺติยาปิ ปริเยสิตพฺพํ ฯ คลิก
  2 วินยกถา 178-179 190-191 อกตวิญฺญตฺติ นาม วท โทโส นตฺถีติ วุตฺตํ ฯ
2561 1 วินยกถา 191-193 196-197 รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ สีลวโต ปริโภเค ปริโภเคติ ฯ คลิก
  2 วินยกถา 193-196 197-198 วิสุทฺธิมคฺคฏีกายํ จีวรํ กตฺวาติอาทินฺติ วิมติวิโนทนี ฯ
2561/2 1 สุภาสิตวาจากถา 283 260 สจฺจวาที จ นาม อตฺตโน กุชฺเฌยฺยาติ คาถาวณฺณนายมาคตํ ฯ คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 284 260-261 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ จตูหิ อรหตฺตปฺปตฺตา นิทสฺสนํ ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search