สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.4 ไทยเป็นมคธ

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 1

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2529 1 1 สัญชัย 91-92 รญฺโญ ปน อปเรปิ คเหตฺวา ทานํ เทนฺติ. คลิก
  2 1 สัญชัย 92 กมฺมกรานํ ปน ปุตฺตา มุขํ โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ.
2530 1 1 เทวสหายกภิกษุ 144-145 สาวตฺถีวาสิโน หิ เทฺว สหายกภิกฺขุ ภนฺเตติ วทนฺติ. คลิก
  2 1 เทวสหายกภิกษุ 145 เอวํ เถเร ปุนปฺปุนํ อิตโร ตํ สพฺพํ กเถสิ.
2531 1 1 ติสฺสเถระ 37-38 เทวโล นาม ตาปโส ทฺวารมชฺเฌ ติริยํ นิปชฺชิ. คลิก
  2 1 สัญชัย 82-83 เอวํ เตสุ กติกํ กตฺวา กุณฺฑิกาย อุทกํ อทาสิ.
2532 1 1 สัญชัย 75-76 อมฺหากํ หิ สตฺถา ยาวตายุกํ ฐตฺวา (อฏฺฐาสิ). คลิก
  2 1 นันทเถระ 110-111 อสฺโสสุํ โข ภิกฺขู นนฺโท อรหตํ อโหสิ.
2533 1 1 โกสัมพิกภิกษู 55-56 ตถาคตสฺส ตตฺถ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. คลิก
  2 1 สัญชัย 81-82 เทฺว ปน ชนา ญาตนฺติ วุตฺเต (อาห).
2534 1 1 จักขุปาลเถระ 6-7 ตํ สุตฺวา มหาปาโล ปพฺพชิสฺสาเมวหนฺติ. คลิก
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 50-51 อเถโก ภิกฺขุ ตถาคตํ ปตฺตาติ วฏฺฏกชาตกํ กเถสิ.
2535 1 1 กาลียักษิณี 46 ตสฺมึ สมเย สตฺถา เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ. คลิก
  2 1 เทวทัต 70 เอกสฺมึ หิ สมเย คณฺหถาติ เถรํ นิมนฺเตสิ.
2536 1 1 จักขุปาลเถระ 5 ตทา สาวตฺถิยํ สตฺต ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติ. คลิก
  2 1 จักขุปาลเถระ 5-6 พุทฺธา จ นาม ธมฺมํ ฆราวาเสน ปพฺพชิสฺสามีติ.
  1 1 จักขุปาลเถระ 14 อิตฺถีสทฺโท วิย หิ อญฺโญ ยถยิทํ ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโทติ.
  2 1 มัฏฐกุณฑลี 24 ตํ ทิวสํ ภควา อาฬาหเน วิจริสฺตีติ.
2537 1 1 เทวทัต 72-73 อตีเต พาราณสิยํ วิลมฺพมาโน อาคจฺฉติ. คลิก
  2 1 เทวทัต 136 เทวทตฺโตปิ โข นว อาฆาโต นตฺถีติ.
  2 1 เทวทัต 136-137 ภิกฺขู กิร ปญฺจนฺนํ เต ปฐวึ ปวิสึสุ.
2538 1 1 เทวทัต 71 อุปาสโก เตนหิ เอกสฺมึ ปารุปิตฺวา วิจรตีติ วทึสุ. คลิก
  2 1 เทวทัต 72 อตีเต พาราณสิยํ โส ตเถว กโรติ.
2539 1 1 จักขุปาลเถระ 16 เถรสฺสาปิ สีลเตเชน จกฺขุนา เถรํ อทฺทส. คลิก
  1 1 จักขุปาลเถระ 16 อถสฺส เอตทโหสิ สจาหํ คมิสฺสามิสฺส สนฺติกนฺติ.
  1 1 จักขุปาลเถระ 16-17 อุปคนฺตฺวา จ ปน ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขสิ.
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 49-50 โกสมฺพิยํ หิ โฆสิตาราเม อหญฺญมญฺญํ กลหํ วฑฺฒยึสุ.
2540 1 1 จักขุปาลเถระ 14-15 อิตฺถีสททฺโท วิย หิ ยฏฺฐิโกฎิคฺคหณกิจฺจํ นตฺถีติ. คลิก
  2 1 เทวทัต 131-132 เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิ.
2541 1 1 สัญชัย 93-94 ตทา ปน เตสํ รญฺโญ อตฺตานํ ทสฺสยึสุ. คลิก
  2 1 สัญชัย 97-98 ตสฺมึ สมเย จตุสตฺตติสหสฺสา ตถาคตสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปสิ.
2542 1 1 สัญชัย 95-96 อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต อิสิปพฺพชฺชํ ปพฺพชิ. คลิก
  2 1 สัญชัย 99-100 เอวํ นิสินฺเน สตฺถริ ภิกฺขโวติ หตฺถํ ปสาเรสิ.
2543 1 1 สัญชัย 94-95 โส ปุนทิวเส เวฬุวนํ ทิพฺพตฺตภาเวน สณฺฐหึสุ. คลิก
  2 1 สัญชัย 98-99 ตโต ภตฺตกิจฺจํ กตฺวา อิทฺธิวิสโย เหส.
2544 1 1 จักขุปาลเถระ 7 (โส) ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท ปิณฺฑาย ปาวิสิ. คลิก
  2 1 สัญชัย 79-80 เอวํ โลเก เอกสฏฺฐิยา ตตฺเถว วาสํ กปฺเปสิ.
2545 1 1 สัญชัย 96-97 เตน สมเยน อโนมทสฺสี คเหตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. คลิก
  2 1 ธัมมิกอุบาสก 121-122 อุปาสโก โถกํ วีตินาเมตฺวา รถํ น ปสฺสติ.
2546 1 1 จักขุปาลเถระ 18-19 อเถกทิวสํ ทิสาวาสิโน น ทิฏฺโฐ ภนฺเตติ. คลิก
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 58-59 โกสมฺพิกา ภิกฺขู สตฺถา ภควนฺตํ ขมาเปสุํ.
2547 1 1 มัฏฐกุณฑลี 23-24 สาวตฺถิยํ กิร อทินฺนปุพฺพโก พหิ อาลินฺเท นิปชฺชาเปสิ. คลิก
  2 1 สัญชัย 86-87 อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ทตฺวา ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ.
2548 1 1 จักขุปาลเถระ 19 อตีเต พาราณสิยํ เวชฺโช จกฺขุปาโล อโหสิ. คลิก
  2 1 สัญชัย 82-83 ตสฺมึ สมเย อุปติสฺส มยฺหํ ภาโรติ อาห.
2548/2 1 1 ติสสเถระ 35-36 โส กิรายสฺมา ภควโต วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. คลิก
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 55 อเถโก มกฺกโฏ ตํ อจฺฉราสหสฺสปริวาโร อโหสิ.
2549 1 1 จักขุปาลเถระ 12-13 เถโรปิ อิตเร สฏฺฐิภิกฺขู ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ. คลิก
  2 1 นันทเถระ 105-106 สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก คณฺหถาติ วตฺตุํ นาสกฺขิ.
2549/2 1 1 มัฏฐกุณฑลี 31-32 อถ นํ เทวปุตฺโต นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ. คลิก
  2 1 ติสสเถระ 39-40 นารโท สพฺพํ ปวตฺตึ ปาทมูเล โอนมาเปสิ.
2550 1 1 เทวทัต 126 อถ นํ ปุตฺโต สุวณฺณปาติยํ อุฏฺฐหตีติ อาห. คลิก
  2 1 เทวทัต 127-128 ตโต ภทฺทิโย สกฺยราชา ปุฏฺโฐ ตมตฺถํ อาโรเจสิ.
2550/2 1 1 จักขุปาลเถระ 7-8 มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน กริสฺสามีติ ปวาเรสิ. คลิก
  2 1 สัญชัย 85-86 สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส ตุมฺเห นาหํ คมิสฺสามีติ.
2551 1 1 โกสัมพิกภิกษุ 53-54 อถโข โส หตฺถินาโค สพฺพวตฺตานิ กโรติ. คลิก
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 56-57 โส ตตฺเถว ทณฺฑํ ติสฺโส คาถาโย อภาสิ.
2551/2 1 1 จักขุปาลเถระ 5-6 ตทา สาวตฺถิยํ สตฺต ปพฺพชฺชํ ยาจิ. คลิก
  2 1 จักขุปาลเถระ 6 อถ นํ สตฺถา กาตุํ มา เอวมกตฺถาติ.
2552 1 1 สัญชัย 85-86 สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส ตุมฺเห อาจริยาติ ปกฺกมึสุ. คลิก
  2 1 สัญชัย 86 เตสุ คจฺฉนฺเตสุ, สญฺชยสฺส อุปริมคฺคกิจฺจํ น นิฏฺฐาสิ.
2552/2 1 1 สัญชัย 87 สารีปุตฺตตฺเถโรปิ ปพฺพชิตทิวสโต ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ. คลิก
  2 1 สัญชัย 87-88 ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ สตฺถา อาม ภนฺเตติ.
2553 1 1 ธรรมิกอุบาสก 120-121 อถสฺส อปรภาเค โรโค อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึสุ. คลิก
  2 1 ธรรมิกอุบาสก 122-123 เต ขิปึสุ. ตาหิ สทฺธึ กเถสีติ.
2553/2 1 1 เทวสหายกภิกษุ 144-145 ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก วฏฺฏตีติ จินฺเตสิ. คลิก
  2 1 เทวสหายกภิกษุ 145-146 ตตฺถ ตตฺถ นิสีทนฺตา ปสํสามตฺตํปิ น กรีติ.
2554 1 1 จักขุปาลเถระ 12-13 มา โว อาวุโส เปเสถ ภนฺเตติ. คลิก
  2 1 จักขุปาลเถระ 13-14 อถ นํ ปพฺพาเชตฺวา สเร นิมิตฺตํ คณฺหิ.
2554/2 1 1 จักขุปาลเถระ 17-18 โส เถรสฺเสวตฺถาย มหาเมโฆ อุฏฺฐหิ. คลิก
  2 1 มัฏฐกุณฑลี 25-26 ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฺฑลี กหํ เอกปุตฺตกาติ.
2555 1 1 จุลลกาลมหากาล 64-66 เถโร อิทํ สรีรํ สตฺถารํ นิมนฺตยึสุ. คลิก
  2 1 จุลลกาลมหากาล 66 ตทา ปน อาสนปญฺญาปนตฺถํ ตสฺส ปพฺพชฺชนฺตรายนฺติ.
2555/2 1 1 โกสัมพี 58-59 โส หิ สตฺถารํ นิสีทนฺติ น ติฏฺฐนฺติ. คลิก
  2 1 โกสัมพี 59 อาคตาคตา สตฺถารํ อิมํ คาถมาห.
2556 1 1 โกสัมพี 52-53 โกสมฺพีวาสิโนปิ โข ตํ อนฺโตวสฺสํ วีตินาเมสุํ. คลิก
  2 1 เทวทัต 71 อถสฺส เอโก กุฏุมฺพิโก ปารุปิตฺวา วิจรตีติ วทึสุ.
2556/2 1 1 กาลียักษิณี 42-43 เอโก กิร กุฏุมฺพิกปุตฺโต วุจฺจมานาปิ ปุนปฺปุนํ กเถสิ. คลิก
  2 1 กาลียักษิณี 43-44 วญฺฌิตฺถี ตํ กถํ สุตฺวา ตติยวาเร น กเถสิ.
2557 1 1 โกสัมพี 49-50 โกสมฺพิยํ หิ โฆสิตาราเม อญฺญมญฺญํ กลหํ วฑฺฒยีสุ. คลิก
  2 1 โกสัมพี 50 ตโต วินยธโร โอกาสํ โกลาหลํ อคมาสิ.
  2 1 โกสัมพี 55-56 ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน พุทฺธุปฏฺฐาโก เอโสติ อาห.
2557/2 1 1 นันทเถระ 107-108 สตฺถา กปิลวตฺปุรํ คนฺตว นํ สามิกํ กโรมีติ. คลิก
  2 1 นันทเถระ 108 อถโข ภควา อยสฺมนฺตํ มหาธมฺมปาลชาตกํ กเถสิ.
2558 1 1 จักขุปาลเถระ 17-18 โส เถรสฺเสวตฺถาย กนิฏฺฐกุฏุมฺพิเกน สายํ ตทภิมุขา อเหสุํ ฯ คลิก
  2 1 จักขุปาลเถระ 18-19 ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ นาม นตฺถิ ภิกฺขเวติ ฯ
2558/2 1 1 สัญชัย 81-82 เตน โข ปน สมเยน อาโรเจตูติ กติกํ อกํสุ ฯ คลิก
  2 1 สัญชัย 82-83 เอวํ เตสุ กติกํ อตฺถิเกหิ อุปญาํ มคฺคนฺติ ฯ
2559 1 1 มัฏฐกุณฑลี 23 สาวตฺถิยํ กิร อทินฺนปุพฺพโก เอกํ เวชฺชํ ปกฺโกสิ ฯ คลิก
  2 1 มัฏฐกุณฑลี 31 พฺราหฺมโณปิ เคหํ คนฺตฺวา นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ ฯ
2559/2 1 1 กาลียักษิณี 42-43 เอโก กิร กุฏฺพิกปุตฺโต สามิกสฺส ฆเร อกาสิ ฯ คลิก
  2 1 กาลียักษิณี 43 อถสฺสา เอตทโหสิ สา ตมตฺถํ อาโรเจสิ ฯ
2560 1 1 สัญชัย 90 ยสกุลปุตฺตปฺปมุขา ปญฺจปญฺญาส โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ ฯ คลิก
  2 1 สัญชัย 91 อุรุเวลกสฺสปาทโย ปน ภนฺเต นิพทฺธํ พุทฺธุปฏฺฐานํ กโรติ ฯ
2560/2 1 1 สัญชัย 101-102 สรทตาปโสปิ อนฺเตวาสิกตฺเถรานํ อภิสกฺการํ สชฺเชหีติ. ฯ คลิก
  2 1 สัญชัย 102-103 สิริวฑฺโฒ ตสฺส วจนํ ทุติยสาวโก ภเวยฺยนฺติ. ฯ
2561 1 1 ธัมมิกอุบาสก 121-122 อุปาสโก โถกํ วีตินาเมตฺวา อากาเส โอลมฺพิ. ฯ คลิก
  2 1 ธัมมิกอุบาสก 122-123 มหาชโน ตเทว ปสฺสติ โมทนฺติเยวาติ วตฺวา (อาห) ฯ
2561/2 1 1 สุมนาเทวี 141-142 อนาถปิณฺฑิโกปิ มหาสุภทฺทํ โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชตีติ. ฯ คลิก
  2 1 สุมนาเทวี 142-143 อถ นํ ภควา อาห นนฺทนฺติเยวาติ วตฺวา (อาห) ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search