สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.4 ไทยเป็นมคธ

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2529 1 1 สัญชัย 91-92 รญฺโญ ปน อปเรปิ คเหตฺวา ทานํ เทนฺติ.  
  2 1 สัญชัย 92 กมฺมกรานํ ปน ปุตฺตา มุขํ โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ.  
2530 1 1 เทวสหายกภิกษุ 144-145 สาวตฺถีวาสิโน หิ เทฺว สหายกภิกฺขุ ภนฺเตติ วทนฺติ.  
  2 1 เทวสหายกภิกษุ 145 เอวํ เถเร ปุนปฺปุนํ อิตโร ตํ สพฺพํ กเถสิ.  
2531 1 1 ติสฺสเถระ 37-38 เทวโล นาม ตาปโส ทฺวารมชฺเฌ ติริยํ นิปชฺชิ.  
  2 1 สัญชัย 82-83 เอวํ เตสุ กติกํ กตฺวา กุณฺฑิกาย อุทกํ อทาสิ.  
2532 1 1 สัญชัย 75-76 อมฺหากํ หิ สตฺถา ยาวตายุกํ ฐตฺวา (อฏฺฐาสิ).  
  2 1 นันทเถระ 110-111 อสฺโสสุํ โข ภิกฺขู นนฺโท อรหตํ อโหสิ.  
2533 1 1 โกสัมพิกภิกษู 55-56 ตถาคตสฺส ตตฺถ วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.  
  2 1 สัญชัย 81-82 เทฺว ปน ชนา ญาตนฺติ วุตฺเต (อาห).  
2534 1 1 จักขุปาลเถระ 6-7 ตํ สุตฺวา มหาปาโล ปพฺพชิสฺสาเมวหนฺติ.  
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 50-51 อเถโก ภิกฺขุ ตถาคตํ ปตฺตาติ วฏฺฏกชาตกํ กเถสิ.  
2535 1 1 กาลียักษิณี 46 ตสฺมึ สมเย สตฺถา เอส ธมฺโม สนนฺตโนติ.  
  2 1 เทวทัต 70 เอกสฺมึ หิ สมเย คณฺหถาติ เถรํ นิมนฺเตสิ.  
2536 1 1 จักขุปาลเถระ 5 ตทา สาวตฺถิยํ สตฺต ธมฺมสฺสวนตฺถาย คจฺฉนฺติ.  
  2 1 จักขุปาลเถระ 5-6 พุทฺธา จ นาม ธมฺมํ ฆราวาเสน ปพฺพชิสฺสามีติ.  
  1 1 จักขุปาลเถระ 14 อิตฺถีสทฺโท วิย หิ อญฺโญ ยถยิทํ ภิกฺขเว อิตฺถีสทฺโทติ.  
  2 1 มัฏฐกุณฑลี 24 ตํ ทิวสํ ภควา อาฬาหเน วิจริสฺตีติ.  
2537 1 1 เทวทัต 72-73 อตีเต พาราณสิยํ วิลมฺพมาโน อาคจฺฉติ.  
  2 1 เทวทัต 136 เทวทตฺโตปิ โข นว อาฆาโต นตฺถีติ.  
  2 1 เทวทัต 136-137 ภิกฺขู กิร ปญฺจนฺนํ เต ปฐวึ ปวิสึสุ.  
2538 1 1 เทวทัต 71 อุปาสโก เตนหิ เอกสฺมึ ปารุปิตฺวา วิจรตีติ วทึสุ.  
  2 1 เทวทัต 72 อตีเต พาราณสิยํ โส ตเถว กโรติ.  
2539 1 1 จักขุปาลเถระ 16 เถรสฺสาปิ สีลเตเชน จกฺขุนา เถรํ อทฺทส.  
  1 1 จักขุปาลเถระ 16 อถสฺส เอตทโหสิ สจาหํ คมิสฺสามิสฺส สนฺติกนฺติ.  
  1 1 จักขุปาลเถระ 16-17 อุปคนฺตฺวา จ ปน ภวิสฺสตีติ สลฺลกฺเขสิ.  
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 49-50 โกสมฺพิยํ หิ โฆสิตาราเม อหญฺญมญฺญํ กลหํ วฑฺฒยึสุ.  
2540 1 1 จักขุปาลเถระ 14-15 อิตฺถีสททฺโท วิย หิ ยฏฺฐิโกฎิคฺคหณกิจฺจํ นตฺถีติ.  
  2 1 เทวทัต 131-132 เทวทตฺตสฺสาปิ กมฺมํ สงฺฆเภทาย ปรกฺกมิ.  
2541 1 1 สัญชัย 93-94 ตทา ปน เตสํ รญฺโญ อตฺตานํ ทสฺสยึสุ.  
  2 1 สัญชัย 97-98 ตสฺมึ สมเย จตุสตฺตติสหสฺสา ตถาคตสฺส ปตฺเต ปติฏฺฐาเปสิ.  
2542 1 1 สัญชัย 95-96 อคฺคสาวกา ปน ภนฺเต อิสิปพฺพชฺชํ ปพฺพชิ.  
  2 1 สัญชัย 99-100 เอวํ นิสินฺเน สตฺถริ ภิกฺขโวติ หตฺถํ ปสาเรสิ.  
2543 1 1 สัญชัย 94-95 โส ปุนทิวเส เวฬุวนํ ทิพฺพตฺตภาเวน สณฺฐหึสุ.  
  2 1 สัญชัย 98-99 ตโต ภตฺตกิจฺจํ กตฺวา อิทฺธิวิสโย เหส.  
2544 1 1 จักขุปาลเถระ 7 (โส) ลทฺธปพฺพชฺชูปสมฺปโท ปิณฺฑาย ปาวิสิ.  
  2 1 สัญชัย 79-80 เอวํ โลเก เอกสฏฺฐิยา ตตฺเถว วาสํ กปฺเปสิ.  
2545 1 1 สัญชัย 96-97 เตน สมเยน อโนมทสฺสี คเหตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ.  
  2 1 ธัมมิกอุบาสก 121-122 อุปาสโก โถกํ วีตินาเมตฺวา รถํ น ปสฺสติ.  
2546 1 1 จักขุปาลเถระ 18-19 อเถกทิวสํ ทิสาวาสิโน น ทิฏฺโฐ ภนฺเตติ.  
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 58-59 โกสมฺพิกา ภิกฺขู สตฺถา ภควนฺตํ ขมาเปสุํ.  
2547 1 1 มัฏฐกุณฑลี 23-24 สาวตฺถิยํ กิร อทินฺนปุพฺพโก พหิ อาลินฺเท นิปชฺชาเปสิ.  
  2 1 สัญชัย 86-87 อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ทตฺวา ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ.  
2548 1 1 จักขุปาลเถระ 19 อตีเต พาราณสิยํ เวชฺโช จกฺขุปาโล อโหสิ.  
  2 1 สัญชัย 82-83 ตสฺมึ สมเย อุปติสฺส มยฺหํ ภาโรติ อาห.  
2548/2 1 1 ติสสเถระ 35-36 โส กิรายสฺมา ภควโต วนฺทิตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ.  
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 55 อเถโก มกฺกโฏ ตํ อจฺฉราสหสฺสปริวาโร อโหสิ.  
2549 1 1 จักขุปาลเถระ 12-13 เถโรปิ อิตเร สฏฺฐิภิกฺขู ปริเทวิตฺวา นิวตฺตึสุ.  
  2 1 นันทเถระ 105-106 สตฺถา หิ ปวตฺติตปวรธมฺมจกฺโก คณฺหถาติ วุตฺตํ นาสกฺขิ.  
2549/2 1 1 มัฏฐกุณฑลี 31-32 อถ นํ เทวปุตฺโต นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ.  
  2 1 ติสสเถระ 39-40 นารโท สพฺพํ ปวตฺตึ ปาทมูเล โอนมาเปสิ.  
2550 1 1 เทวทัต 126 อถ นํ ปุตฺโต สุวณฺณปาติยํ อุฏฺฐหตีติ อาห.  
  2 1 เทวทัต 127-128 ตโต ภทฺทิโย สกฺยราชา ปุฏฺโฐ ตมตฺถํ อาโรเจสิ.  
2550/2 1 1 จักขุปาลเถระ 7-8 มนุสฺสา วตฺตสมฺปนฺเน กริสฺสามีติ ปวาเรสิ.  
  2 1 สัญชัย 85-86 สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส ตุมฺเห นาหํ คมิสฺสามีติ.  
2551 1 1 โกสัมพิกภิกษุ 53-54 อถโข โส หตฺถินาโค สพฺพวตฺตานิ กโรติ.  
  2 1 โกสัมพิกภิกษุ 56-57 โส ตตฺเถว ทณฺฑํ ติสฺโส คาถาโย อภาสิ.  
2551/2 1 1 จักขุปาลเถระ 5-6 ตทา สาวตฺถิยํ สตฺต ปพฺพชฺชํ ยาจิ.  
  2 1 จักขุปาลเถระ 6 อถ นํ สตฺถา กาตุํ มา เอวมกตฺถาติ.  
2552 1 1 สัญชัย 85-86 สารีปุตฺตตฺเถโร จ นาเมส ตุมฺเห อาจริยาติ ปกฺกมึสุ.  
  2 1 สัญชัย 86 เตสุ คจฺฉนฺเตสุ, สญฺชยสฺส อุปริมคฺคกิจฺจํ น นิฏฺฐาสิ.  
2552/2 1 1 สัญชัย 87 สารีปุตฺตตฺเถโรปิ ปพฺพชิตทิวสโต ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสิ.  
  2 1 สัญชัย 87-88 ภิกฺขู อุชฺฌายึสุ สตฺถา อาม ภนฺเตติ.  
2553 1 1 ธรรมิกอุบาสก 120-121 อถสฺส อปรภาเค โรโค อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึสุ.  
  2 1 ธรรมิกอุบาสก 122-123 เต ขิปึสุ. ตาหิ สทฺธึ กเถสีติ.  
2553/2 1 1 เทวสหายกภิกษุ 144-145 ภิกฺขู สตฺถุ สนฺติเก วฏฺฏตีติ จินฺเตสิ.  
  2 1 เทวสหายกภิกษุ 145-146 ตตฺถ ตตฺถ นิสีทนฺตา ปสํสามตฺตํปิ น กรีติ.  
2554 1 1 จักขุปาลเถระ 12-13 มา โว อาวุโส เปเสถ ภนฺเตติ.  
  2 1 จักขุปาลเถระ 13-14 อถ นํ ปพฺพาเชตฺวา สเร นิมิตฺตํ คณฺหิ.  
2554/2 1 1 จักขุปาลเถระ 17-18 โส เถรสฺเสวตฺถาย มหาเมโฆ อุฏฺฐหิ.  
  2 1 มัฏฐกุณฑลี 25-26 ตสฺมึ ขเณ มฏฺฐกุณฺฑลี กหํ เอกปุตฺตกาติ.  
2555 1 1 จุลลกาลมหากาล 64-66 เถโร อิทํ สรีรํ สตฺถารํ นิมนฺตยึสุ. อ่าน
  2 1 จุลลกาลมหากาล 66 ตทา ปน อาสนปญฺญาปนตฺถํ ตสฺส ปพฺพชฺชนฺตรายนฺติ.
2555/2 1 1 โกสัมพี 58-59 โส หิ สตฺถารํ นิสีทนฺติ น ติฏฺฐนฺติ. อ่าน
  2 1 โกสัมพี 59 อาคตาคตา สตฺถารํ อิมํ คาถมาห.
2556 1 1 โกสัมพี 52-53 โกสมฺพีวาสิโนปิ โข ตํ อนฺโตวสฺสํ วีตินาเมสุํ. อ่าน
  2 1 เทวทัต 71 อถสฺส เอโก กุฏุมฺพิโก ปารุปิตฺวา วิจรตีติ วทึสุ.
2556/2 1 1 กาลียักษิณี 42-43 เอโก กิร กุฏุมฺพิกปุตฺโต วุจฺจมานาปิ ปุนปฺปุนํ กเถสิ. อ่าน
  2 1 กาลียักษิณี 43-44 วญฺฌิตฺถี ตํ กถํ สุตฺวา ตติยวาเร น กเถสิ.
2557 1 1 โกสัมพี 49-50 โกสมฺพิยํ หิ โฆสิตาราเม อญฺญมญฺญํ กลหํ วฑฺฒยีสุ. อ่าน
  2 1 โกสัมพี 50 ตโต วินยธโร โอกาสํ โกลาหลํ อคมาสิ.
  2 1 โกสัมพี 55-56 ตถาคตสฺส ตตฺถ หตฺถินาเคน พุทฺธุปฏฺฐาโก เอโสติ อาห.
2557/2 1 1 นันทเถระ 107-108 สตฺถา กปิลวตฺปุรํ คนฺตว นํ สามิกํ กโรมีติ. อ่าน
  2 1 นันทเถระ 108 อถโข ภควา อยสฺมนฺตํ มหาธมฺมปาลชาตกํ กเถสิ.
2558 1 1 จักขุปาลเถระ 17-18 โส เถรสฺเสวตฺถาย กนิฏฺฐกุฏุมฺพิเกน สายํ ตทภิมุขา อเหสุํ ฯ อ่าน
  2 1 จักขุปาลเถระ 18-19 ตสฺมึ ขเณ มหาเมโฆ นาม นตฺถิ ภิกฺขเวติ ฯ
2558/2 1 1 สัญชัย 81-82 เตน โข ปน สมเยน อาโรเจตูติ กติกํ อกํสุ ฯ อ่าน
  2 1 สัญชัย 82-83 เอวํ เตสุ กติกํ อตฺถิเกหิ อุปญาํ มคฺคนฺติ ฯ
2559 1 1 มัฏฐกุณฑลี 23 สาวตฺถิยํ กิร อทินฺนปุพฺพโก เอกํ เวชฺชํ ปกฺโกสิ ฯ อ่าน
  2 1 มัฏฐกุณฑลี 31 พฺราหฺมโณปิ เคหํ คนฺตฺวา นิพฺพตฺตภาโว กถิโตติ ฯ
2559/2 1 1 กาลียักษิณี 42-43 เอโก กิร กุฏฺพิกปุตฺโต สามิกสฺส ฆเร อกาสิ ฯ อ่าน
  2 1 กาลียักษิณี 43 อถสฺสา เอตทโหสิ สา ตมตฺถํ อาโรเจสิ ฯ
2560 1 1 สัญชัย 90 ยสกุลปุตฺฺตปฺปมุขา ปญฺจปญฺญาส โอโลเกตฺวา ทมฺมีติ ฯ อ่าน
  2 1 สัญชัย 91 อุรุเวลกสฺสปาทโย ปน ภนฺเต นิพทฺธํ พุทฺธุปฏฺฐานํ กโรติ ฯ
2560/2 1 1 สัญชัย 101-102 สรทตาปโสปิ อนฺเตวาสิกตฺเถรานํ อภิสกฺการํ สชฺเชหีติ. ฯ อ่าน
  2 1 สัญชัย 102-103 สิริวฑฺโฒ ตสฺส วจนํ ทุติยสาวโก ภเวยฺยนฺติ. ฯ
2561 1 1 ธัมมิกอุบาสก 121-122 อุปาสโก โถกํ วีตินาเมตฺวา อากาเส โอลมฺพิ. ฯ อ่าน
  2 1 ธัมมิกอุบาสก 122-123 มหาชโน ตเทว ปสฺสติ โมทนฺติเยวาติ วตฺวา (อาห) ฯ
2561/2 1 1 สุมนาเทวี 141-142 อนาถปิณฺฑิโกปิ มหาสุภทฺทํ โทมนสฺสํ อุปฺปชฺชตีติ. ฯ อ่าน
  2 1 สุมนาเทวี 142-143 อถ นํ ภควา อาห นนฺทนฺติเยวาติ วตฺวา (อาห) ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search