สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.5 มคธเป็นไทย

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 2

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 ทานกถา 9-10 ยญฺญสฺส สมฺปทาติ อธิปฺปาโยติ ตฎฎีกา. คลิก
  2 เขมจิตตกถา 466-467 อาเนตฺวา หุนิตพฺพนฺติ โลกสฺสาติ ตฎฎีกา.
2539 1 ธัมมัสสวนกถา 298-299 กาเลน ธมฺมสฺสวนํ นาม ทีเปตพฺพา. คลิก
  2 ตปกถา 366-367 ตโป นาม ปาปตาปนโก ตปนโต วิริยนฺติ วุตฺตํ.
2540 1 ทานกถา 8-9 ฉฬงฺคสมนฺนาคตาติ ฉหิ วุตฺตานีติ ตฎฎีกา. คลิก
  2 นิวาตกถา 217-217 นิวาโต นาม นีจมนตา สณฺหาวาจาติ ตฏฺฏีกา.
2541 1 อนวัชชกัมมกถา 101-102 มญฺจปีฐปาทา หิ มญฺจปฺปฏิปานกนฺติ. คลิก
  2 คารวกถา 197-199 ยสฺมา ปน อคารเวน โหตีติ สงฺคีติสุตฺตฎีกา.
2542 1 คารวกถา 199-200 โย เจติยงฺคณํ อาโรหนฺโต ทุวิธนฺติ ตฏฏีกา. คลิก
  2 คารวกถา 204-205 อนามฏฐปิณฺฑปาโต ปิณฺฑปาโตติ ตฏฏีกา.
2543 1 ธัมมัสสวนกถา 58-59 สมฺมา โสภณา คเหตพฺพํ. คลิก
  2 ปาปวิรติกถา 147-149 มชฺชปนาทีนโว ปน การณนฺติ ตพฺพณฺณนา.
2544 1 ทานกถา 39-40 ยา เจสา ปุตฺตรติธีตุรติ ปเรสํ ธมฺโม เทเสตพฺโพติ. คลิก
  2 นิพพานกถา 415-416 นิพฺพานํ นาม ปริยาเยน ตาทิโนติ (คาถา).
2545 1 สันตุฎฐิกถา 259-260 เอวมฎุฐกถาสุ ปาปิจฺฉ.. ทสุตฺตรสุตฺตวณฺณนา. คลิก
  2 กตัญญุตากถา 280-281 นีจกุลปจฺฉาชาติอาทิเกน ปุคฺคลปญฺญตฺติฎีกา.
2546 1 ทานกถา 15-16 พุทฺธปฺปมุขอุภโตสงฺฆสฺส ตํ อิมํ ปหายาติ วุตฺตํ. คลิก
  2 อริยสัจจทัสสนกถา 408-409 ตตฺถ ปุริมานิ เทว สจฺจานิ มคฺคสํยุตฺตฏีกา.
2547 1 ทานกถา 37-39 สเจปิ หิ จกฺกวาฬคพฺเภ ชินาตีติ ธมฺมปทวณฺณนา. คลิก
  2 ธัมมจริยากถา 60-61 อิติ ภควา อาสวกฺขยํ สาเลยฺยกวณฺณนา.
2548 1 คารวกถา 200-201 สณฺฐาโร ปฏิสณฺฐาโรติ จ ธมฺมกถนนฺติ ตฏฏีกา. คลิก
  2 คารวกถา 201-202 ปฏิสณฺฐารโก โหตีติ อิจฺฉมานํ อาทาย คนฺตพฺพํ.
2548/2 1 คารวกถา 194-195 ครู นาม ครุกาตพฺพา ปูเชตพฺพํ น ปูเชติ. คลิก
  2 โสวจัสสตากถา 343-345 สุวโจ จ นาม อตฺตโนปิ ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพนฺติ.
2549 1 ปาปวิรติกถา 236-237 ตสฺมา อริยธมฺมสงฺขาตา เวรมณี ยญฺโญติ วุจฺจตีติ วุตฺตํ. คลิก
  2 ขันติกถา 412-413 เอวํ ปุณฺณตฺเถรกฺขนฺติวาทิอิสิสทิสสฺส ขนฺติ อธิวาสนกฺขนฺตีติ วุตฺตํ.
2549/2 1 ตปกถา 474 อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโรติ วุจฺจตีติ วิสุทฺธิมคฺโค. คลิก
  2 ตปกถา 491-492 เอวํ สตฺถา อตีตํ อาหริตฺวา วินฺทติ ปฏิลภตีติ อตฺโถ.
2550 1 ทานกถา 43-44 ธมฺมทานมฺปน ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณณนา. คลิก
  2 ปาปวิรติกถา 160-161 อตีเต สาวตฺถิยํ อนฺโต ภวิสฺสตีติ.
2550/2 1 ธัมมจริยากถา 77-78 ทานเมว อุปนิสฺสโย วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา. คลิก
  2 ปาปวิรติกถา 161-162 นการํ วตฺวา โลหกุมฺภีชาตกํ เทเสสิ.
2551 1 อนวัชชกัมมกถา 92-93 ยมฺปนฏฺฐกนิปาเต กตฺตพฺตา ทสฺสิตา. คลิก
  2 ปาปวิรติกถา 142-143 ยสฺมา ปน ตํ ตํ เวรโต ตพฺพนฺติอาทิมาห.
2551/2 1 ทานกถา 7-8 อิมโวจ ภควา ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา. คลิก
  2 ทานกถา 8-9 ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ ปฐมวคฺควณฺณนา.
2552 1 ธัมมจริยากถา 39-40 ธมฺมรโสติ สทฺธมฺมสนฺนิจยํ สมฺพนฺธิตพฺพนฺติ ตฏฺฏีกา. คลิก
  2 ธัมมจริยากถา 74-75 อสุกวีณึ วา อุทฺทิสฺส ฐปิตา รุกฺเขติอาทินฺติ สาเลยฺยกฏีกา.
2552/2 1 ธัมมจริยากถา 66-67 สโทเส สวเณ รุกฺเข เนฬงฺคนฺติ วุตฺตํ. คลิก
  2 ธัมมจริยากถา 67-68 เตเนวาห จิตฺโต คหปติ น หิตายาติ สาเลยฺยกฏีกา.
2553 1 ธัมมจริยากถา 47-48 อิธ คหปตโย เอกจฺโจ จตุพฺพิธํ วาจาย .. โหติ. คลิก
  2 ธัมมจริยากถา 52-54 เอหมฺโภ ปุริสาติ อาลปนเมตํ วาจํ ปหายาติ อตฺโถ
2553/2 1 ทานกถา 12-13 อนุคฺคหปูชนิจฺฉาวเสน หิ ทินฺนทานํ ผลโต อสงฺเขยฺยํ. คลิก
  2 ทานกถา 13-14 โก เนสํ วิเสโสติ เขตฺตสมฺปตฺติยา มหปฺผลํ โหตีติ.
2554 1 เอกาทสมคาถา 471-472 กตฺวานาติ กริตฺวา มาโรติ วุตฺตนฺติ ตฏฺฏีกา คลิก
  2 เอกาทสมคาถา 472-473 มปราชิตาติ มกาโร คาถาพนฺธสุขตฺถํ วุตฺโตติ วุตฺตํ.
2554/2 1 ทานกถา 7-8 อิทมโวจ ภควา ปพฺพชิโตติ ฉฬงฺคสุตฺตวณฺณนา. คลิก
  2 ทานกถา 8-9 ทกฺขนฺติ วฑฺเฒนฺติ วุตฺตานีติ ตฏฺฏีกา.
2555 1 สมณทัสสนกถา 355-356 ขีณาสวสฺส โลกุตฺตรสีลํ นาม ฌานวิปสฺสนาติอาทิ วุตฺตํ. คลิก
  2 สมณทัสสนกถา 357-359 อิทานิ เยน การเณน วิตฺถารโต วุตฺตํ.
2555/2 1 ธมฺมสฺสวนกถา 304-305 เอวํ ธมฺมสฺสวนํ อยํ ปฐโม อานิสํโส ปาฏิกงฺโข. คลิก
  2 ธมฺมสฺสวนกถา 308-309 โสตานุคตานนฺติ ยาถาวโต ปฏิวิทฺธาติ ตฏฺฏีกา.
2556 1 ธมฺมจริยากถา 63-64 ปหายาติ วา ปวตฺตมาโน วุตฺโต. คลิก
  2 ธมฺมจริยากถา 64-65 มิชฺชติ สินิยฺหตีติ จูฬหตฺถิปโทปมจตุกฺกฯ
2556/2 1 ทานกถา 43-44 ธมฺมทานมฺปนํ ยสฺมา สมาธิยตีติ ตพฺพณฺณนา. คลิก
  2 ทานกถา 44-45 วิมุตฺตายตนนฺติ นสฺสิตุนฺติ ตฏฺฏีกา.
2557 1 อนวัชชกัมมกถา 97-99 กาโลติ ภิกฺขูนํ โภชนกาโล น วีติกฺกโมติ ขุทฺทกปาฐวณฺณนา. คลิก
  2 อนวัชชกัมมกถา 101-102 มญฺจปฺปฏิปาทกา ตุ มนุสฺสงฺคุเลน ทฏฺฐพฺพาติ พฺรหฺมชาลอุโปสถสุตฺตฏีกา.
2557/2 1 อนวัชชกัมมกถา 101 มญฺจปีฐปาทา หิ สุคตงฺคุเคน นิฏฺฐเมตฺถ คนฺตพฺพํ. คลิก
  2 อนวัชชกัมมกถา 103 ตมฺปน อุปวสนฺเตน ปรวิหึสาปฏิสํยุตฺตาติ ตฏฺฏีกา.
2558 1 สันตุฎฐิกถา 252-253 มหนฺตานิ วตฺถูนิ อิจฺฉติ วิภงฺควณฺณนา ฯ คลิก
  2 สันตุฎฐิกถา 267-268 เอวํ ปจฺจยปฺปิจฺฉปฺปฏิปทํ อาปชฺชตีติ วุตฺตํ ฯ
2558/2 1 สันตุฎฐิกถา 233-234 จีวรปิณฺฑปาตานํ ยถากมํ สโมสรณํ คจฺฉนฺตีติ ตฏฺฏีกา ฯ คลิก
  2 สันตุฎฐิกถา 243-244 เอวมฺปเภโท สพฺโพเปโส โหติ ติรจฺฉานคตานมฺปิ ฯ
2559 1 ธมฺมสฺสวนกถา 316-317 เอวํ ธมฺมสฺสวนํ สมฺมาภาวิตํ อสมฺภวโตติ ตฏฺฏีกาฯ คลิก
  2 ธมฺมสฺสวนกถา 317-318 ถูลผุสิตเกติ มหาผุสิตเก ปญฺจ ธมฺมา ... สํวตฺตนฺตีติ ฯ
2559/2 1 ขันติกถา 336-338 เอวํ ขนฺติยุตฺโต ปุคฺคโล อนุปสนฺตา เวเทหิกาติ ฯ คลิก
  2 ขันติกถา 338 อิติ ยตฺตกา คุณา อุปสนฺโตติ เวทิตพฺโพติ ฯ
2560 1 ทานกถา 14-15 เตสุ ติสรณคตสฺส อุตฺตริตรตา ปากฏาเอว ฯ คลิก
  2 ทานกถา 15-16 ตถา หิ อุปริมานํ อุปาเทนฺตสฺสาปิ น โหติเยว ฯ
2560/2 1 ทานกถา 20-22 สนฺทิฏฺฐิกนฺติ อสมฺปรายิกตาย อพนฺธสฺสาติ ตฏฺฏีกา ฯ คลิก
  2 ทานกถา 22 ทายโก ทานปตีติ สุตฺตนิปาเต มาฆสุตฺตวณฺณนา ฯ
2561 1 สันตุฏฐิกถา 229-230 สามญฺญผลาทิวณฺณนา อีสกํ เวทิตพฺโพติ ตฏฺฏีกา ฯ คลิก
  2 สันตุฏฐิกถา 230-231 อาพาธิโก โหติ ลูขํ อคฺโคติ ตฏฺฏีกา ฯ
2561/2 1 คารวกถา 198-199 ยถา เจติยํ อุทฺทิสฺส นามาติ กสฺสปสํยุตฺตวณฺณนา ฯ คลิก
  2 คารวกถา 200-201 ปฏิสณฺฐาโรติ อยํ ธมฺมกถนนฺติ ตฏฺฏีกา ฯ
             
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search