สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.5 ไทยเป็นมคธ

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2529 1 4 ปัญจสตภิกษุ 45 สาวตฺถีวาสิโน สตฺถุ วิตฺถาเรน กเถสิ.  
  2 4 ธัมมิกเถระ 47-48 สาวตฺถิยํ กิร เอโก โสปิ นิกฺขมิตฺวา ปพฺพชฺชิ.  
  3 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 75 มาตาปิสฺส เรวตกุมารํ ปพฺพชิตุํ วฏฺฏตีติ.  
2530 1 3 วนวาสีติสสเถระ 174-175 ทุคฺคตกาเล ทินฺนทานํ ปน ทินฺนปายสฺส นิสฺสนฺโท.  
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 175-176 ชาตมงฺคลทิวเส ปน ตํ อปฺโปทกมธุปายาสเมว อทํสุ.  
2531 1 3 วิสาขา 60-61 วิสาขา สสุรํ วีชมานา มยฺหํ โทสํ โสธาเปถาติ.  
  2 4 ปฏาจารา 136-138 อถ เตสํ คจฺฉนฺตานํ เวเคน อุทเก ปติ.  
2532 1 2 สามาวดี 12-13 ติรจฺฉานา นาเมเต กุจฺฉิสฺมึ ปฏิสนฺธึ คณฺหิ.  
  2 4 บัณฑิตสามเณร 33 เถโร อฏฺฐเม ทิวเส มาติกา นาม สามเณราติ.  
2533 1 2 มหากัสสปเถระ 91-92 เอกสฺมึ หิ ทิวเส ธีโร พาเล อเวกฺขตีติ.  
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 77-78 โถกํ คตกาเล อานนฺทตฺเถโร ...ฐานสตานิ จ มาเปสิ.  
2534 1 2 สามาวดี 55-56 ตา เอกทิวสํ เถรสฺส ทินฺนานิ สตสหสฺสขตฺตุํ ลภิ.  
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 78-79 ตตฺถ ปน เทฺว ทิสฺวา อาทาย ปกฺกมึสุ.  
2535 1 2 อารัทธวิปัสสกภิกษุ 141-142 เต อญฺญมญฺญํ ตุยฺหํ ปวิเสยฺยาถาติ อุยฺโยเชสิ.  
  2 3 วิฑูฑภะ 18-19 ตํทิวสํ มลฺลิกาย เทวิยา อุฏฺฐายาสนา วิหารํ อคมาสิ.  
3536 1 2 เมฆิยเถระ 116-117 สตฺถา ปน ตีหิ วิตกฺเกหิ ปเนตํ จิตฺตนฺติ วุตฺตํ.  
  2 3 มรีจิกัมมัฏฐานนิกเถระ 3-4 โส กิร สตฺถุ สนฺติเก มจฺจุราชสฺส คจฺเฉติ.  
2537 1 2 โสเรยยเถระ 152 สมฺมาสมฺพุทฺเธ สาวตฺถิยํ น ชานามาติ วทึสุ.  
  2 4 มหากัปปินเถระ 14-15 สตฺถาปิ ตํทิวสํ ปจฺจูสกาเล อุทกํ วิย มา อโหสีติ.  
2538 1 2 สักกเทวราช 96-97 สกฺโก มหาลิ เทวานมินฺโท ขิปฺปเมว นํ ปฏิวิเนยฺยนฺติ.  
  2 3 อัญญตรบุรุษ 108-109 โส ภาริยํ วติทํ สทฺธมฺมํ อวิชานตนฺติ.  
2539 1 3 อุบลวัณณาเถรี 140-142 สา กิร ปทุมุตฺตรพุทฺธสฺส ทุกฺขํ นิคจฺฉตีติ.  
  2 4 กิสาโคตมี 143 สาวตฺถิยํ กิเรกสฺส เตน ทินฺนกํ วลญฺเชยฺยาสีติ.  
2540 1 2 สามาวดี 36-37 โส จินฺเตสิ อยฺโย อนุโมทนํ อกาสิ.  
  2 3 มรีจิกัมมัฏฐานนิกเถระ 3-4 โส กิร สตฺถุ อุปปชฺชนภิชฺชนสภาโวเอวาติ อาห.  
2541 1 3 วิสาขา 57-58 อถ เสฺว มม ธีตา สทฺธึ ธีตรํ อุยฺโยเชสิ.  
  2 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.  
2542 1 2 อัญญตรภิกษุ 119-120 เต ตตฺถ วสนฺตา เอกมคฺคนาคตา นาม นตฺถิ.  
  2 4 โกสัมพีวาสีติสสเถระ 71-72 โส คนฺตฺวา สตฺถารํ อุปสนฺตสฺส ตาทิโนติ.  
2543 1 3 ปาฏิกาชีวก 39-40 พุทฺธานญฺจ มคฺคเทสเกน เปเสตุํ นาสกฺขิ.  
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 188-189 ภิกฺขู ธมฺมสภายํ กถา วิเวกมนุพฺรูหเยติ.  
2544 1 2 กุมภโฆสก 72-73 ราชา อเนกสตานิ สกฏานิ ยโสภิวฑฺฒตีติ.  
  2 4 บัณฑิตสามเณร 22-23 โส (ปณฺฑิโต) คามํ ลภามีติ น ชานาสีติ.  
2545 1 3 วิฑูฑภะ 20-21 วิฑูฑโภปิ รชฺชํ ลภิตฺวา จตุตฺถวาเร นาคมสิ.  
  2 4 ขทิรวนิยเรวตเถระ 79-80 อุปาสิกา จินฺเตสิ ปฐมํ ตํ ภูมิรามเณยฺยกนฺติ.  
2546 1 2 อัญญตรภิกษุ 120-121 อุปาสิกา เอเกกฏฺฐานโต โลกิยอภิญฺญา จ อาคมึสุ.  
  2 3 กสกะ 133 อถ นํ ราชปุริสา วิปากํ ปฏิเสวตีติ.  
2547 1 3 วิฑูฑภะ 24 สตฺถา ตํ กถํ สุตฺวา มจฺจุ อาทาย คจฺฉตีติ.  
  2 3 วิสาขา 61-62 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา อคฺคึ อทตฺวา วสิตุนฺติ.  
2548 1 2 จูฬปันถกเถระ 84-85 ตทา พาราณสีราชา ปริคฺคณหิตฺวา นิเวสนํ ปาวิสิ.  
  2 3 มัจฉริโกสิยเศรษฐี 35-36 ปุนทิวเส สายณฺหสมเย เอวํ คาเม มุนี จเรติ.  
2548/2 1 3 มัจฉริโกสิยเศรษฐี 32-33 อถ สตฺถา ปาโตว สกลปาสาโท เอกธูโม อโหสิ.  
  2 4 ธัมมัสสวนะ 49-59 สาวตฺถิยํ กิร เอกวีถิวาสิโน มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรนฺติ.  
2549 1 3 คัณฐิเภทกโจร 124 เต กิร เทฺว สหายกา ส เว พาโลติ วุจฺจตีติ.  
  2 4 บัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ.  
2549/2 1 2 อัญญตรภิกษุ 125 สตฺถา ตสฺส ภิกฺขุโน กมฺมํ อกาสีติ จินฺเตสิ.  
  2 3 ปติปูชิกา 28-29 ปุนทิวเส ภิกฺขู คามํ อนฺตโก กุรุเต วสนฺติ.  
2550 1 2 สามาวดี 22-23 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐิโน ตสฺมึปิ ตเถว ปฏิปชฺชิ.  
  2 3 อานันทเถรปัญหา 75 สตฺถา สมิชฺฌิสฺสติ กุสลํ พหุนฺติ.  
2550/2 1 2 โสเรยยเถระ 156-157 ชนปทวาสิโน ตํ ปวตฺตึ นํ ตโต กเรติ.  
  2 3 วิสาขา 61 เสฏฺฐี กลฺยาณํ เอสา โทสํ ปสฺสสีติ.  
2551 1 2 สามาวดี 24 ปวิฏฺฐกาเล ปน เสฏฺฐิปุตฺโต ตํขณญฺเญว กาลมกาสิ.  
  2 2 สามาวดี 30 อเถกทิวสํ ตสฺมึ นคเร ตถา สาสนํ ปาเหสิ.  
2551/2 1 2 สามาวตี 1-2 อตีเต อลฺลกปฺปรฏฺเฐ เต ตถา กรึสุ.  
  2 2 สามาวตี 3-4 ตสฺมึ สมเย โกสมฺพิยํ ปณฺฑิตตาย อธิวาเสสิ.  
2552 1 3 วิฑูฑภะ 14-15 อเถกา ทาสี สณฺฐาคาเร ปกติปริหารเมว ทาเปสิ.  
  2 3 วิฑูฑภะ 15-16 สา น จิรสฺเสว อาคตมคฺเคเนว ปายาสิ.  
2552/2 1 3 วิฑูฑภะ 17 พนฺธุโล เตนหิ อิมา ชีวิตกฺขยํ ปตฺตา.  
  2 3 วิฑูฑภะ 17-18 อเถกทิวสํ วินิจฺฉเย กุฏฏฺฏปราชิตา มหาโยเธ เปเสสิ.  
2553 1 3 อัญญตรปุริสะ 100-101 ราชา กิร ปเสนทิโกสโล วนฺทิตฺวา อฏฺฐาสิ.  
  2 3 อัญญตรปุริสะ 101-102 อถ นํ ราชา ภตฺตํ ปกฺกํ อโหสิ.  
2553/2 1 3 อัญญตรปุริสะ 112-113 สกฺโก อหํปิ ตํ ปุปฺผมุฏฺฐินา ปูเชสิ.  
  2 3 อัญญตรปุริสะ 113 ปุน ราชา อาห อนุสฺสรนฺตี โรทามีติ อาห. (วตฺวา)  
2554 1 2 นิคมวาสิติสสเถระ 112-113 เอกสฺมึ หิ สาวตฺถิโต ยาจิโต อตีตํ อาหริ.  
  2 2 นิคมวาสิติสสเถระ 113-114 อตีเต หิมวนฺเต คงฺคาตีเร กเถนฺโต อิมํ คาถมาห.  
2554/2 1 2 อัญญตรภิกขุ 119 อถ เน โย ตสฺส เภสชฺชํ กริสฺสามาติ.  
  2 2 อัญญตรภิกขุ 121-122 เตสํ สปฺปายาหารํ ตสฺสา คุณกถํ กถยึสุ.  
2555 1 3 วิสาขา 49-50 ตสฺมึ ปน นคเร กํสตาลสฺสโร วิย นิจฺฉรติ. อ่าน
  2 3 วิสาขา 50-51 อถ เน ปุน มธุรสทฺเทน น ธาวิตมฺหิ ตาตาติ.
2555/2 1 3 อัญญตรบุรษ 102 โส อนุจฺฉิฏฺฐํ กตฺวา ว อรุณวตีมตฺตีกํ อทาสิ. อ่าน
  2 3 อัญญตรบุรุษ 102-103 ราชา ปน จินฺเตสิ ตํ อิตฺถึ อาเนสฺสามีติ.
2556 1 3 มหากัสสปะ 80-81 เอกสฺมี หิ ทิวเส อิมินา ว เทวาติ. อ่าน
  2 3 มหากัสสปะ 82-83 ตทา เถโร จินฺเตสิ อุทานํ อุทาเนสิ.
2556/2 1 3 วิฑูฑภะ 17-18 อเถกทิวสํ วินิจฺฉเย ปุตฺเตหิ สีสํ ฉินฺทึสุ. อ่าน
  2 3 วิฑูฑภะ 18-19 ตํทิวสํ มลฺลิกาย ราชา สมฺปฏิจฺฉิ.
2557 1 4 มหากัปปินะ 16-17 สตฺถา อาคมิสฺสติ นุ โข เทฺว สาสนานิ อาโรเจสุํ. อ่าน
  2 4 มหากัปปินะ 18 สา เตสํ ภริยาโย คนฺตฺวา ปพฺพชิสฺสามีติ.
2557/2 1 4 ปัณฑิตสามเณร 21-22 อตีเต กิร กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺโธ สตฺถา อธิวาเสสิ. อ่าน
  2 4 ปัณฑิตสามเณร 23-24 โส ตสฺมึ กเถนฺเต เจว โอผุนาติ จ.
2558 1 3 อัญญตรบุรุษ 104-106 วุตฺตํปี เจตํ โกสลสํยุตฺเต ตสฺโสวาทํ กโรหีติ ฯ อ่าน
  2 3 อัญญตรบุรุษ 106 อถโข ราชา สลฺลหุเกหิ เตนายํ มหา อิธานีโตติ ฯ
2558/2 1 3 วนวาสีติสสเถระ 176-177 ทารโก วุฑฺฒิมนฺวาย สทฺธึ ปิณฺฑาย ปาวิสิ ฯ อ่าน
  2 3 วนวาสีติสสเถระ 177-178 ปุเนกทิวสํ สามเณโร สีตกาเล ตว กมฺพเล ปฏิจฺฉาเทหีติ ฯ
2559 1 3 วิสาขา 47 เตน โข ปน สมเยน กตฺตพฺพยุตฺตกํ อกาสิ อ่าน
  2 3 วิสาขา 47-48 ราชาปิสฺส มหนฺตํ สกฺการํ ฉวิกลฺยาณํ วยกลฺยาณนฺติ ฯ
2559/2 1 3 วิสาขา 51-52 พฺราหฺมณา ตสฺสา กถนกาเล เอกโตว อคมํสุ ฯ อ่าน
  2 3 วิสาขา 52-53 ธนํ ตาว อมฺหากํ อภินีหารสมฺปนฺนา สํวิทหิ ฯ
2560 1 3 วิฑูฑภะ 9-10 อิติ โข มหาราช วนฺทิตฺวา ปกฺกมึสุ ฯ อ่าน
  2 3 วิฑูฑภะ 10-11 กปฺปกนฺเตวาสิเกน สทฺธึ สุวณฺณวณฺโณ อโหสิ ฯ
2560/2 1 3 วิฑูฑภะ 19-20 สาปิ ทฺวตฺตึสสุณิสาโย รชฺชสุขํ นานุโภติ. ฯ  อ่าน
  2 3 วิฑูฑภะ 20 ตทา สตฺถา สากิยานํ สรีรกิจฺจํ กาเรสิ. ฯ
2561 1 2 จูฬปันถกเถระ 76 เตสํ ตตฺถ วสนฺตานํ อยฺยกกุเล วฑฺฒนฺติ. ฯ อ่าน
  2 2 จูฬปันถกเถระ 77 เตสุ จูฬปนฺถโก อติทหโร ปพฺพาเชถ นํ ภนฺเตติ. ฯ
2561/2 1 2 สามาวดี 20-21 เสฏฺฐิโน ปเนกา ธีตา อุปฺปลํว ยโถทเกติ." ฯ อ่าน
  2 2 สามาวดี 21 อถ นํ ปุจฺฉิ ทุสฺสนฺเตเยวสฺส พนฺธิ. ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search