สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.6 มคธเป็นไทย

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 ขุททกวัตถุขันธกะ 349-350 น ภิกฺขเว คิหิปารุตํ วิการํ กโรนฺตสฺส ทุกฺกฎํ.  
  2 เสนาสนขันธกะ 381-382 ตสฺมา มูลเฉชฺชวเสน สกฺกาติ คเหตพฺพเมว.  
2539 1 มหาขันธกะ 64-65 น ภิกฺขเว อิณายิโกติ อยํ ตตฺถ สามีจิ.  
  2 อุโบสถขันธกะ 127-128 ตาลมูลกปพฺพเตปิ อุปริ สีมา ฐิตา สีมา โอตรติ.  
2540 1 มหาขันธกะ 31-32 สารีปุตฺโตปิ โข อกาโล เอวํวาที มหาสมโณติ.  
  2 มหาขันธกะ 101-103 หตฺถจฺฉินฺนาทิวตฺถูสุ สตฺโต อขุชโช นาม นตฺถิ.  
2541 1 เภสัชชขันธกะ 199-200 ยํ อิมาสุ จตูสุ วินาสิตกาเล ชหิตวตฺถุกา โหติ.  
  2 เภสัชชขันธกะ 206-207 ตทหุปฏิคฺคหิตํ กาเล สนฺนิธมปิ น ชเนตีติ.  
2542 1 มหาขันธกะ 89-90 ตตฺร วิตฺถารนโย อาคโตติ สพฺพํ ปุริมสทิสเมว.  
  2 อุโบสถขันธกะ 139-140 นทิยา ปน สงฺฆกมฺมํ อากาเส ฐิโต วฏฏติ.  
2543 1 มหาขันธกะ 51-52 อิทานิ ยํ ปุพฺเพ อชฺฌาเร อาจารวิปนฺโน นาม.  
  2 มหาขันธกะ 61-62 ราชภฎวตฺถุสฺมึ ปจฺจนฺตํ ตมฺปิ ปพฺพาเชตุ งฏฏติ.  
2544 1 อุโบสถขันธกะ 177-118 ปาสาณนิมิตฺเต อยคุฬมฺปิ อญฺญตฺถ น กิตฺเตตพฺพํ.  
  2 ปัญจวัคคะ 607-608 กมฺมวคฺเค. จตุนฺนํ ปญฺจหิ หารเณหิ วิปชฺชนฺติ.  
2545 1 อุโบสถขันธกะ 152-1 53 สรติปิ อุโปสถํ นปิ จาตุทฺทสิเกปิ เอเสว นโย.  
  2 เภสัชชขันธกะ 202 กาเชหิ คาหาเปตฺวาติ เอส นโย สพฺพปาเนสุ.  
2546 1 อุโบสถขันธกะ 153-154 ภควตา ญฺญตฺตํ น สาปตฺติเกน เทเสตุ วฏฏติ.  
  2 เภสัชชขันธกะ 202-203 เตสุ ปน ชมฺพุปานนฺติ จตสฺโส รสา อนญฺญตาติ.  
2547 1 อุโบสถขันธกะ 118-119 วนนิมิตตฺเต ติณวนํ วา วลญฺชิยมานาเยว วฏฏติ.  
  2 กฐินขันธกะ 211-212 กฐินตฺถารเกนาปิ ธมฺเมน กริสฺสามีติ น คเหตพฺพํ.  
2548 1 มหาขันธกะ 21-22 อนุชานามิ ภิกฺขเว โหติ นหาหีติ วตฺตพฺโพ.  
  2 มหาขันธกะ 99-100 อุภโตพฺยญฺชนโกติ อิทมฺปิธ เวทิตพฺโพ.  
2549 1 มหาขันธกะ 103-104 วามโนติ ชงฺฆวามโน น ปพฺพาเชตพฺโพ.  
  2 อุโบสถขันธกะ 128 อถ เลนํ อติขุทฺทกํ ปุริมนเยนปิ เวทิตพฺพํ.  
2550 1 มหาขันธกะ 63-64 น ภิกฺขเว การเภทโกติ โส น ปพฺพาเชตพฺโพ.  
  2 มหาขันธกะ 66-67 น ภิกฺขเว ทาโส อาโรเปนฺติ น วฏฺฏติ.  
2551 1 มหาขันธกะ 111 โคตฺเตนปิ อนุสฺสาเวตุนฺติ เอส ปฏิกฺเขโป.  
  2 ปวารณา 174-176 เทฺว ตโย อุโปสเถ อุตฺตานเมวาติ.  
2552 1 วัสสูปนายิกขันธกะ 160-161 สตฺตาหกรณีเยสุ ภิกฺขุนีสงฺฆํ วา ทาเปตุํ คนฺตพฺพํ.  
  2 วัสสูปนายิกขันธกะ 161 อยมฺปเนตฺถ ปาลิมุตฺตกรตฺติจฺเฉทวินิจฺฉโย คนฺตุํ น ลภติ.  
  2 วัสสูปนายิกขันธกะ 164-165 ปิสาจิลฺลิกาติ ปิสาจาเยว มหาวิภงฺเค วุตฺตํ.  
2553 1 มหาขันธกะ 34-35 อนุชานามิ ภิกฺขเว คหิโตติ ญาตุํ วฏฺฏติ.  
  2 มหาขันธกะ 37-38 สินฺนํ โหตีติ ตินฺนํ ตถา น กาตพฺพํ.  
2554 1 จีวรขันธกะ 230-231 จีวรนิทาหเกนาปิ ภณฺฑาคาริกสฺส สงฺคหํ กาตุํ วฏฺฏตีติ (มญฺญิสฺสนฺตีติ)  
  2 จีวรขันธกะ 231-232 น ภิกฺขเว ภณฺฑาคาริโก ปฏิวึเส ฐเปตฺวาติ อตฺโถ.  
2555 1 อปรทุติยคาถาสังคณิกะ 597-598 ฉ กมฺมานีติ อธมฺมกมฺมํ เอตมตฺถํ โรจยาม. อ่าน
  2 อปรทุติยคาถาสังคณิกะ 598-599 วุตฺตํปิ เจตํ ยา สา วิสฺสชฺชนํ อุตฺตานเมวาติ.
2556 1 ขุททกวัตถุขันธกะ 334-335 ทุมาสิกํ วา ทุวงฺคุลํ วาติ สพฺพตฺถ ทุกฺกฏํ. อ่าน
  2 ขุททกวัตถุขันธกะ 335-336 น ภิกฺขเว นจฺจํ วาติ ปทพฺยญฺชนานิ ทสฺเสตพฺพานิ.
2557 1 มหาขันธกะ 84-85 น ภิกฺขเว มุขทฺวาริโก ยาจติ ทาตุํ วฏฺฏติ. อ่าน
  2 มหาขันธกะ 86-87 อยํ วิเสโสฯ อวณฺณภาสเน องฺคํ วุตฺตนฺติ เวทิตพฺพํ.
2558 1 จีวรขันธกะ 247-248 ปฏิรูเป คาหเกติ สเจ สีมาย เทติ นาม ฯ อ่าน
  2 จีวรขันธกะ 248-249 อุปจารสีมา ปริกฺขิตฺตสฺส เตสํเยว หิ ตํ ปาปุณาติ ฯ
2559 1 เสนาสนขันธกะ 369-370 โย ปน คาโม ปฏิกฺกมฺม สงฆวเสน น กาตพฺพํ ฯ อ่าน
  2 เสนาสนขันธกะ 370 ชาตรูปรชตวเสนาปิ ตานิ คาเหตพฺพานิ ฯ
2560 1 เภสัชชขันธกะ 200-201 อิมา ปน กปฺปิยกุฏิโย กตฺวา ปริภุญฺชิตพฺพํ ฯ อ่าน
  2 เภสัชชขันธกะ 205-206 อฏฺฐ ปานานิ อนุญฺญาตานิ อนุโลมานิ เวทิตพฺพานิ ฯ
2561 1 อุโปสถขันธกะ 155-156 อาวาสิกานํ ภิกฺขูนํ โธวนอุทกนิสฺเสกนฺติ อตฺโถ ฯ อ่าน
  2 อุโปสถขันธกะ 156-157 นานาสํวาสกาทิวตฺถูสุ อุโปสถนฺตราโย กโต ภวิสฺสตีติ ฯ
             
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search