สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.6 ไทยเป็นมคธ

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ ธมฺมปทฏฺฐกถา ภาค 5-8

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 7 เมณฑกเศรษฐี 36-37 เอวํ มหานุภาโว เสฏฺฐี กลึว กตฺวา สโฐติ. คลิก
  2 8 สุนทรสมุทรเถระ 155-156 เต ปุนทิวเส เถรสฺส ฐิตา อิมํ คาถมาห.
2539 1 5 วิสาขสหายิกะ 91-92 สาวตฺถิยํ กิร ปญฺจสตา อิทานิ กึ กริสฺสถาติ. คลิก
  2 6 กาลเถระ 22-23 สา เอกทิวสํ ปาโต ว อตฺตโน ฆาตาย ผลฺลตีติ.
2540 1 5 อสัญญตปริขารภิกษุ 14-15 โส กิร ยงฺกิญฺจิ โถกํปิ อาจินนฺติ. คลิก
  2 7 ปัญจุบาสก 25-26 เอเตสุ หิ โย เอส วิย สกฺกจฺจํ สุณาตีติ.
2541 1 7 จูฬสารีภิกษุ 17-17 สุชีวํ อหิริเกนาติ อิมํ สุทฺธาชีเวน ปสฺสตาติ. คลิก
  2 7 จูฬสารีภิกษุ 17-18 ยถา หิ สุรกาโก อหิริเกน สุชีวนฺติ อตฺโถ.
2542 1 6 เอรกปัตตนาคราช 98-99 อถ นํ สตฺถา อาห กิจฺโฉเยว อติวิย ทุลฺลโภติ. คลิก
  2 8 อานันทเถระ 105-106 ปเสนทิโกสโล กิร เตเชน วิโรจตีติ วตฺวา (อาห).
2543 1 5 รูปนันทาเถรี 103-104 จตุปฺปมาณิเก หิ ตมาทาย นิกฺขมึสุ. คลิก
  2 7 มหาธนวาณิช 80-81 สตฺถา นคเร ปิณฺฑาย อาจิกฺขเต มุนีติ.
2544 1 5 พิฬาลปทกเสฎฐี 18 ตํ สุตฺวา เสฏฺฐี โถกํ โถกํปิ อาจินนฺติ. คลิก
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 96-97 สตฺถา อิทํ อตีตํ สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขนฺติ.
2545 1 6 อัตตทัตเถระ 26-27 สตฺถา ตสฺส อุยฺยุตฺตปฺปยุตฺโต ภเวยฺยาติ. คลิก
  2 8 สัมพหุลภิกษุ 69-70 ตสฺมึ ปน กาเล นวสตา เคหํ คจฺฉาติ.
2546 1 5 สุขสามเณร 85-86 จตสฺโส หิ สมฺปทา อุปฏฺฐากุเล ปฏิสนฺธึ คณฺหิ. คลิก
  2 7 จูฬสุภัททา 115-116 ตสฺมึ ขเณ อนาถปิณฺฑิโกปิ ปกาเสนฺตีติ อตฺโถ.
2547 1 6 เปสการธีตุ 42-43 อถสฺสา สตฺถา มยา วา ปาปุณาตีติ อตฺโถ. คลิก
  2 6 ยมกปาฏิหาริย์ 89 สาปิ โข ฉตฺตึสโยชนปริมณฺฑลา ตตฺถ คจฺฉนฺตุ.
2548 1 5 อนาถปิณฑกะ 12-13 สตฺถา กลฺยาณปาปกานํ ปาปานิเยว ปสฺสติ. คลิก
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 87 เอกสฺมึ หิ สมเย ภยํ น อุปฺปชฺชตีติ.
2549 1 6 อุปนันทสักยบุตร 8-9 สตฺถา อิมํ อตีตํ น กิลิสฺเสยฺยาติ. คลิก
  2 8 วักกลิเถระ 82-83 โส กิรายสฺมา สาวตฺถิยํ คิชฺฌกูฏํ อภิรุหิ.
2550 1 5 วิสาขา 53-54 วิสาขา ตาสุ มหลฺลกิตฺถิโย อิทเมตฺถ โอปมฺมปฏิปาทนํ. คลิก
  2 6 สักกะ 134-135 ตถาคตสฺส หิ อายุสงฺขาเร สตฺถุ ผาสุกกาเลเยว อคมาสิ.
2551 1 5 อชครเปรต 56-57 อถ นํ สมีเป ฐิตา เม ขมาหีติ อาห. คลิก
  2 6 อุตตราอุบาสิกา 173-174 อถ นํ สตฺถา ปุจฺฉิ สจฺเจนาลิกวาทินนฺติ.
2552 1 5 รูปนันทเถรี 102-103 สา กิเรกทิวสํ จินฺเตสิ กเถนฺตาว ปวิสนฺติ. คลิก
  2 5 รูปนันทเถรี 103-104 รูปนนฺทา ภิกฺขุนีนญฺเจว อตฺตานํ อวมญฺญิ.
2553 1 8 สุมนสามเณร 86-87 ปจฺเจกพุทฺโธ "เอวํ โหตุ กึ กโรมีติ ปุจฺฉิ. คลิก
  2 8 สุมนสามเณร 87-88 อถสฺส โส อุปมํ อาหริ ตทเหว วิปากํ เทติ.
2554 1 7 สูกรเปรต 68-69 ธมฺมกถิโก "ภนฺเต อิตโรปิ ปาวิสิ. คลิก
  2 7 สูกรเปรต 69-70 มหาเถโร ตํ ทิสฺวาว อตฺตภาเวน ทุกฺขํ อนุโภติ.
2555 1 8 โชติกเถระ 177-178 กสฺสปสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส หิ ขมาเปหิ ตาตาติ. คลิก
  2 8 โชติกเถระ 178-179 โส "สาธุ ภนฺเตติ กตภาเวน นิพฺพตฺติ.
2556 1 6 อุตตราอุบาสิกา 172 สา กิร อฑฺฒมาสํ สตปากเตเลน อพฺภญฺชิ. คลิก
  2 6 อุตตราอุบาสิกา 172-173 ตสฺมึ ขเณ สา อตฺตโน คเหตฺวา อุตฺตรา สํวิทหิ.
2557 1 7 อัตตโนปุพพกรรม 87-88 นครวาสิโน สนฺนิปติตฺวา ทตฺวา เวฬุวเน วิหรติ. คลิก
  2 7 อัตตโนปุพพกรรม 88-89 เตน จ สมเยน สตฺถุ คมนกาลํ อาโรเจสิ.
2558 1 8 เขมา 23-24 สาปิ เตน สทฺธึ ตสฺส มตฺถเก อฏฺฐาสิ ฯ คลิก
  2 8 เขมา 24-25 ตํทิวสํ สตฺถา ปจฺจูสกาเล กิร ทสฺเสตูติ อาห ฯ
2559 1 6 ปเสนทิโกศล 129-131 เอกสฺมึ หิ สมเย ราชา สิตฺถคณนาย ตณฺฑุเล หาเรสิ ฯ คลิก
  2 6 ปเสนทิโกศล 131 ราชาปิสฺส คาถํ สุตฺวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขนฺติ ฯ
2560 1 8 ปัพภารวาสิติสสเถร 130-131 เทวตา ตํ อาคจฺฉนฺตํ เลนทฺวาเร อฏฺฐาสิ ฯ คลิก
  2 8 ปัพภารวาสิติสสเถร 131-132 เถโรปิ ภตฺตกิจฺจาวสาเน พลวปฺปีติ อุปฺปชฺชิ ฯ
2561 1 5 ลาชเทวธีตา 7-8 สา ทฺวาทสหตฺถํ เอกํ อิธ มาคมิ, ปฏิกฺกมาติ. คลิก
  2 5 ลาชเทวธีตา 8 สา "มา มํ ภนฺเต สุขเมวาติ วตฺวา (อาห) ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search