สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 มคธเป็นไทย

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ ปฐม-ทุติยสมนฺตปาสาทิกา

พ.ศ. ข้อ ภาค หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 1 140-141 อถสฺส ภควา สหสา ว ภูมิยํ วิปเตยฺย. คลิก
  2 2 129-130 เอตฺถ ปน อกปฺปิยโวหาโร อตฺถาย วฏฺฏตีติ วุตฺตํ.
2539 1 1 171-172 เอวํ หิ สมาหฏา เอตา วุจฺจติ อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธีติ. คลิก
  2 2 31-32 เอวํ วตฺถุวเสน วิตฺถารโต วายมติ ผสฺสํ ปฏิวิชานาติ.
2540 1 1 424-425 อุปนิธมฺปิ นาหํ อยํ ตาว ปาลิวณฺณนา. คลิก
  2 2 29-30 มหาปทุมตฺเถโร ปนาห ปาลิยา วิเสสํ วเทยฺย.
2541 1 1 591 อยํ ภิกฺขเว ปฐโม มหาโจโร สานโชตกาติ เวทิตพฺพา. คลิก
  1 1 591 อตฺตโน ทหตีติ ปริสมชฺเฌ ทุติโย มหาโจโร.
  1 1 592 อมูลเกน อพฺรหฺมจริเยน อนุทฺธํเสตีติ ตติโย มหาโจโร.
  1 1 592-593 เตหิ คิหี สงฺคณฺหาตีติ สุขุมํ โลกุตฺตรธมฺมํ เถเนติ.
  2 2 34-35 น เกวลญฺจ มาตุคามสฺส มคฺคํ อธิฏฺฐาย คนฺตพฺพํ.
2542 1 1 331-332 ยํ ปน ภิกฺขุกาเล อญฺญสฺส เต ยสฺสิจฺฉติ ตสฺส ทาตพฺพา. คลิก
  2 2 131-132 อารามาทิอตฺถาย รุกฺขโรปเน อิธ ปณฺฑิตานนฺติ (คาถา)
2543 1 1 158-159 วิภงฺเค ปน อิมินา จ ตตฺราปิ เอวเมว ทฏฺฐพฺโพ. คลิก
  2 2 88-89 ทุฏฺโฐ โทโสติ ทูสิโต เจว อสฺสุตํ อปริสงฺกิตนฺติ อาห.
2544 1 1 156-157 กิเลสกามปกฺเข ปน ธมฺเมหีติ เอตฺถ อตฺถปฺปกาสนา. คลิก
  2 2 35-36 มุตฺตา มณิ เวฬุริโย อนามาสญฺจ อสมฺปฏิจฺฉิยญฺจ.
2545 1 1 169-170 อติสยนิโรโธ หิ เนสํ สุขคฺคหณฺตถํ. คลิก
  2 2 90-91 อมูลเกน ปาราชิเกนาติ อิทํ ทิฏฺฐปริสงฺกิตํ.
2546 1 1 259-260 ยสฺมา หิ อสํวเร วิริยารมฺโภ วาติ วุจฺจตีติ. คลิก
  2 2 91-92 สุตปริสงฺกตนฺนาม มยาติ โจเทติ.
2547 1 1 167-168 อิทานิ สุขญฺจ กาเยน เสสํ วุตฺตนยเมวาติ. คลิก
  2 2 92-93 โจทาปเภทโกสลฺลตฺถญฺจ สหธมฺมิกา ลภนฺตีติ อาห.
2548 1 1 520-521 อิทํ ปน อานาปานสฺสติ นิมิตฺตํ อุปฏฺฐาติ. คลิก
  2 2 48-49 สญฺจริตฺตํ สมาปชฺเชยฺย สงฺฆาทิเสโส.
2549 1 1 132-133 ยสฺมา จ โลเก วตฺตพฺเพ เมขลาติ วุจฺจติ. คลิก
  2 2 126-127 ทุพฺพจชาติโกติ ทุพฺพจภาโว. สิกฺขาปเทน วุจฺจมาโนติ อตฺโถ.
2550 1 1 21-22 เอตานิ หิ ตีณิ ปริจฺเฉทกถาติ วุจฺจติ. คลิก
  2 2 5-6 อญฺญตฺร สุปินนฺตาติ เอกนฺตมนาปตฺติเอว.
2551 1 1 22-23 เอกเมกสฺมึ เจตฺถ คมฺภีรภาวโว เวทิตพฺโพ. คลิก
  2 1 138 ภควา สทฺธึ อติปจฺฉาติ.
2552 1 1 492-493 ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโตติ ชานาถ ตํ กตฺตพฺพนฺติ คลิก
  2 1 493-494 อถโข ภควา.เปฯ อตฺโถ เวทิตพฺโพ.
2553 1 1 140 อิทานิ อภิวาเทตีติ อกรณํ น ยุตฺตเมว คลิก
  1 1 142 ตตฺถ ปริยาโยติ การณํ วา เอส ภควโต
  2 1 143 ตตฺถ ปหีนาติ จิตฺตสนฺตานโต ยถา อนุอจฺฉริยา อนจฺฉริยาติ.
2554 1 2 623-624 อุสุโลมวตฺถุสฺมึ. การณิโกติ วิสมา นิสชฺชา อโหสีติ. คลิก
  2 2 624-625 ปารทาริกวตฺถุสมึ. โส สตฺโต สปตฺตึ องฺคารกฏาเหน โอกีรติ.
2555 1 1 204-206 อสฺโสสิ โข ภควา สาลิมํโสทนํ อติมญฺญิสฺสตีติ. คลิก
  2 1 206-207 ตตฺรายํ อธิปฺปาโย ตุมฺเหหิ อตฺตโน วเส วตฺติโตติ.
2556 1 1 235-236 ตตฺถ ยนฺนูนาติ ปริวิตกฺกทสฺสนเมตํ โธตสงฺขสปาฏิภาคํ จริตพฺพํ. คลิก
  2 1 236 อิทํ น สุกรํ อคารํ นกฺขตฺตกีฬาย วา จิตฺตํ นมติ.
2557 1 1 45-46 โอจรตีติ โอจรโก โอณิรกฺขกถา นิฏฺฐิตา. คลิก
  2 1 452-453 อิทานิ ตตฺถ ตตฺถ ฐานา อนาปตฺติ น วุตฺตาติ.
2558 1 1 612-613 วตฺถุกามวาเรปิ ตีหากาเรหีติอาทีนํ วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺโพ ฯ คลิก
  2 1 613-614 ปจฺจยปฏิสํยุตฺตวาเรปิ สพฺพํ ภิกฺขู เตสํ อนาปตฺตีติ ฯ
2559 1 1 492-493 อถ ภควา ตถา กาตุกาโม อสฺสาสปฺปสฺสาสปริคฺคาหิกา สติ ฯ คลิก
  2 1 493-494 วุตฺตํ เหตํ ปฏิสมฺภิทายํ สุโข จ วิหาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ
2560 1 1 110-111 ยํ หิ สมยํ ภควา สมเยติ อตฺโถ เวทิตพฺโพ ฯ คลิก
  2 1 114-115 อสฺโสสิ โข เวรญฺโช ตโต ปรํ วุตฺตตฺถเมว ฯ
2561 1 1 276-277 วินเย โข ปน ฐิโต อุชฺชลิตปฺปทีโป วิย โหติ ฯ คลิก
  2 1 277-278 สูปธาริตาติ สุฏฺฐุ ฉฏฺฐานานิ โอโลเกตพฺพานิ ฯ
             
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search