สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 ไทยเป็นมคธ

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ มงฺคลตฺถทีปนี ภาค 1

พ.ศ. ข้อ เรื่อง เลขข้อ หน้า เริ่ม จบ ปัญหาเฉลย
2538 1 วินยกถา 254 235-236 อนภิชฺฌาทิสหคเตหิ สฏีกาอนุฏีกาอฏฺฐสาลินีนโย. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 335 313-314 กุลวํสํ ฐเปสฺสามีติ กุลสนฺตกสามิเก กโรนฺตีติ.
2539 1 วินยกถา 147 169 วินโย นาม น ตโต ปรนฺติ. คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 288 264 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตํ เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนานโย.
2540 1 พาลปณฺฑิตกถา 55 51-52 ตตฺถ ยสฺมา โย พาลอเสวนํ วิญฺญาเปสิ. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 311-312 286-287 เต อาคนฺตฺวา สจฺจกิริยํ เอกกฺขเณเยว อโหสิ.
2541 1 วินยกถา 189 195 ปุนปิ เยภุยฺเยน ภิกฺขู มรณํ ปตฺโตติ อาห. (วตฺวา) คลิก
  1 วินยกถา 191 196 รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ น ลภตีติ ตฎฎีกา.
  2 วินยกถา 192 196-197 ตสฺมา ยถาวุตฺตมาทีนวํ ปริโภคสมํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ.
  2 วินยกถา 194 197 สเจ ปริโภคกาเล วา ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ.
2542 1 วินยกถา 18 14-15 ปณฺฑิตา นาม วเสน เวทิตพฺพานิ. คลิก
  2 วินยกถา 213 209-210 ปรสฺส มมฺมจฺเฉทก- มมฺมจฺเฉทโกติ วุตฺตํ.
  2 วินยกถา 215 211 สา ยํ สนฺธาย ปวตฺติตา กิเลสานํ มุทุติพฺพตาเภเท.
  2 วินยกถา 216 211 ตสฺสา ตโย สมฺภารา สติ พฺยาปาโทเยว โหตีติ.
2543 1 วินยกถา 222 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ สมุฏฐาตีติ อฏฐสาลินีนโย. คลิก
  2 ปูชากถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต นิยฺยาเทยฺยาติ อตฺโถ.
2544 1 ปูชากถา 73-74 80-81 เอวํ ปฏิปตฺติปูชา ว ปูเชติ โส ทุกฺขํ. คลิก
  1 ปูชากถา 78 84 อปิจ ปพฺพชิเตสุ จ มงฺคลเมว.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 314-315 เอโก กิร ชาณุสฺโสณิ ตํ ทานํ น อุปกปฺปตีติ.
2545 1 ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 99 110-111 โรหณชนปเท กิร ตานิ สพฺพานิ อาหราเปสิ. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 297 273 อิติ เตสํ พหุการตฺตํ มาตุ จ ปิตุ จ.
2546 1 พาหุสจฺจกถา 121-122 139-140 อิติ พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจํ อธิปฺปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา. คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 272 249-250 ตสฺมา อปฺปิยวจนสงฺขาตํ นิจฺจโล อฏฐาสิ.
2547 1 วินยกถา 205 204-205 วีสติยา ปน อิตฺถีสุ มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ. คลิก
  2 วินยกถา 207-208 206 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ นิทสฺสนนฺติ ตฏฏีกา.
2548 1 วินยกถา 181-182 191-192 ยํ ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิกํ อาสีวิสา วิย ปริวชฺเชตพฺพา. คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 243 229-230 ปาณาติปาโต -สงคีติสุตฺตวณฺณนา.
2549 1 อุปฺปตฺติกถา 3 2-3 ตตฺรายมนุปุพฺพีกถา อภิมงฺคลสมฺมโต สทฺโท. คลิก
  2 วินยกถา 211 208-209 อปโร นโย. ตโย สมฺภาราติ วทนฺติ.
2550 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 350 328-329 อิทานิ สตฺถา จาคเจตนํ นิพฺพตฺเตนฺเตหีติ. คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 365-367 338-339 อิติ ภรณาทิอุปฏฺฐานํ นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ.
2551 1 นิทานตฺถวณฺณนา 9 9 อฏฺฐาสีติ ฐานํ กปฺเปสิ ฐิตา โข สาตฺยาทิ. คลิก
  2 พาหุสจฺจกถา 116-117 135-136 พาหุสจฺจํ นาม นามาติ ตพฺพณฺณนา.
2552 1 ปูชากถา 70 77 ตตฺถ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา -สุตฺตวณฺณนานโย คลิก
  2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 386 351-352 ตตฺถ ปุตฺตทารา ปิฏฺฐิโต วตฺตนโต ตถา อกรเณน.
2553 1 พาลปณฺฑิตกถา 20 16 ตตฺถ ปณฺฑิตาว เสวิตพฺพา โส ตํคติโกว. คลิก
  1 พาลปณฺฑิตกถา 29 24 เอวํ นิชฺชีวกวตฺถุมฺปิ อมธุโร ติตฺติโก ชาโตติ.
  2 พาลปณฺฑิตกถา 33 27-28 อปิจ เย เกจิ นตฺถิ ปณฺฑิตโต อุปสคฺโคติ.
2554 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 334 312 อิติ ยถาวุตฺตํ มณฺเฑตฺวา ภริโต ชคฺคิโตติ. คลิก
  2 อนากุลกมฺมนฺตกถา 401-402 361 กาลาติกฺกมนาทิ ปน กโรตีติ ปฏิรูปการี
2555 1 พาลปณฺฑิตกถา 74 80-81 เอวํ โย ยถาวุตฺตาย ปูเชติ โส ทุกฺขํ. คลิก
  1 พาลปณฺฑิตกถา 78 84 อปิจ ปพฺพชิเตสุ วณฺเณนปิ วฑฺฒิสฺสนฺตีติ.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 317-318 293 เอวํ มหาสตฺโต สพฺเพสํ มหาหํสชาตกวณฺณนายํ วุตฺโต.
2556 1 ปูชากถา 69 75-76 เอวํ ตาว อามิสปูชา สาสนสฺส จิรฏฺฐิติกามตาย จ. คลิก
  2 ปูชากถา 69 76-77 อามิสปูชา จ นาเมสา อานนฺท สิกฺขิตพฺพนฺติ.
2557 1 ทิฏฐสุตมุตตมงคล 3-4 3-4 เต ตโย อญฺญมญฺญํ นิฏฺฐงฺคโต นาโหสิ. คลิก
  2 สุภาสิตวาจากถา 284 260-261 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ อรหตฺตปฺปตฺตา นิทสฺสนํ.
2558 1 อุปฺปตฺติกถา 2 2 สุตฺตตฺถํ สํวณฺณยนฺเตน ปุจฺฉาวสโต อุปฺปชฺชเตว ฯ คลิก
  1 พาลปณฺฑิตกถา 30 24 อปิจ อสิหตฺถอมิตฺตา วิย มํ อุปฏฺฐหีติ เทเสติ ฯ
  2 พาลปณฺฑิตกถา 36 30 ตสฺมา อคฺคิปฺปทิตฺตํ เสวิตพฺพา น พาลา ฯ
2559 1 วินยกถา 156-158 176-177 เอวมชฺฌาปนฺนาปิ วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณิ ฯ คลิก
  2 วินยกถา 168-169 183-184 ตตฺเถว โลมสกสฺสปชาตก- วตฺวา อตีตํ อาหริ ฯ
2560 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 303-304 277-278 เตสํ เภสชฺชํ กโรโตปิ จีวรกฺขนฺธเก ปาลิ ฯ คลิก
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 304-305 278 น จ ภิกฺขเว สทฺธาเทยฺยนฺติ น กาตพฺพนฺติ ทสฺเสตุํ ฯ
2561 1 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 110-111 129-130 เอกนิปาตสฺส อฏฺฐมวคฺเค จิตฺตเมว เทตีติ วตฺวา (อาห) ฯ คลิก
  2 วินยกถา 179-181 191 วิมติวิโนทนิยมฺปิ อกปฺปิยโภชนนฺติ วุตฺตํ ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search