สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.7 ไทยเป็นมคธ

พ.ศ. ข้อ เรื่อง เลขข้อ หน้า เริ่ม จบ ปัญหาเฉลย
2538 1 วินยกถา 254 235-236 อนภิชฺฌาทิสหคเตหิ ปน จิตฺเตหิ สฏีกาอนุฏีกาอฏฺฐสาลินีนโย.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 335 313-314 อุปฺปนฺนกิจฺจํ กุลวํสํ ฐเปสฺสามีติ กุลสนฺตกสามิเก กโรนฺตีติ.  
2539 1 วินยกถา 147 169 วินโย นาม อนาคาริยาคาริยวเสน น ตโต ปรนฺติ.  
  2 สุภาสิตวาจากถา 288 264 ธมฺมจกฺกปฺปวตฺตนสุตฺตํ สุตฺวา เอกนิปาตงฺคุตฺตรวณฺณนา.  
2540 1 พาลปณฺฑิตกถา 55 51-52 ตตฺถ ยสฺมา โย พาลอเสวนํ วิญฺญาเปสิ.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 311-312 286-287 เต อาคนฺตฺวา สจฺจกิริยํ เอกกฺขเณเยว อโหสิ.  
2541 1 วินยกถา 189 195 ปุนปิ เยภุยฺเยน ภิกฺขู มรณํ ปตฺโตติ อาห. (วตฺวา)  
  2 วินยกถา 191 196 รูปิยสิกฺขาปทวณฺณนาทีสุ น ลภตีติ ตฎฎีกา.  
  2 วินยกถา 192 196-197 ตสฺมา ยถาวุตฺตมาทีนวํ สมฺปสฺสนฺเตน ปริโภคสมํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ.  
  2 วินยกถา 194 197 สเจ ปริโภคกาเล สกึเยว วา ปจฺจเวกฺขิตพฺพนฺติ.  
2542 1 วินยกถา 18 14-15 ปณฺฑิตา นาม สุจินฺติตจินฺตนาทีนํ วเสน เวทิตพฺพานิ.  
  2 วินยกถา 213 209-210 ปรสฺส มมฺมจฺเฉทกกายวจีปโยคสมุฏฺฐาปิกา มมฺมจฺเฉทโกติ วุตฺตํ.  
  2 วินยกถา 215 211 สา ยํ สนฺธาย ปวตฺติตา ตถา กิเลสานํ มุทุติพฺพตาเภเท.  
  2 วินยกถา 216 211 ตสฺสา ตโย สมฺภารา สติ พฺยาปาโทเยว โหตีติ.  
2543 1 วินยกถา 222 215 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ มโนกมฺมํ ทฺวาเรสุ สมุฏฐาตีติ อฏฐสาลินีนโย.  
  2 ปูชากถา 347 326 ยสฺมา เปตา อิโต ทเทยฺย นิยฺยาเทยฺยาติ อตฺโถ.  
2544 1 ปูชากถา 73-74 80-81 เอวํ ปฏิปตฺติปูชา ว สตฺถุปฺปสตฺถา ปูเชติ โส ทุกฺขํ.  
  1 ปูชากถา 78 84 อปิจ ปพฺพชิเตสุ อาจริยุปชฺฌายา อายุอาทิวุฑฺฒิเหตุตฺตา จ มงฺคลเมว.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 336 314-315 เอโก กิร ชาณุสฺโสณิ นาม ตํ ทานํ น อุปกปฺปตีติ.  
2545 1 ปุพฺเพกตปุญฺญตากถา 99 110-111 โรหณชนปเท กิร ตานิ สพฺพานิ อาหราเปสิ.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 297 273 อิติ เตสํ พหุการตฺตํ มาตุ จ ปิตุ จ.  
2546 1 พาหุสจฺจกถา 121-122 139-140 อิติ พหุสฺสุตสฺส พาหุสจฺจํ อธิปฺปเตยฺยสุตฺตวณฺณนา.  
  2 สุภาสิตวาจากถา 272 249-250 ตสฺมา อปฺปิยวจนสงฺขาตํ นิจฺจโล อฏฐาสิ.  
2547 1 วินยกถา 205 204-205 วีสติยา ปน อิตฺถีสุ มคฺคปฺปฏิปตฺติอธิวาสนนฺติ.  
  2 วินยกถา 207-208 206 ยถาวุตฺตญฺเจตํ ติวิธํ กายกมฺมํ นิทสฺสนนฺติ ตฏฏีกา.  
2548 1 วินยกถา 181-182 191-192 ยํ ปฏิกฺขิตฺตเวชฺชกมฺมาทิกํ นิสฺสาย อาสีวิสา วิย ปริวชฺเชตพฺพา.  
  2 สุภาสิตวาจากถา 243 229-230 ปาณาติปาโต ชีวิตินฺทฺริยารมฺมณโต อฏฐสาลินีสมฺมาทิฏฐิสุตฺตสงคีติสุตฺตวณฺณนา.  
2549 1 อุปฺปตฺติกถา 3 2-3 ตตฺรายมนุปุพฺพีกถา ชมฺพุทีเป สุตํ นาม อภิมงฺคลสมฺมโต สทฺโท.  
  2 วินยกถา 211 208-209 อปโร นโย. คหฏฺฐานํ อตฺตโน ตโย สมฺภาราติ วทนฺติ.  
2550 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 350 328-329 อิทานิ สตฺถา ยถาภุจฺจคุเณหิ จาคเจตนํ นิพฺพตฺเตนฺเตหีติ.  
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 365-367 338-339 อิติ ภรณาทิอุปฏฺฐานํ นิเวเสนฺติ ปติฏฺฐาเปนฺติ.  
2551 1 นิทานตฺถวณฺณนา 9 9 อฏฺฐาสีติ ฐานํ กปฺเปสิ ฐิตา โข สาตฺยาทิ.  
  2 พาหุสจฺจกถา 116-117 135-136 พาหุสจฺจํ นาม พหุสฺสุตภาโว สุตสนฺนิจโย นามาติ ตพฺพณฺณนา.  
2552 1 ปูชากถา 70 77 ตตฺถ ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา นาม มหาปรินิพฺพานสุตฺตวณฺณนานโย  
  2 ปุตฺตทารสงฺคหกถา 386 351-352 ตตฺถ ปุตฺตทารา ปิฏฺฐิโต วตฺตนโต ตถา อกรเณน.  
2553 1 พาลปณฺฑิตกถา 20 16 ตตฺถ ปณฺฑิตาว เสวิตพฺพา โส ตํคติโกว.  
  1 พาลปณฺฑิตกถา 29 24 เอวํ นิชฺชีวกวตฺถุมฺปิ อมธุโร ติตฺติโก ชาโตติ.  
  2 พาลปณฺฑิตกถา 33 27-28 อปิจ เย เกจิ ภยุปทฺทวุปสคฺคา นตฺถิ ปณฺฑิตโต อุปสคฺโคติ.  
2554 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 334 312 อิติ ยถาวุตฺตํ มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ มณฺเฑตฺวา ภริโต ชคฺคิโตติ.  
  2 อนากุลกมฺมนฺตกถา 401-402 361 กาลาติกฺกมนาทิ ปน เตสํ อธิคมุปายํ กโรตีติ ปฏิรูปการี  
2555 1 พาลปณฺฑิตกถา 74 80-81 เอวํ โย ยถาวุตฺตาย พาลอเสวนาย ปูเชติ โส ทุกฺขํ. อ่าน
  1 พาลปณฺฑิตกถา 78 84 อปิจ ปพฺพชิเตสุ อาจริยุปชฺฌายา วณฺเณนปิ วฑฺฒิสฺสนฺตีติ.
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 317-318 293 เอวํ มหาสตฺโต สพฺเพสํ มหาหํสชาตกวณฺณนายํ วุตฺโต.
2556 1 ปูชากถา 69 75-76 เอวํ ตาว อามิสปูชา สาสนสฺส จิรฏฺฐิติกามตาย จ. อ่าน
  2 ปูชากถา 69 76-77 อามิสปูชา จ นาเมสา อานนฺท สิกฺขิตพฺพนฺติ.
2557 1 ทิฏฐสุตมุตตมงคล 3-4 3-4 เต ตโย อญฺญมญฺญํ นิฏฺฐงฺคโต นาโหสิ. อ่าน
  2 สุภาสิตวาจากถา 284 260-261 อิติ สุภาสิตภาสนาทีหิ จตูหิ อรหตฺตปฺปตฺตา นิทสฺสนํ.
2558 1 อุปฺปตฺติกถา 2 2 สุตฺตตฺถํ สํวณฺณยนฺเตน หิ ปุจฺฉาวสโต อุปฺปชฺชเตว ฯ อ่าน
  1 พาลปณฺฑิตกถา 30 24 อปิจ อสิหตฺถอมิตฺตา วิย มํ อุปฏฺฐหีติ เทเสติ ฯ
  2 พาลปณฺฑิตกถา 36 30 ตสฺมา อคฺคิปฺปทิตฺตํ อคารมิว เสวิตพฺพา น พาลา ฯ
2559 1 วินยกถา 156-158 176-177 เอวมชฺฌาปนฺนาปิ อาปตฺติโย วฑฺเฒตฺวา อรหตฺตํ ปาปุณิ ฯ อ่าน
  2 วินยกถา 168-169 183-184 ตตฺเถว โลมสกสฺสปชาตกวณฺณนายํ วตฺวา อตีตํ อาหริ ฯ
2560 1 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 303-304 277-278 เตสํ เภสชฺชํ กโรโตปิ จีวรกฺขนฺธเก ปาลิ ฯ อ่าน
  2 มาตาปิตุอุปฏฺฐานกถา 304-305 278 น จ ภิกฺขเว สทฺธาเทยฺยนฺติ น กาตพฺพนฺติ ทสฺเสตุํ ฯ
2561 1 อตฺตสมฺมาปณิธิกถา 110-111 129-130 เอกนิปาตสฺส อฏฺฐมวคฺเค จิตฺตเมว เทตีติ วตฺวา (อาห) ฯ อ่าน
  2 วินยกถา 179-181 191 วิมติวิโนทนิยมฺปิ อาคนฺตุกโจราทีนํ อกปฺปิยโภชนนฺติ วุตฺตํ ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search