สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 ไทยเป็นมคธ

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 ทุติยปาราชิก 436-437 สุงฺกํ ตโต หนนฺตีติ อนฺโต ปวิสติ ปาราชิกเมว.  
  2 ทุติยปาราชิก 454-455 วิสฺสาสคฺคาโห ปน อนุชานาติ อาหราเปนฺเต ทาตพฺพํ.  
2539 1 ปฐมปาราชิก 259-260 ยสฺมา หิ อสํวเร สํวโร ปาสาทิโกติ วุจฺจติ.  
  2 ปฐมปาราชิก 276-277 อลชฺชี หิ พหุสฺสุโตปิ ฐิโต โหติ ปติฏฺฐิโต.  
2540 1 จตุตฺถปาราชิก 591-592 อยํ ภิกฺขเว ปฐโม ตติโย มหาโจโร.  
  1 จตุตฺถปาราชิก 592-593 เตหิ คีหิ สงฺคณฺหาตีติ จตุตฺโถ มหาโจโร.  
  2 จตุตฺถปาราชิก 593 อยํ อคฺโค มหาโจโรติ ภิกฺขเว รฏฺฐปิณฺโฑ ภุตฺโตติ.  
2541 1 เวรัญชกัณฑ์ 173-174 อิติ อิมานิ จตฺตาริ เตสํ ภโวกฺกมนตฺถานิ โหนฺติ.  
  2 เวรัญชกัณฑ์ 191 โส หิ พฺรหฺมณ กุกฺกุฏจฺฉาปโก พฺรหฺมณสฺส ทสฺเสสิ.  
2542 1 เวรัญชกัณฑ์ 220-221 เต อาสวฏฺฐานิยา วีติกฺกมธมฺมา น ยถาฐาเน ติฏฺเฐยฺย ฯ  
  2 เวรัญชกัณฑ์ 223 รตฺติโย ชานนฺตีติ สิกฺขาปทานิ ปญฺญตฺตานิ ฯ  
2543 1 ปฐมปาราชิก 329 อยมฺปน ปาลิมุตฺโต ภิกฺขุนีนํ สนฺติกํ คนฺตพฺพํ.  
  2 ตติยปาราชิก 578-579 ปิณฺฑปาเต ปน สมฺปตฺโตสิ คจฺฉาหีติ น วตฺตพฺโพ.  
2544 1 เวรัญชกัณฑ์ 140-141 อถสฺส ภควา เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺสาติ.  
  2 ทุติยปาราชิก 458-459 อิเมสํ ปน อวหารานํ คณฺหาติ อุทฺธาเร ปาราชิกํ.  
2545 1 ทุติยปาราชิก 432 อุจฺจารปสฺสาวปีฬิตสสาปิ สพฺพนฺตสฺส คีวา.  
  2 ตติยปาราชิก 512-513 ตตฺถ อิมินา อาทิกมฺมิกกุลปุตฺเตน สกฺขรํ ขิปิตฺวา คเณติ.  
2546 1 เวรัญชกัณฑ์ 120 อปิจ จกฺขุ? ทุกฺขสจฺจํ สมฺมาสมฺพุทฺโธติ.  
  2 เวรัญชกัณฑ์ 212-213 อนุทฺทิฏฺฐํ ปาฏิโมกฺขนฺติ สนฺนิปาตกาโลติ.  
2547 1 ทุติยปาราชิก 460-461 โอกาสปริกปฺโป ปน เอวํ อยํ โอกาสปริกปฺโป นาม.  
  2 ตติยปาราชิก 519-520 เตน หิ ภิกฺขุนา กมฺมฏฺฐานสฺส มนสิกโรนฺตสฺส ปากฏํ โหติ.  
2548 1 เวรัญชกัณฑ์ 172-173 อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ สติปาริสุทฺธีติ น วุตฺตํ.  
  2 เวรัญชกัณฑ์ 227 ตํ โข ปเนตํ อาจิณฺณํ ติโยชนิกสติกํ.  
2549 1 พาหิรนิทาน 28-29 ตตฺถ เอกานุสนฺธิกํ สุตฺตํ ปาตุรเหสุนฺติ.  
  2 พาหิรนิทาน 93 กุโต รญฺญา ปติฏฺฐาตูติ อธิฏฺฐาสิ.  
2550 1 พาหิรนิทาน 27-28 กํ องฺควเสน องฺควเสน นววิธํ.  
  2 ตติยปาราชิก 520 อิทํ ปน อานาปานสฺสติ นิสีทติ วา นิปชฺชติ วา.  
2551 1 เวรัญชกัณฑ์ 147-148 ตตฺรายํ ปทตฺโถ ปุนพุภวาภินิพฺพตฺตีติ.  
  2 ปฐมปาราชิก 283 ภิกฺขุนิทฺเทเส ภิกฺขตีติ ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ.  
2552 1 ปฐมปาราชิก 287-288 ภโทฺรติ อปาปโก อุปสมฺปนฺโนติ วุจฺจติ.  
  2 ตติยปาราชิก 521 เอวเมว เตน ภิกฺขุนา เอกจฺเจ อาหุ.  
2553 1 เวรัญชกัณฑ์ 191-192 เอวํ ทสฺเสนฺโต จ อภิกฺกนฺตํ โภ โคตมาติอาทิมาห.  
  2 เวรัญชกัณฑ์ 193-194 อยํ ปน อธิปฺปายโยชนา เอวํ ชานามิ พุชฺฌามีติ.  
2554 1 ปฐมปาราชิก 280-281 อถ ปนสฺส อาจริโย โสตฺถึ ปริเยสาหีติ วตฺตพฺโพ  
  2 ปฐมปาราชิก 283-284 คิหิวตฺถวิสภาคานํ กาสาวานํ วา มยํ ภิกฺขูติ วทนฺติ.  
2555 1 ปฐมปาราชิก 338-339 อุปริ สยนฺเตน นิสฺเสณึ น มุจฺจตีติ วุตฺตํ. อ่าน
  2 ปฐมปาราชิก 339-340 โย ปน พหุเมว รตฺตึ พนฺธิตฺวา นิปชฺชาปิโตติ.
2556 1 ทุติยปาราชิก 430-431 โย ปน อตฺตนา จ เตน จ หรนฺติ ตสฺเสว คีวา. อ่าน
  2 ทุติยปาราชิก 432 โย ปิ ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว ตสฺมา คีวา น โหติ.
2557 1 ทุติยปาราชิก 373-374 ภุมฺมฏฺฐํ ภณฺฑํ ฯเปฯ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏํ. อ่าน
  2 ทุติยปาราชิก 374-375 สพฺเพ สมาคเต ทิสฺวา ปาจิตฺติยานีติ มหาปจฺจริยํ วุตฺตํ.
2558 1 ทุติยปาราชิก 460-461 โอกาสปริกปฺโป ปน เอวํ ปริกปฺปาวหาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ อ่าน
  2 ทุติยปาราชิก 461-462 ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปน อวหรณํ ตสฺส ปเวสิตมตฺเตเยว ปาราชิกํ ฯ
2559 1 ตติยปาราชิก 541-542 เอวํ อุทฺทิฏฺฐสิกฺขาปทํ อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสเภทโต ทุวิโธ ฯ อ่าน
  2 ตติยปาราชิก 542-543 ตตฺถ อุทฺทิสิเก ยํ อุทฺทิสฺส กมฺมุนา พนฺโธ โหตีติ ฯ
2560 1 ตติยปาราชิก 482-483 อิทมฺปิ จ นครํ เอวํ โลมาทีนนฺติ ฯ อ่าน
  2 ตติยปาราชิก 486-487 นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ ตํ ภควา อทฺทส ฯ
2561 1 เวรัญชกัณฑ์ 137-138 อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ อนุสฺสริยมานสุขโต สาราณียํ ฯ อ่าน
  2 เวรัญชกัณฑ์ 138-139 อยญฺจ เตสํ อญฺญตโร เอกมนฺตํ นิสีทีติ ฯ
             
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search