สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 ไทยเป็นมคธ

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ ปฐมสมนฺตปาสาทิกา

พ.ศ. ข้อ เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 ทุติยปาราชิก 436-437 สุงฺกํ ตโต หนนฺตีติ อนฺโต ปวิสติ ปาราชิกเมว. คลิก
  2 ทุติยปาราชิก 454-455 วิสฺสาสคฺคาโห ปน อนุชานาติ อาหราเปนฺเต ทาตพฺพํ.
2539 1 ปฐมปาราชิก 259-260 ยสฺมา หิ อสํวเร สํวโร ปาสาทิโกติ วุจฺจติ. คลิก
  2 ปฐมปาราชิก 276-277 อลชฺชี หิ พหุสฺสุโตปิ ฐิโต โหติ ปติฏฺฐิโต.
2540 1 จตุตฺถปาราชิก 591-592 อยํ ภิกฺขเว ปฐโม ตติโย มหาโจโร. คลิก
  1 จตุตฺถปาราชิก 592-593 เตหิ คีหิ สงฺคณฺหาตีติ จตุตฺโถ มหาโจโร.
  2 จตุตฺถปาราชิก 593 อยํ อคฺโค มหาโจโรติ ภิกฺขเว รฏฺฐปิณฺโฑ ภุตฺโตติ.
2541 1 เวรัญชกัณฑ์ 173-174 อิติ อิมานิ จตฺตาริ เตสํ ภโวกฺกมนตฺถานิ โหนฺติ. คลิก
  2 เวรัญชกัณฑ์ 191 โส หิ พฺรหฺมณ กุกฺกุฏจฺฉาปโก พฺรหฺมณสฺส ทสฺเสสิ.
2542 1 เวรัญชกัณฑ์ 220-221 เต อาสวฏฺฐานิยา วีติกฺกมธมฺมา น ยถาฐาเน ติฏฺเฐยฺย ฯ คลิก
  2 เวรัญชกัณฑ์ 223 รตฺติโย ชานนฺตีติ สิกฺขาปทานิ ปญฺญตฺตานิ ฯ
2543 1 ปฐมปาราชิก 329 อยมฺปน ปาลิมุตฺโต ภิกฺขุนีนํ สนฺติกํ คนฺตพฺพํ. คลิก
  2 ตติยปาราชิก 578-579 ปิณฺฑปาเต ปน สมฺปตฺโตสิ คจฺฉาหีติ น วตฺตพฺโพ.
2544 1 เวรัญชกัณฑ์ 140-141 อถสฺส ภควา เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺสาติ. คลิก
  2 ทุติยปาราชิก 458-459 อิเมสํ ปน อวหารานํ คณฺหาติ อุทฺธาเร ปาราชิกํ.
2545 1 ทุติยปาราชิก 432 อุจฺจารปสฺสาวปีฬิตสส ปน ภณฺฑาคาริกสฺเสว คีวา. คลิก
  2 ตติยปาราชิก 512-513 ตตฺถ อิมินา อาทิกมฺมิกกุลปุตฺเตน สกฺขรํ ขิปิตฺวา คเณติ.
2546 1 เวรัญชกัณฑ์ 120 อปิจ จกฺขุํ ทุกฺขสจฺจํ สมฺมาสมฺพุทฺโธติ. คลิก
  2 เวรัญชกัณฑ์ 212-213 อนุทฺทิฏฺฐํ ปาฏิโมกฺขนฺติ สนฺนิปาตกาโลติ.
2547 1 ทุติยปาราชิก 460-461 โอกาสปริกปฺโป ปน เอวํ อยํ โอกาสปริกปฺโป นาม. คลิก
  2 ตติยปาราชิก 519-520 เตน หิ ภิกฺขุนา กมฺมฏฺฐานสฺส มนสิกโรนฺตสฺส ปากฏํ โหติ.
2548 1 เวรัญชกัณฑ์ 172-173 อุเปกฺขาสติปาริสุทฺธินฺติ สติปาริสุทฺธีติ น วุตฺตํ. คลิก
  2 เวรัญชกัณฑ์ 227 ตํ โข ปเนตํ อาจิณฺณํ ติโยชนิกสติกํ.
2549 1 พาหิรนิทาน 28-29 ตตฺถ เอกานุสนฺธิกํ สุตฺตํ ปาตุรเหสุนฺติ. คลิก
  2 พาหิรนิทาน 93 กุโต รญฺญา ปติฏฺฐาตูติ อธิฏฺฐาสิ.
2550 1 พาหิรนิทาน 27-28 กถํ องฺควเสน องฺควเสน นววิธํ. คลิก
  2 ตติยปาราชิก 520 อิทํ ปน อานาปานสฺสติ นิสีทติ วา นิปชฺชติ วา.
2551 1 เวรัญชกัณฑ์ 147-148 ตตฺรายํ ปทตฺโถ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺตีติ. คลิก
  2 ปฐมปาราชิก 283 ภิกฺขุนิทฺเทเส ภิกฺขตีติ ภินฺนปฏธโรติ ภิกฺขุ.
2552 1 ปฐมปาราชิก 287-288 ภโทฺรติ อปาปโก อุปสมฺปนฺโนติ วุจฺจติ. คลิก
  2 ตติยปาราชิก 521 เอวเมว เตน ภิกฺขุนา เอกจฺเจ อาหุ.
2553 1 เวรัญชกัณฑ์ 191-192 เอวํ ทสฺเสนฺโต จ อภิกฺกนฺตํ โภ โคตมาติอาทิมาห. คลิก
  2 เวรัญชกัณฑ์ 193-194 อยํ ปน อธิปฺปายโยชนา เอวํ ชานามิ พุชฺฌามีติ.
2554 1 ปฐมปาราชิก 280-281 อถ ปนสฺส อาจริโย โสตฺถึ ปริเยสาหีติ วตฺตพฺโพ คลิก
  2 ปฐมปาราชิก 283-284 คิหิวตฺถวิสภาคานํ กาสาวานํ มยํ ภิกฺขูติ วทนฺติ.
2555 1 ปฐมปาราชิก 338-339 อุปริ สยนฺเตน นิสฺเสณึ น มุจฺจตีติ วุตฺตํ. คลิก
  2 ปฐมปาราชิก 339-340 โย ปน พหุเมว รตฺตึ พนฺธิตฺวา นิปชฺชาปิโตติ.
2556 1 ทุติยปาราชิก 430-431 โย ปน อตฺตนา จ เตน จ หรนฺติ ตสฺเสว คีวา. คลิก
  2 ทุติยปาราชิก 432 โย ปิ ตสฺส ปสฺสนฺตสฺเสว ตสฺมา คีวา น โหติ.
2557 1 ทุติยปาราชิก 373-374 ภุมฺมฏฺฐํ ภณฺฑํ ฯเปฯ วาจาย วาจาย ทุกฺกฏํ. คลิก
  2 ทุติยปาราชิก 374-375 สพฺเพ สมาคเต ทิสฺวา ปาจิตฺติยานีติ มหาปจฺจริยํ วุตฺตํ.
2558 1 ทุติยปาราชิก 460-461 โอกาสปริกปฺโป ปน เอวํ ปริกปฺปาวหาโรติ เวทิตพฺโพ ฯ คลิก
  2 ทุติยปาราชิก 461-462 ปฏิจฺฉาเทตฺวา ปน อวหรณํ ตสฺส ปเวสิตมตฺเตเยว ปาราชิกํ ฯ
2559 1 ตติยปาราชิก 541-542 เอวํ อุทฺทิฏฺฐสิกฺขาปทํ อุทฺทิสฺสานุทฺทิสฺสเภทโต ทุวิโธ ฯ คลิก
  2 ตติยปาราชิก 542-543 ตตฺถ อุทฺทิสิเก ยํ อุทฺทิสฺส กมฺมุนา พนฺโธ โหตีติ ฯ
2560 1 ตติยปาราชิก 482-483 อิทมฺปิ จ นครํ เอวํ โลมาทีนนฺติ ฯ คลิก
  2 ตติยปาราชิก 486-487 นมฺหิ เกนจิ อุปสงฺกมิตพฺโพ ตํ ภควา อทฺทส ฯ
2561 1 เวรัญชกัณฑ์ 137-138 อถโข เวรญฺโช พฺราหฺมโณ อนุสฺสริยมานสุขโต สาราณียํ ฯ คลิก
  2 เวรัญชกัณฑ์ 138-139 อยญฺจ เตสํ อญฺญตโร เอกมนฺตํ นิสีทีติ ฯ
             
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search