สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.8 แต่งฉันท์ภาษามคธ

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ มงคลวิเสสกถา

พ.ศ. เรื่อง ปัญหา-เฉลย
2529 ประวัติของพระโสณกุฏิกัณณเถระ คลิก
2530 คำฉันท์ถวายพระพร เนื่องในวัน 5 ธันวา มหาราช คลิก
2531 ประวัติพระโมฆราชเถระ คลิก
2532 ประวัติพระรัฏฐบาลเถระ คลิก
2533 พระดำรัสของรัชกาลที่ 9 เนื่องในงานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี คลิก
2534 บุคคล 2 ประเภท (คนทำกิน 1 คนปกครอง 1) คลิก
2535 คำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คลิก
2536 คำถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คลิก
2537 ประวัติพระแก้วมรกต คลิก
2538 คำถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คลิก
2539 คำถวายราชสดุดี แด่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี คลิก
2540 พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คลิก
2541 พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์ คลิก
2542 ประวัติโดยย่อของพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่ประเทศไทย (ศาสนวงศ์) คลิก
2543 นิกายในพระพุทธศาสนา คลิก
2544 ผู้นับถือพุทธศาสนา (พุทฺธสาสนิกกถา) คลิก
2545 ปฐมสังคายนา คลิก
2546 อัตตสัมมาปณิธิ คลิก
2547 ความประพฤติตนสม่ำเสมอ คลิก
2548 ความรู้จักประมาณ คลิก
2549 ปุคฺคลญญุตา คลิก
2550 กตฺตุกมฺยตา คลิก
2551 ไตรสรณคมน์ คลิก
2552 รัฏฐาภิปาลโนบาย คลิก
2553 การณวสิกตากถา คลิก
2554 ปฏิสันถาร คลิก
2555 การบัญญัติสิกขาบท คลิก
2556 เมตตา คลิก
2557 กัลยาณมิตตตาธรรม คลิก
2558 ธรรม ๓ กุศลธรรม อกุศลธรรม อัพยากฤตธรรม คลิก
2559 ปุคคลัญญุตา คลิก
2560 ปุคคลัญญุตา คลิก
2561 ทีปกถา คลิก
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search