สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง

สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 มคธเป็นไทย

ประโยค/วิชา  | 1-2 บว มท | 3 บว มท สพ บภ | 4 มท ทม | 5 มท ทม | 6 มท ทม | 7 มท ทม | 8 มท ทม ฉม | 9 มท ทม ตม |

หนังสือ อภิธมฺมตฺถวิภาวินี

พ.ศ. ข้อ ปริเฉทที่ หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 ทุติโย 115-116 เอกูนวีสติ ปฐมทุติยอสงฺขาริเกสุ กเถยฺยาติ อตฺโถ. คลิก
  2 ปญจโม 176-177 ยํ ปเนเก วทนฺติ อุทฺธจฺจเจตนา วุตฺตนเยน เวทิตพฺพํ.
2539 1 ตติโย 122-123 ภวงฺคนฺติ อาวชฺชนานนฺตรํ ภวงฺคํ ปวตฺติยา ทฺวารวินิมุตฺตานิ จ. คลิก
  2 ตติโย 130-131 ปญฺจวิญฺญาณาเนว นิสฺสตฺตนิชฺชีวตฺเถน อนิสฺสาย วา ปวตฺตนฺติ.
2540 1 ปฐโม 83-84 อิมานิปิ อิฏฺฐอิฏฺฐมชฺฌตฺตารมฺมณวเสน อเนกวิธภาเวปีติ อตฺโถ. คลิก
  2 สตฺตโม 218-219 อาสโวฆา จ โยคา จ อิจฺเจวํ นว สงฺคหา.
2541 1 ปญจโม 165-166 ทิฏฐธมฺโม ปจฺจกฺขภูโต โวจฺฉินฺนาย อโหสิกมฺมํ นาม. คลิก
  2 สตฺตโม 226 สตฺตธา ตตฺถ สตฺตสงฺคโหติ โหนฺติ กตฺถจิ น วา โหนฺติ.
2542 1 จตุตฺโถ 155-156 กามภเว ยถารหํ วีถีมุตฺตกวชฺชานิ นิโรธสมาปตฺติยนฺติ อธิปฺปาโย. คลิก
  2 ฉฏฺโฐ 198-199 วีเภทกจิตฺตสมุฏฺฐานปฐวีธาตุยา กมฺมญฺญตาติ.
2543 1 จตุตฺโถ 108 สภาเวน อวิตกฺกตฺตา วีติกฺกาทิฉปกิณฺณก-มานุรูปโต. คลิก
  2 อฏฺฐโม 132-134 เกจิ ปน จิตฺตสฺส เตโย ตโย ขณาติ.
2544 1 ทุติโย 154 อิทานิ เตสํ เตสํ ปุคฺคลานํ เตตฺตึส วีถิจิตฺตานีติ ทฏฺฐพฺพํ. คลิก
  2 จตุตฺโถ 242-243 อตฺตโน อนุปฺปตฺติยา เจตนา วิย ทฏฺฐพฺโพ.
2545 1 จตุตฺโถ 134-135 อรูปํ ลหุปริณามํ รูปํ เอเกกกลาปคตานิปิ อาปาถมาคจฺฉนฺติ. คลิก
  2 จตุตฺโถ 140-141 โวฏฺฐพฺพนเมว ปริวตฺตีติ สุญฺญตฺตา โมฆวาราติ วุตฺตา.
2546 1 ตติโย 125 ตตฺถ ยถาสมฺภวนฺติ อารมฺมณํ โหติ. คลิก
  2 ตติโย 125-127 เยภุยฺเยน ภวนฺตเร เอกนฺตกามาวจรสภาวฉฬารมฺมณโคจรานิ.
2547 1 สตฺตโม 222-223 ปญฺจวิญฺญาณานํ วิตกฺกวิรเหน อธิปติปจฺจโย อุทฺธโฏ. คลิก
  2 สตฺตโม 229-230 อริยกรตฺตา อริยานิ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา.
2548 1 จตุตฺโถ 142 วิภูตาวิภูตเภโท นตฺถิ อุปฺปชฺชิตพฺพปฺปนานุรูปโตติ หิ อธิปฺปาโย. คลิก
  2 ฉฏฺโฐ 203 อสมฺปตฺตวเสนาติ อตฺตานํ สกณฺเณ สรปาตนนฺติ.
2549 1 ตติโย 121-122 ตสฺมา ยถาธมฺมสาสเน อวจนมฺปิ นิทฺทิเสติ สมฺพนฺโธ คลิก
  2 ฉฏฺโฐ 210-211 ตถาหิ ธมฺมหทยวิภงฺเค น สกฺกา วตฺตุนฺติ.
2550 1 ปฐโม 66-67 จินฺเตีติ จิตฺตํ อตฺถํ ปปญฺเจนติ. คลิก
  2 อฏฺฐโม 236-237 เอตฺถ จ สติปิ ตพฺภาวภาวิภาโว ทฏฺฐพฺโพ.
2551 1 ตติโย 127-128 อิเมสุ หิ อกุสลโต ปฏิกฺเขโป กโต. คลิก
  2 ฉฏฺโฐ 211-212 คพฺเภ มาตุกุจฺฉิยํ นิรตฺถํ ว กลิงฺครนฺติ.
2552 1 จตุตฺโถ 146-147 ตสฺมาติ ยสฺมา โทมนสฺสฺชวนาวสาเน นิโรธา ผลทสฺสนาติ. คลิก
  2 อฏฺฐโม 250-251 ยสฺมา ปน อญฺญมญฺญูปตฺถมฺภนวเสเนว อินฺทฺริยปจฺจยภาโว วุตฺโต.
2553 1 ฉฏฺโฐ 140-141 นตฺถิ วีถิจิติตุปฺปาโทติ อุปริมโกฏิยา เอตฺถาติ วิสยปฺปวตฺติสงฺคเห. คลิก
  2 ทุติโย 193-194 กิญฺจาปิ สีตตา ผุสิตฺวา วิญฺเญยฺยา ทฺรวตา ตถาติ.
2554 1 ทุติโย 108 ฉสฏฺฐี ปญฺจปญฺญาสติอาทิ สสงฺขาเรเสวฺว ลพฺภติ. คลิก
  2 อฏฺฐโม 250-251 เยสํ นามานํ วตฺถาทีนํ จตูสุ สโมธานํ คจฺฉนฺติ.
2555 1 ตติโย 118-119 โลภาทิเหตูนํ วิภาควเสน จาติ ทฏฺฐพฺพํ. คลิก
  2 ฉฏฺโฐ 196-197 กกฺขลตาทินา อตฺตโน สยญฺจ กาเยน วิญฺญายติ.
2556 1 ปญฺจโม 187-188 อฏฺฐกถายมฺปน คตินิมิตฺตํ ตํสทิสนฺติ ทฏฺฐพฺพนฺติ. คลิก
  2 ปญฺจโม 188-189 ยถารหนฺติ ทุติยจตุตฺถปฐมตติยานํ ปริวตฺตตีติ โยชนา.
2557 1 ปญฺจโม 184-185 วีถิจิตฺตาวสาเนติ ตทาลมฺพนฯ กุสลา ว ภวนฺติธาติ. คลิก
  2 ปญฺจโม 185-186 สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ปริคฺคยฺหมานนฺติ อุปลพฺภตีติ อยเมตฺถ สงฺเขโป.
2558 1 จตุตฺโถ 140-141 อาลมฺพนภูตาติ วิสยภูตา อปฺปวตฺตนโต ฯ ปริตฺตชวนนโย ฯ คลิก
  2 ฉฏฺฐโม 198-199 อุปจยนํ อุปจโย ทส เจติ อฏฺฐวีสติวิธมฺภเว ฯ
2559 1 จตุตฺโถ 138-139 ยมฺปน ปรมตฺถวินิจฺฉเย วา อิจฺเจวํ สํวณฺเณนฺติ ฯ คลิก
  2 อฏฺฐโม 238-239 เตสเมว อวิชฺชาตณฺหาสงฺขาตานํ ฉ ธมฺมาติ ทฏฺฐพฺพํ ฯ
2560 1 อฏฺฐโม 251-252 อิทานิ ยํ วุตฺตํ ตตฺถ ปจฺจยา นามาติ โยชนา ฯ คลิก
  2 นวโม 264-265 เอตฺถ หิ อิทฺธิวิธญาณสฺส ตํตํปริกมฺมานุรูปโต อปฺเปติ ฯ
2561 1 อฏฺฐโม 246-247 เอกุปฺปาทาทิจตุพฺพิธสมฺปโยค- อาคตํ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ คลิก
  2 อฏฺฐโม 247-248 ปญฺหาวาเร ปน เสกฺโข ตถา เจว นิทฺทิสติ ฯ
             
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search