สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 มคธเป็นไทย

พ.ศ. ข้อ ปริเฉทที่ หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 ทุติโย 115-116 เอกูนวีสติ ปฐมทุติยอสงฺขาริเกสุ กเถยฺยาติ อตฺโถ.  
  2 ปญจโม 176-177 ยํ ปเนเก วทนฺติ อุทฺธจฺจเจตนา วุตฺตนเยน เวทิตพฺพํ.  
2539 1 ตติโย 122-123 ภวงฺคนฺติ อาวชฺชนานนฺตรํ ภวงฺคํ ปวตฺติยา ทฺวารวินิมุตฺตานิ จ.  
  2 ตติโย 130-131 ปญฺจวิญฺญาณาเนว นิสฺสตฺตนิชฺชีวตฺเถน อนิสฺสาย วา ปวตฺตนฺติ.  
2540 1 ปฐโม 83-84 อิมานิปิ อิฏฺฐอิฏฺฐมชฺฌตฺตารมฺมณวเสน อเนกวิธภาเวปีติ อตฺโถ.  
  2 สตฺตโม 218-219 อาสโวฆา จ โยคา จ อิจฺเจวํ นว สงฺคหา.  
2541 1 ปญจโม 165-166 ทิฏฐธมฺโม ปจฺจกฺขภูโต โวจฺฉินฺนาย อโหสิกมฺมํ นาม.  
  2 สตฺตโม 226 สตฺตธา ตตฺถ สตฺตสงฺคโหติ โหนฺติ กตฺถจิ น วา โหนฺติ.  
2542 1 จตุตฺโถ 155-156 กามภเว ยถารหํ วีถีมุตฺตกวชฺชานิ นิโรธสมาปตฺติยนฺติ อธิปฺปาโย.  
  2 ฉฏฺโฐ 198-199 วีเภทกจิตฺตสมุฏฺฐานปฐวีธาตุยา กมฺมญฺญตาติ.  
2543 1 จตุตฺโถ 155 อิทานิ เตสํ เตสํ ปุคฺคลานํ เตตฺตึส วีถิจิตฺตานีติ ทฏฺฐพฺพํ.  
  2 อฏฺฐโม 142-143 อตฺตโน อนุปฺปตฺติยา สหุปฺปนฺนานมฺนิ เจตนา วิย ทฏฺฐพฺโพ.  
2544 1 ทุติโย 108 สภาเวน อวิตกฺกตฺตา วีติกฺกาทิฉปกิณฺณก-มานุรูปโต.  
  2 จตุตฺโถ 132-134 เกจิ ปน จิตฺตสฺส ตโย ตโย ขณาติ.  
2545 1 จตุตฺโถ 134-135 อรูปํ ลหุปริณามํ รูปํ เอเกกกลาปคตานิปิ อาปาถมาคจฺฉนฺติ.  
  2 จตุตฺโถ 140-141 โวฏฺฐพฺพนเมว ปริวตฺตีติ สุญฺญตฺตา โมฆวาราติ วุตฺตา.  
2546 1 ตติโย 125 ตตฺถ ยถาสมฺภวนฺติ อารมฺมณํ โหติ.  
  2 ตติโย 125-127 เยภุยฺเยน ภวนฺตเร เอกนฺตกามาวจรสภาวฉฬารมฺมณโคจรานิ.  
2547 1 สตฺตโม 222-223 ปญฺจวิญฺญาณานํ วิตกฺกวิรเหน อธิปติปจฺจโย อุทฺธโฏ.  
  2 สตฺตโม 229-230 อริยกรตฺตา อริยานิ เอตายาติ ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา.  
2548 1 จตุตฺโถ 142 วิภูตาวิภูตเภโท นตฺถิ อุปฺปชฺชิตพฺพปฺปนานุรูปโตติ หิ อธิปฺปาโย.  
  2 ฉฏฺโฐ 203 อสมฺปตฺตวเสนาติ อตฺตานํ สกณฺเณ สรปาตนนฺติ.  
2549 1 ตติโย 121-122 ตสฺมา ยถาธมฺมสาสเน อวจนมฺปิ นิทฺทิเสติ สมฺพนฺโธ  
  2 ฉฏฺโฐ 210-211 ตถาหิ ธมฺมหทยวิภงฺเค น สกฺกา วตฺตุนฺติ.  
2550 1 ปฐโม 66-67 จินฺเตีติ จิตฺตํ อตฺถํ ปปญฺเจนติ.  
  2 อฏฺฐโม 236-237 เอตฺถ จ สติปิ ตพฺภาวภาวิภาโว ทฏฺฐพฺโพ.  
2551 1 ตติโย 127-128 อิเมสุ หิ อกุสลโต ปฏิกฺเขโป กโต.  
  2 ฉฏฺโฐ 211-212 คพฺเภ มาตุกุจฺฉิยํ นิรตฺถํ ว กลิงฺครนฺติ.  
2552 1 จตุตฺโถ 146-147 ตสฺมาติ ยสฺมา โทมนสฺสฺชวนาวสาเน นิโรธา ผลทสฺสนาติ.  
  2 อฏฺฐโม 250-251 ยสฺมา ปน อญฺญมญฺญูปตฺถมฺภนวเสเนว อินฺทฺริยปจฺจยภาโว วุตฺโต.  
2553 1 ฉฏฺโฐ 140-141 นตฺถิ วีถิจิติตุปฺปาโทติ อุปริมโกฏิยา เอตฺถาติ วิสยปฺปวตฺติสงฺคเห.  
  2 ทุติโย 193-194 กิญฺจาปิ สีตตา ผุสิตฺวา วิญฺเญยฺยา ทุรตา ตถาติ.  
2554 1 ทุติโย 108 ฉสฏฺฐี ปญฺจปญฺญาสติอาทิ สสงฺขาเรเสวฺว ลพฺภติ.  
  2 อฏฺฐโม 250-251 เยสํ นามานํ วตฺถาทีนํ จตูสุ สโมธานํ คจฺฉนฺติ.  
2555 1 ตติโย 118-119 โลภาทิเหตูนํ วิภาควเสน จาติ ทฏฺฐพฺพํ. อ่าน
  2 ฉฏฺโฐ 196-197 กกฺขลตาทินา อตฺตโน สยญฺจ กาเยน วิญฺญายติ.
2556 1 ปญฺจโม 187-188 อฏฺฐกถายมฺปน คตินิมิตฺตํ ตํสทิสนฺติ ทฏฺฐพฺพนฺติ. อ่าน
  2 ปญฺจโม 188-189 ยถารหนฺติ ทุติยจตุตฺถปฐมตติยานํ ปริวตฺตตีติ โยชนา.
2557 1 ปญฺจโม 184-185 วีถิจิตฺตาวสาเนติ ตทาลมฺพนฯ กุสลา ว ภวนฺติธาติ. อ่าน
  2 ปญฺจโม 185-186 สมฺปยุตฺตธมฺเมหิ ปริคฺคยฺหมานนฺติ อุปลพฺภตีติ อยเมตฺถ สงฺเขโป.
2558 1 จตุตฺโถ 140-141 อาลมฺพนภูตาติ วิสยภูตา อปฺปวตฺตนโต ฯ ปริตฺตชวนนโย ฯ อ่าน
  2 ฉฏฺฐโม 198-199 อุปจยนํ อุปจโย ทส เจติ อฏฺฐวีสติวิธมฺภเว ฯ
2559 1 จตุตฺโถ 138-139 ยมฺปน ปรมตฺถวินิจฺฉเย วา อิจฺเจวํ สํวณฺเณนฺติ ฯ อ่าน
  2 อฏฺฐโม 238-239 เตสเมว อวิชฺชาตณฺหาสงฺขาตานํ ฉ ธมฺมาติ ทฏฺฐพฺพํ ฯ
2560 1 อฏฺฐโม 251-252 อิทานิ ยํ วุตฺตํ ตตฺถ ปจฺจยา นามาติ โยชนา ฯ อ่าน
  2 นวโม 264-265 เอตฺถ หิ อิทฺธิวิธญาณสฺส ตํตํปริกมฺมานุรูปโต อปฺเปติ ฯ
2561 1 อฏฺฐโม 246-247 เอกุปฺปาทาทิจตุพฺพิธสมฺปโยค- อาคตํ สนฺธาย วุตฺตํ ฯ อ่าน
  2 อฏฺฐโม 247-248 ปญฺหาวาเร ปน เสกฺโข ตถา เจว นิทฺทิสติ ฯ
             
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search