สถิติข้อสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ไทยเป็นมคธ

พ.ศ. ข้อ ภาค เรื่อง หน้า เริ่ม จบ ปัญหา-เฉลย
2538 1 1 สีล 21-22 ทุวิโธ หิ อนาจาโร วุจฺจติ กายิโก อนาจาโร.  
  2 2 อนุสสติ 55-56 อรญฺญคโต วา สทฺทกณฺฏกตฺตา ฌานสฺส.  
2539 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 249 ยเถว หิ มตสรีรํ เวมตฺตํ นาม นตฺถิ.  
  2 1 พรหมวิหาร 124 เอเกกสฺส เอตฺถ ตโต นิพฺพเยน กรุณายิตพฺพํ.  
2540 1 1 สีล 23-24 ปฏิปกฺขวเสน ปนสฺส อยํ วุจฺจติ อุปนิพนฺธโคจโร.  
  2 2 อนุสสติ 10-11. อนิมิตฺโตติ อววฏฺฐานโต ชาตานํ อนฺโตคาเม.  
2541 1 1 สีล 49-50 ยถา ปน อินฺทริยสํวโร นิมิตฺโตภาสปริกตา วฏฺฏนฺติ.  
  2 2 อนุสสติ 76 กิญจาปิ หิ ยงฺกิญฺจิ พลวตี อิจฺฉิตพฺพา.  
2542 1 1 ปฐวีกสิณ 151-152 ชิณฺณวิหาเร ปน พหุ ตตฺราปิ ตาทิโสเยว อุปทฺทโว.  
  2 2 อนุสสติ 74-75 อิธ ปนสฺส สุขุมตรนิมิตฺตารมฺมณํ ปวตฺตติเยว.  
2543 1 1 ปฐวีกสิณ 163-164 ตตฺถ วตฺถุวิสทกิริยา นาม เจตฺถ นิทสฺสนํ.  
  2 2 พรหมวิหาร 99-100 สเจ ปนสฺส เอวํ อตฺตานํ ทุคฺคนฺธญฺจ กโรสีติ.  
2544 1 1 ปฐวีกสิณ 213-214 เอตฺถาห อเถวํ ตสฺส หตาติ อติทูเร โหนฺตีติ.  
  2 2 อนุสสติ 51 สเจ ปน พหิทฺธาปิ ปฐมชฺฌานานิ นิพฺพตฺตนฺติ.  
2545 1 1 ปฐวีกสิณ 152-153 ยตฺถ นานาวิธํ อนาวาสายปิสฺส ปรกฺกมนฺติ.  
  2 2 พรหมวิหาร 106-107 สเจ ปน เอวมฺปิ ปติฏฺฐานฏฺฐานํ น โหติ.  
2546 1 1 ปฐวีกสิณ 164-165 อินฺทริยสมตฺตปฏิปาทนํ นาม อุทฺธจฺจํ อภิภวติ.  
  2 2 สมาธิ 191 มหาภูตสามญฺญโตติ มหาภูตสามญฺญโตปิ มหาภูตานิ.  
2547 1 1 กัมมัฏฐาน 123-124 มมญฺหิ อานนฺท ตสฺส สนฺติเก คเหตพฺพํ.  
  2 2 อนุสสติ 8-9 กายพหุสาธารณโตติ มรณํ อนุสฺสริตพฺพํ.  
2548 1 1 กัมมัฏฐาน 124-125 เตเนว โปราณกตฺเถรา อุชุกํ ตตฺเถว คนฺตพฺพํ.  
  2 2 สมาธิ 158 กถํ ปริโภคโต ปฏิกูลตา ปจฺจเวกฺขิตพฺพา.  
2549 1 1 ปฐวีกสิณ 214-215 อทุกฺขมสุขนฺติ สมฺปยุตฺตธมฺมา.  
  2 1 อสุภกัมมัฏฐาน 252 สราคํ วา จิตฺตนฺติ โลกุตฺตํ อนุตฺตรํ.  
2550 1 1 อสุภกัมมัฏฐาน 237 โส ตํ นิมิตฺตํ อิมสฺมึ ลตาติ.  
  2 2 อนุสสติ 89 โส หิ ยสฺมา อุปสโม อนุสฺสริตพฺโพ.  
2551 1 2 อนุสสติ 3 ตตฺถ วธกปจฺจุ- มรณาภิมุโข ว ยาติ.  
  2 2 อนุสสติ 48-49 สิงฺฆาณิกาติ เกสสทิโสเยว.  
2552 1 1 วิสุทธิมรรค 40 ฆรูปตฺถมฺภมิว หิ เภสชฺชมิว คิลาโน.  
  2 1 ปฐวีกสิณ 150-151 อิเมสํ อฏฺฐารสนฺนํ เอวรูเป วิหาตพฺพํ  
2553 1 1 สีล 50-51 เย ปเนเต จีวราทโย เสยฺยถาปิ เถโร สารีปุตฺโต.  
  2 1 สีล 53-54 ยถา จ วิริเยน ปริโภเคปิ สติปจฺจยตา วฏฺฏติ.  
2554 1 1 กัมมัฏฐาน 117-118 คโณติ สุตฺตนฺติกคโณ วา สงฺฆสฺส ปริจฺจชิตฺวา คนฺตฺวา  
  2 1 ปฐวีกสิณ 155-157 ขุทฺทกปลิโพธุปจฺเฉทํ กตฺวาติ ปฐมํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ.  
2555 1 1 ปฐวีกสิณ 155-156 โย ปน โคจรคามโต มญฺจปีฐาทีนิ โสเธตพฺพานีติ. อ่าน
  2 1 ปฐวีกสิณ 157-158 โย ปน เอวํ อกตาธิกาโร ปริจฺเฉทตฺถาย วุตฺตํ.
2556 1 2 อนุสสติ 76 อถาเนน ปกติผุฏฺฐวเสน อานาปานสฺสติภาวนํ วทามีติ. อ่าน
  1 2 อนุสสติ 77 ตาหิ จ ปน สติปญฺญาหิ อุปฏฺฐาตีติ เอกจฺเจ อาหุ.
  2 2 อนุสสติ 78 ตญฺจ ปเนตํ ยถา อปฺปนญฺจ ปาปุณาติ.
2557 1 2 อภิญญา 274-275 อริยานํ อุปวาทกาติ กมฺมํ ปากติกํ อโหสิ. อ่าน
  2 2 อภิญญา 275-276 สเจปิ ทิสาปกฺกนฺโต โหติ โหติ ปากติกเมว โหตีติ
2558 1 2 อิทธิวิธี 223-224 ตตฺรายํ อิทฺธิมา อาวิภาวํ ยาว พฺรหฺมโลกํ ทสฺเสสิ ฯ อ่าน
  2 2 อิทธิวิธี 229-230 เอตํ คนฺตุกาเมน ปน คจฺฉติ เสยฺยถาปิ อากาเสติ ฯ
2559 1 2 พรหมวิหาร 97-98 ตสฺเสวํ ฆฏยโต วายมโต มโนสมาจารวูปสโมเยว อนุสฺสริตพฺโพ ฯ อ่าน
  2 2 อารุปป 134-135 ตสฺส กิญฺจาปี รูปาวจรจตุตฺถชฺฌานวเสน ตตฺริทํ โอปมฺมสํสนฺทนํ ฯ
2560 1 1 สีลนิทเทส 29-30 วุตฺตมฺปิ เจตํ มหานิทฺเทเส โอสถํ กเรยฺยาติ ฯ อ่าน
  2 1 เสสกสิณ 217-218 อิธาปิ ปุพฺเพปิ กตาธิการสฺส อาโปกสิณํ สมตฺตํ ฯ
2561 1 1 เสสกสิณ 222-223 โอทาตกสิเณปิ โอทาตกสิณํ เสสํ ตาทิสเมวาติ ฯ อ่าน
  2 1 เสสกสิณ 223 ปริจฺฉินฺนากาสกสิเณปิ ปริจฺฉินฺนากาสกสิณํ ฯ
               
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search