04 ย่อความ-วินัยมุข เล่ม ๓

สังฆกรรมเกิดขึ้นเพราะมูลเหตุ 2 ประการ คือ

            1. ภิกษุมีจำนวนมากขึ้น
            2. พระบรมศาสดามีพุทธประสงค์ที่จะให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการบริหารคณะ

ดูรายละเอียดย่อความ ตาม pdf ด่านล่าง


Loading...

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search